Zamówienie

Zamów szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dziennik Ustaw z dnia 11.03., poz. 465).

Rozporządzenie określa szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych, także poprzez egzaminy znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uwzględniając w szczególności potrzeby kształcenia zawodowego.

Do nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia zawodowego i szkołach polskich zastosowanie będą miały takie przepisy, jakie dotychczas obowiązywały nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkolnych punktach konsultacyjnych.

Uporządkowano i uaktualniono wymagania kwalifikacyjne obowiązujące obecnie w zakresie  dotyczącym:

 • terminologii zawartej w słowniczku dotyczącej studiów,
 • nauczycieli języków obcych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy,
 • kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa,
 • kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego,
 • nauczycieli prowadzących zajęcia resocjalizacyjne lub socjoterapeutyczne,
 • nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, i schroniskach dla nieletnich, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/465/1

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dziennik Ustaw z dnia 15.03., poz. 502).

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i przewiduje:

 • Wprowadzenie przepisu określającego przypadki, w których kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu. W wyniku konsultacji publicznych projektu zmieniono przepisy dotyczące możliwości ustalania sześciodniowego tygodnia pracy szkół, tak aby odpowiadały realnym potrzebom szkół i nie generowały wątpliwości interpretacyjnych, w tym m.in., przewiduje się, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, organizujący praktyczną naukę zawodu poza szkołą, decydują o organizacji tygodnia pracy, w porozumieniu z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie w tej sprawie opinii rady szkoły, jeżeli została utworzona, rady pedagogicznej i rady rodziców.
 • Doprecyzowanie, że przepis określający możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale, dotyczy tylko oddziału w szkole podstawowej i nie dotyczy oddziału przedszkola.
 • Doprecyzowanie sformułowań dotyczących tworzenia nazwy przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi do analogicznej sytuacji jak w przypadku tworzenia nazw szkół z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi.
 • Dookreślenie przepisów umożliwiających funkcjonowanie oddziału integracyjnego, w którym liczba dzieci lub uczniów niepełnosprawnych przekroczy maksymalną liczbę wskazaną w przepisach tj. 5 dzieci lub uczniów.
 • Zmianę terminu zatwierdzania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, tj. w dniach roboczych a nie kalendarzowych.
 • Regulację dotyczącą organizowania nauczania w klasach łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w podmiotach leczniczych i w jednostkach pomocy społecznej, a także w szkołach zorganizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
 • Dostosowanie przepisów do zmian w zakresie szkolnictwa branżowego wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/502/1

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dziennik Ustaw z dnia 25.03., poz. 554).

Wydanie rozporządzenia w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji wynika z uregulowania kwestii związanych z finansowaniem świadczeń pomocy materialnej w ustawie, a także wprowadzenia nowego wskaźnika w algorytmie wyliczania dotacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/554/1

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dziennik Ustaw z dnia 27.03., poz. 574).

Rozporządzenie  określa tryb i terminy udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa, sposób przekazywania informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz sposób rozliczania tej dotacji, a także wzory formularzy dla dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa na 2019 r.:

 • sposób przekazywania przez:
 1. dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy oraz
 2. dyrektora szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 i 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy – oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
 • wzór wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, szkole podstawowej lub dotychczasowemu gimnazjum, prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tych dotacji;
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji;
 • szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/574/1

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dziennik Ustaw z dnia 2.04., poz. 625).

i

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dziennik Ustaw z dnia 2.04., poz. 626).

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może zostać członkiem zespołu egzaminacyjnego i zespołu nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów.

Wystarczą kwalifikacje nauczycielskie – w sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły, w tym osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Zwiększona liczba uczniów na jednego egzaminatora -drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba zdających w sali egzaminacyjnej przekracza:

 • 25 osób w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • 30 osób egzaminu maturalnego.

Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Oba Rozporządzenia obowiązują od 3 kwietnia 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/625/1

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/626/1

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw z dnia 4.04., poz. 639).

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – będzie to 1 godzina więcej kolejno na I etapie edukacyjnym, II etapie edukacyjnym oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Założeniem jest, aby godziny te były przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

W technikum godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych oraz na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym – jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga.

