Zamówienie

Zamów szkolenie

VI edycja konferencji „Nowoczesny Dyrektor”

W dniach 19–20 marca 2018 roku Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych uczestniczył w VI edycji konferencji „Nowoczesny Dyrektor”. Jest to cykl spotkań skierowanych do kadry zarządzającej szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami edukacyjnymi.

Konferencja łączyła poszerzanie i uaktualnianie wiedzy z prezentowaniem rozwiązań wspomagających zarządzanie placówkami oświatowymi.

Coroczne spotkania oświatowej kadry zarządzającej to jedno z najciekawszych wydarzeń, dzięki któremu można zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami dla edukacji. Dwa dni konferencyjne są wypełnione specjalistycznymi wykładami oraz inspirującymi seminariami, prowadzonymi przez doświadczonych ekspertów – autorytety świata nauki, oświaty i edukacji –przybliżających aktualne zagadnienia niezbędne do funkcjonowania szkół w procesie zmiany oraz rozwoju.

ORKE, jako akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli, włączyło się w dyskusję i wymianę doświadczeń pięciuset najbardziej aktywnych dyrektorów szkół oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. W odpowiedzi na najbardziej aktualną problematykę oświatową eksperci ORKE przedstawili dwa obszary tematyczne: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach ogólnodostępnych – o tym jak zgodnie z prawem realizować zapisy prawa oświatowego” oraz „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora w świetle nowych zapisów prawnych”.

Nowe przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazują dyrektora i nauczycieli, a przede wszystkim wychowawców jako pierwsze osoby uczestniczące w procesie rozpoznania trudności ucznia i udzielenia mu profesjonalnej pomocy. Celem wykładu było usystematyzowanie znajomości przepisów oświatowych obowiązujących w każdym typie szkół ogólnodostępnych. W trakcie wykładu przepisy prawa zostały osadzone w rzeczywistości szkolnej i poparte praktycznymi przykładami ich realizacji. Szczególny akcent położono na sprawy związane z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na organizację wskazanej dla nich formy kształcenia w szkole, a także na dokumentację procesu.

Podczas drugiego seminarium oświatowa kadra kierownicza zapoznała się z nowymi zasadami oceny pracy nauczyciela, które zaczną obowiązywać od 1.09.2018 r. Zagadnienia, które poruszono, dotyczyły m.in.: aktualnych podstaw prawnych, obowiązków dyrektora w zakresie oceniania pracy nauczyciela, nowego katalogu ocen pracy pracowników pedagogicznych oraz trybu odwołania się od oceny. Na podstawie Projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy (…) omówiono szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli. To spotkanie pozwoliło uczestnikom poznać zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela; właściwie zastosować nowe regulacje w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli; przygotować nauczycieli do nowych zasad oceniania i odpowiednio zaplanować harmonogram wprowadzania nowych przepisów.

Konferencji towarzyszyła część wystawiennicza, która dała uczestnikom możliwość bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami ORKE. Menedżerowie szkół i placówek oświatowych mogli zapoznać się z szeroką gamą szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli i wybrać zgodnie z potrzebami swoich placówek zindywidualizowane formy doskonalenia zawodowego.

Galeria