Zamówienie

Zamów szkolenie

Etapy projektu

Etapy projektu

 1. Powołanie  zespołu autorek/autorów, które/którzy opracują programy szkoleń stacjonarnych i e-learningowych (VII-VIII.2017).
 2. Zrekrutowanie 20 trenerek/trenerów szkolących, które/ którzy zostaną przez autorki/autorów programów przygotowane/ -ni do prowadzenia szkoleń dla przyszłych trenerek/trenerów wspomagania, prowadzących proces kompleksowego wspomagania w szkołach lub placówkach  (VIII.2017).
 3. Zrekrutowanie 160 trenerek/trenerów wspomagania, po 10 osób z każdego województwa (VII-VIII.2017).
 4. Udzielenie każdej/ -mu trenerce/ -owi wspomagania 2 rodzajów wsparcia (realizacja szkoleń IX-XII.2017):
  a) 70 h stacjonarnych szkoleń w zakresie jednej kompetencji kluczowej, na poziomie jednego etapu edukacyjnego. Szkolenia przygotują trenerki /- rów wspomagania do pracy w procesie wspomagania szkół lub placówek, związanych z jedną kompetencją kluczową. Każde szkolenie będzie prowadzić 2 trenerów.
  b) 20 h szkoleń e-learningowych w zakresie wiedzy ogólnej dotyczącej jednej kompetencji kluczowej, stanowiącej zakres szkolenia stacjonarnego. Realizacja tych szkoleń będzie obowiązkowa dla wszystkich 160 trenerek/trenerów wspomagania.
  Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość wzięcia udziału w szkoleniach e-learningowych z pozostałych kompetencji kluczowych, innych niż wybrana w ramach szkolenia stacjonarnego, co umożliwi trenerkom/trenerom poszerzenie wiedzy specjalistycznej ze wszystkich obszarów kompetencyjnych ujętych w projekcie.
 5. Po odbyciu szkoleń trenerki/trenerzy wspomagania zrealizują min. 7 miesięczny program kompleksowego wspomagania w co najmniej 3 placówkach. Każdy program musi zakończyć się wydaniem przez dyrektora wspomaganej placówki zaświadczenia o przeprowadzeniu i zakończeniu kompleksowego wspomagania. W trakcie prowadzonego programu kompleksowego wspomagania każda/ -dy trenerka/trener wspomagania otrzyma średnio 3h indywidualnego wsparcia eksperckiego w formie doradztwa z trudnych tematów wynikających z programów szkoleń (I.2018-IV.2019).
 6. Powstanie 2 rodzajów sieci współpracy trenerek/ -rów wspomagania (I.2018-IV.2019):
  a) 16 wojewódzkich sieci współpracy obejmujących wszystkie/ -ich trenerki/trenerów wspomagania w poszczególnych województwach (po 10 osób/ województwo),
  b) 10 ogólnopolskich sieci współpracy obejmujących wszystkie/ -ich trenerki/trenerów wspomagania w poszczególnych kompetencjach kluczowych (po 16 osób/ kompetencję kluczową).
  Celem spotkań/kontaktów w ramach obu rodzajów sieci współpracy jest wymiana doświadczeń, współpraca, mentoring, tutoring, integracja, ewaluacja, korekta działań, superwizja i coaching.

Dodatkowo współpraca w ramach sieci prowadzona będzie na ogólnodostępnej platformie www.doskonaleniewsieci.pl