Celem regulacji jest:

 • uwzględnienie zmiany organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej.
  Od 1 września 2019 r. – szkoły policealne, a  branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe realizowane będzie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • określenie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
 • zwiększenie w pięcioletnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe z obecnych 51 do 56 godzin w pięcioletnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 godzin oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym. Zgodnie z wprowadzaną zmianą uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował wystarczającymi możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi, uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Przygotowanie ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowej będzie realizowane w trakcie nauki w szkole;
 • poszerzenie od roku szkolnego 2020/2021 katalogu zajęć do wyboru: dyrektor 4-letniego liceum ogólnokształcącego i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, dyrektor ustalał jeden przedmiot spośród trzech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka;
 • zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum – o godzinę tygodniowo, przeznaczonych na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych, a w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz technikum – również na przedmioty w zakresie rozszerzonym;
 • doprecyzowano przepis dotyczący obowiązkowego podziału na grupy w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych podczas zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
 • doprecyzowanie brzmienia załączników nr 7 i 8 poprzez dookreślenie dla jakiej grupy uczniów niepełnosprawnych przeznaczona jest branżowa szkoła I stopnia.

Rozporządzenie przewiduje następujące zmiany:

 • wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
 • zwiększenie w pięcioletnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe z obecnych 51 do 56 godzin w pięcioletnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 godzin oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym;
 • rozszerzenie – od roku szkolnego 2020/2021 – katalogu zajęć do wyboru, z których dyrektor 4-letniego liceum ogólnokształcącego i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna;
 • zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum – o godzinę tygodniowo – oraz uwzględnienie możliwości przeznaczenia ww. godzin w technikum na przedmioty w zakresie rozszerzonym;
 • umożliwienie dyrektorowi technikum takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku. W tym celu – zachowując dotychczasową liczbę godzin w pięcioletnim okresie nauczania – wprowadzono przesunięcia godzin pomiędzy klasami.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/639/1

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dziennik Ustaw z dnia 8.04., poz. 644).

Rozporządzenie uwzględnia przede wszystkim zmiany dotyczące przekształcenia dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego, jak również kwestie dotyczące kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Od dnia l września 2019 r., w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe, w systemie oświaty będą funkcjonowały tylko dwa rodzaje placówek umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: dotychczasowa placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, które powstanie z przekształcenia dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Obie te placówki będą wspierały edukację zawodową uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie zajęć praktycznych lub dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także będą mogły realizować kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Natomiast w nowelizowanym rozporządzeniu, w brzmieniu dotychczasowym, wskazano, że praktyczna nauka zawodu może odbywać się m.in. w placówkach kształcenia praktycznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/644/1

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 8.04., poz. 652).

W odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego na poziomie ustawy zdefiniowano rodzaje form pozaszkolnych, wskazano podmioty uprawnione do ich prowadzenia, określono zasady odpłatności za kształcenie w formach pozaszkolnych prowadzone przez publiczne szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Ponadto, powołano nowy rodzaj jednostki organizacyjnej umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, tj. centrum kształcenia zawodowego, które zastąpi dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. W związku z powyższym istotnej zmianie uległ także zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym na podstawie upoważnienia ustawowego.

Konsekwencją ww. zmian jest konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego.

W rozporządzeniu określono:

 • rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego;
 • warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania;
 • sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
 • wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4 ustawy Prawo oświatowe, a także zakres informacji, jaki umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;
 • przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;
 • tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy Prawo oświatowe, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe.

Wprowadzane rozwiązania mają na celu rozwój edukacji ustawicznej w formach pozaszkolnych, zharmonizowanej z rynkiem pracy oraz szkolnictwem zawodowym, adekwatnej do potrzeb i możliwości osób dorosłych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Link do tekstu opublikowanego rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/652

9.Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (rozpoczęto proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania w dniu 21.03.).

W projekcie rozporządzenia proponuje się zmiany o charakterze dostosowującym, polegające na wprowadzeniu wymagania, aby osoby zajmujące stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie jak dotychczas pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną:

 • w przypadku dyrektora w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
 • w przypadku wicedyrektora w okresie ostatnich czterech lat pracy,
 • w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w okresie ostatnich trzech lat pracy.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia wprowadzono możliwość zajmowania stanowiska dyrektora, wicedyrektora albo innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zatrudnionego na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Jest to regulacja nowa, poszerzająca krąg nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, którzy nie są w stanie spełnić wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, ustalonej na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, z uwagi na miejsce ich zatrudnienia, ale którzy mogą ubiegać się o zajmowanie ww. stanowisk w szkołach i placówkach systemu oświaty, w związku z tym, że w ww. podmiotach są zatrudnieni na stanowisku związanym z oświatą, a ponadto spełniają wszystkie pozostałe wymagania określone przepisami prawa.

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321387/katalog/12578106#12578106