Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych
    i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1) w zakresie kontroli:

a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

− „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;

b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:

− „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

c) w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

− „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

d) w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna):

− „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

− „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

− „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

− „Rodzice są partnerami przedszkola”;

b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:

− „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

− „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

− „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;

c) w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:

− „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

− „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

d) w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:

− „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

− „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

− „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3) w zakresie monitorowania:

a) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

− „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;

b) w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:

− „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;

c) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

− „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;

d) w publicznych szkołach podstawowych:

− „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;

e) w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:

− „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

f) we wszystkich typach szkół:

− „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.