Zamówienie

Zamów szkolenia

Ocena pracy nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września tego roku. Na stronie MEN wkrótce zostaną opublikowane przykłady wskaźników, w oparciu o które będziemy konstruowali warsztaty.

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.


W związku z powyższym ORKE przygotowało ofertę 3 nowych tematów szkoleniowych związanych z oceną pracy nauczyciela. Szkolenia wyposażą zarówno dyrektorów jak i nauczycieli w kompleksową wiedzę dotyczącą procesu oceny pracy. Wszystkie trzy tematy dostępne są zarówno w formie warsztatowej jak i wykładowej.

Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego

Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli

Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. O zespołowym tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczycieli