Zamówienie

Zamów szkolenia

Zmiany w prawie oświatowym

1.Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Ustaw z dnia 19.04., poz. 730).

Celem ustawy jest zharmonizowanie przepisów poszczególnych ustaw z regulacjami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Ustawa wprowadza liczne zmiany (162 nowelizowane ustawy) m.in. w ustawach obejmujących sektor edukacji narodowej – dokonano m.in. nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują: wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, nałożenie na nauczycieli oraz innych pracowników przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek, organów prowadzących, organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz innych podmiotów realizujących zadania i obowiązki określone w ustawie, realizujących czynności związane z przetwarzaniem tzw. danych wrażliwych, obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, które powzięli w związku z wykonywaniem pracy lub pełnieniem funkcji, wprowadzenie wymogu udzielenia wyraźnej zgody przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego przez rodzica, na przetwarzanie określonych informacji w konkretnych celach.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o zmianach i obowiązkach szkoły związanych  z nowelizacją mogą Państwo uzyskać podczas wykładu  Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO. Program szkolenia dostępny na stronie RODO -najnowsze zmiany

Link do tekstu opublikowanej ustawy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/730/1

2.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dziennik Ustaw z dnia 15.04., poz. 691).

Rozporządzenie określa sposób przekazywania przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 tej ustawy, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji.

Rozporządzenie określa także tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 tej ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji – biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Zarówno informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, jak również wnioski o udzielenie dotacji celowej i formularze rozliczenia wykorzystania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie, będą mogły być przekazywane w postaci papierowej albo elektronicznej. Wnioski, informacje oraz rozliczenia przekazywane w postaci elektronicznej będą opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum Edukacji Artystycznej. Centrum dokonując weryfikacji ww. dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przekazanych jako kopie może wezwać dyrektora szkoły artystycznej do okazania oryginałów tych dokumentów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/691/1

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dziennik Ustaw z dnia 10.04., poz. 666).

Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. póz. 60, z późn. zm.) rozporządzenie to zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz może być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Rozporządzenia przewiduje następujące zmiany:

 • uzupełnienie wykazu dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do dotychczasowych publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych typach szkół;
 • doprecyzowanie, że uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do dotychczasowej szkoły policealnej na podstawie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do przyjęcia na studia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/666/1

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dziennik Ustaw z dnia 12.04., poz. 685).

Rozporządzenie przewiduje następujące zmiany:

 • uzupełnienie wykazu dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej branżowej szkoły I stopnia, publicznego technikum, publicznej szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe o odpowiednie orzeczenia, gdy jest ono niezbędne do podjęcia kształcenia, tj. orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • określenie trybu i warunków przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej branżowej szkoły II stopnia;
 • dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowej formuły funkcjonowania szkoły policealnej, która od 1 września 2019 r. nie będzie już funkcjonowała w podziale na szkołę policealną dla młodzieży i szkołę policealną dla dorosłych.

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/685/1

5.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dziennik Ustaw z dnia 12.04., poz. 686).

Rozporządzenie ustala:

 • szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;
 • sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzamin wstępny i egzamin kwalifikacyjny oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej;
 • szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/686/1

6.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dziennik Ustaw z dnia 17.04., poz. 717).

Rozporządzenie określa klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego zawierającą:

 • zawody,
 • specjalności lub specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach,
 • poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534),
 • typy szkół artystycznych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie – z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, kierując się potrzebą dostosowania oferty edukacyjnej szkół artystycznych do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów szkolnictwa artystycznego.

Rozporządzenie obejmuje zawody, w których kształci szkolnictwo artystyczne:

 • plastyk – symbol cyfrowy 343204;
 • aktor cyrkowy – symbol cyfrowy 343502;
 • aktor scen muzycznych – symbol cyfrowy 343601;
 • muzyk – symbol cyfrowy 343602;
 • tancerz – symbol cyfrowy 343701.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/717/1

7.Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z dnia 26.04., poz. 761).

W ustawie zaproponowano uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów, przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły. Wprowadzono także możliwość upoważnienia nauczyciela do realizowania tych zadań. Natomiast w przypadku gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Ustawa weszła w życie.

Link do tekstu opublikowanej ustawy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/761/1

8.Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 24.04.).

Od 1 września 2019 r. zgodnie z nowym art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, doradztwo zawodowe będzie realizowane w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego. Rezygnuje się z realizacji doradztwa zawodowego w placówkach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321618/katalog/12586792#12586792

9.Projekt ustawy o świadczeniu dobry start (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 29.04.).

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). Świadczenie dobry start stanowi istotny element polityki prorodzinnej, zasadnym jest zatem, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy. Jednocześnie, w konsekwencji, konieczne będzie uchylenie omawianych uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.

Obecnie, na gruncie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów realizowane jest wsparcie rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w postaci świadczenia pieniężnego.

Analogiczne rozwiązane przeniesione zostanie na grunt ustawy. Rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie pieniężne dobry start wynoszące 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24. roku życia. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiat. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:

 • podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r.,
 • rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa,
 • wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów osób duchownych),
 • wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone,
 • wprowadzenie doprecyzowania, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem”, skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się zarówno egzekucja świadczeń alimentacyjnych jak i dłużnicy wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 51 i art. 52, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. oraz art. 53, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 53.

Link do projektu ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321645/katalog/12588061#12588061

10.Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 23.04.).

Proponuje się zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. poz. 693), zwanego dalej „rozporządzeniem zmienianym”. Zmiany przepisów ustawy – Karta Nauczyciela polegają na:

 • wprowadzeniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli w cyklu pięcioletnim;
 • rozszerzeniu skali oceny pracy z trzech do czterech stopni;
 • zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy, w której uwzględnia się m. in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym w rozporządzeniu zmienianym. Utrzymując zasadę, aby kandydat na stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce artystycznej legitymował się co najmniej drugim najwyższym stopniem w skali oceny pracy, ustala się minimalny stopień tejże oceny jako bardzo dobry, uzyskany w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Powyższe wymaganie może być spełnione w przypadku każdego kandydata będącego nauczycielem, ponieważ posiadanie określonego stopnia awansu, niezbędnego do zajmowania stanowiska kierowniczego, warunkuje więcej niż pięcioletni staż pracy nauczycielskiej, podczas którego – jak wynika z powyżej wspomnianych nowych przepisów ustawowych – kandydat zostanie objęty obligatoryjną oceną pracy. Proponowana regulacja zastąpi dotychczasowy wymóg legitymowania się przez kandydata pozytywną oceną dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu, czterech lub trzech lat pracy przez kandydata odpowiednio na stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub na inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce artystycznej.

W projekcie rozporządzenia wprowadza się możliwość objęcia stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w publicznej szkole i placówce artystycznej przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który jest zatrudniony na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, o ile spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Zmiana dotyczy § 8 pkt 1 rozporządzenia zmienianego (§ 1 pkt 4 projektu). Uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych otrzymują dzięki niej już nie tylko osoby będące nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, zatrudnione w ww. instytucjach na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, jak przewidywało dotąd rozporządzenie zmieniane.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321606/katalog/12586240#12586240

11.Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 28.03.).

Badanie jakości kształcenia artystycznego, zgodnie z art. 53 ust. 1b ustawy – Prawo oświatowe, stanowi element nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, sprawowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej (dalej „Centrum”). W ramach sprawowania nadzoru uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w określonych formach badania jakości kształcenia artystycznego, zależnych od typu szkoły artystycznej – przesłuchaniach muzycznych, przeglądach plastycznych, przeglądach baletowych, przeglądach prac dyplomowych oraz testach w zakresie przedmiotów teoretycznych. Upoważnienie ustawowe zostanie zrealizowane w projektowanym rozporządzeniu poprzez:

 • określenie form badania jakości kształcenia artystycznego;
 • dopuszczenie czynności więcej niż jednej komisji przeprowadzającej przesłuchania lub przeglądy (z wyjątkiem baletowych) w przypadku szacowanej dużej liczby uczestników; w tym przypadku dyrektor Centrum wyznacza zasięg terytorialny działania poszczególnych komisji;
 • ustalenie lokalizacji przeprowadzania form badania jakości kształcenia artystycznego;
 • określenie zakresu merytorycznego poszczególnych form badania w zakresie przesłuchań lub przeglądów;
 • określenie sposobu przygotowania i przeprowadzenia testu w zakresie przedmiotów teoretycznych;
 • ustalenie przepisów w zakresie powoływania i składu osobowego komisji;
 • zobowiązanie komisji przeprowadzającej badanie jakości kształcenia artystycznego do protokołowania badania.

W przepisach przejściowych prawodawca określa, że: – do czasu wydania przepisów na podstawie art. 46a ustawy – Prawo oświatowe, badanie jakości kształcenia artystycznego ma na celu ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia artystycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (§ 14). Jest to niezbędne ze względu na to, że przepisy art. 46a ustawy – Prawo oświatowe wchodzą w życie w dniu 1 września 2019 r., a nie powinno to wstrzymywać możliwości przeprowadzania badania jakości kształcenia artystycznego; – uczniowie typów szkół powołanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a obecnie podlegających wygaszeniu lub przekształceniu – dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dotychczasowego liceum plastycznego – uczestniczą w ramach form badania jakości kształcenia artystycznego w przeglądach plastycznych, do czasu, w którym funkcjonują te szkoły lub klasy tych szkół, prowadzone w liceum sztuk plastycznych (§ 15), na zasadach określonych w projektowanym rozporządzeniu; – do form badania jakości kształcenia artystycznego, ogłoszonych i niezakończonych przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 16), a w szczególności regulacje ogłoszone przez Centrum na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321410/katalog/12579172#12579172

12.Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 21.03.).

Projekt rozporządzenia określa ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów publicznych szkół i placówek artystycznych, a także określa przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole artystycznej, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321377/katalog/12577629#12577629

13.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych,  konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 08.05.).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określi szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, w tym formy i zakres pomocy (tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych), grupy uczniów, którym zostanie przyznana pomoc, jej wysokość, tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy, zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujących w 2019 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” oraz niezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się o pomoc i jej rozliczenia.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia i klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Projektowane regulacje umożliwiają dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szacuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu otrzyma około 41 473 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321687/katalog/12589897#12589897

 

Zmiany w prawie oświatowym – część 1