Zamówienie

Zamów szkolenie

Oferta ORKE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ofertę, którą kierujemy do samorządów, wyróżnia to, że jest:

  • Kompleksowa, bo dotyczy wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd lokalny i obejmuje wszystkie typy problemów, które w nich występują;
  • Wiarygodna, bo posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, współpracujemy z kilkuset sprawdzonymi trenerami, blisko 100 autorami, uzyskaliśmy też bardzo wysokie oceny zwrotne z ankiet ewaluacyjnych;
  • Optymalna kosztowo, bo działanie na skalę wielu szkół pozwala najlepiej wykorzystać miejsca w grupach szkoleniowych, a diagnoza wstępna zapewnia trafność tematyki wpływającej realnie na poprawę edukacji;
  • Widoczna i ważna dla mieszkańców, bo każda pozytywna zmiana w szkole jest zauważana i doceniana przez rodziców. Jeśli zdecydują się Państwo na przeprowadzenie debaty, prowadzone działania mogą stać się głównym tematem rozmów i źródłem wspólnotowej satysfakcji.

Wiemy, że działacze samorządowi mają wizję lokalnej edukacji, bo to ogromna część budżetu i kwestia kluczowa dla rodziców i dzieci. Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień, kompetencje cyfrowe mieszkańców, losy zawodowe absolwentów, motywacja dzieci i młodzieży do uczenia się to tematy do rozmów w domach, a sposób dbania o nie jest ważnym weryfikatorem sprawności władz.

Zapraszamy zatem do wspólnego planowania i wdrażania korzystnych zmian w oświacie na miarę możliwości każdego samorządu. My gwarantujemy najlepszych specjalistów i sprawdzone metody pracy z uczniami, nauczycielami, dyrektorami i rodzicami. Od Państwa oczekujemy decyzji, wyboru kierunków działania, określenia budżetu i współpracy podczas monitorowania projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą koncepcją i nawiązania kontaktu z nami w celu doprecyzowania propozycji lub wyjaśnienia wątpliwości.

KORE – Kompleksowa Oś Rozwoju Edukacji

Lokalna polityka oświatowa powinna być spójna. Aby pomóc Państwu to osiągnąć, proponujemy wyjątkowy program – naszą odpowiedź na Państwa potrzebę zapewnienia wysokiej jakości edukacji przy optymalnym wykorzystaniu budżetu.

Etapy KORE:
1)   Start
Debata oświatowa – wstęp do działań. Jest prezentacją pomysłu władz lokalnych na podnoszenie jakości pracy szkół we współpracy z ORKE. Adresatami debaty są reprezentanci nauczycieli wszystkich placówek oświatowych, przedstawiciele rad rodziców, reprezentanci samorządów szkolnych, przedstawiciele bibliotek i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2)   Wprowadzenie w proces
Spotkanie wstępne dla dyrektorów placówek przed rozpoczęciem procesu kompleksowego wspomagania ma na celu przygotowanie ich do współpracy z trenerami wspomagania. Stanowi jednocześnie warsztat rozwojowy menedżera oświaty.

3)   Realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół (KWS)
Etapy wspomagania:

  1.    Diagnoza pracy – zdefiniowanie konkretnych potrzeb placówki.
  2.    Planowanie działań – wybór kierunków i określenie rezultatów planowanej zmiany.
  3.    Realizacja procesu wspomagania – organizowanie przez Mobilny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (MODN) odpowiednich szkoleń oraz wdrażanie rozwiązań, które rozwijają warsztat pracy nauczycieli.
  4.   Ocena efektów – włączenie obszaru wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy placówki przez dyrektora i nauczycieli.

4)   Wymiana doświadczeń
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli są propozycją wymiany doświadczeń osób nauczających tych samych przedmiotów lub zgromadzonych wokół wspólnych wyzwań.

5)   Zakończenie KWS
Po zakończeniu procesu:

  • odbywa się spotkanie dla dyrektorów placówek poświęcone wykorzystaniu wyników KWS w zarządzaniu kompetencjami nauczycieli i ich przełożeniem na pracę z uczniami;
  • powstaje raport dla władz samorządowych zawierający ewaluację działań w skali gminy oraz rekomendacje dotyczące rozwoju edukacji w gminie i jego warianty.

6)   Urząd wspierający naukę, kulturę i sztukę

Zwieńczeniem prac KORE jest Festiwal Nauki, mający na celu szeroko pojętą popularyzację nauki, kultury i sztuki oraz promowanie wśród mieszkańców regionu najważniejszych osiągnięć naukowych i technicznych. Impreza powinna aktywizować społeczność lokalną do udziału w spotkaniach tematycznych z wybranych dziedzin nauki, prowadzonych w formach wykładów, warsztatów, pokazów, eksperymentów, dyskusji lub innych. Oferta programowa podzielona jest na ścieżki tematyczne: humanistyczną, przyrodniczą, społeczną, nauk ścisłych, artystyczną, techniczną.

UWAGA
Debata oraz festiwal mają charakter fakultatywny. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy jednak ich przeprowadzenie, zwłaszcza zachęcamy do tego samorządy, które chcą jak najbardziej uspołecznić działania w obszarze edukacji. Oba wydarzenia pozwalają dobrze zdiagnozować potrzeby społeczne i wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w rozwój szkół.

 

 

AKADEMIA MENEDŻERA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Jakimi cechami powinien się wyróżniać dyrektor współczesnej szkoły, aby skutecznie zarządzać placówką we współdziałaniu z lokalnym środowiskiem oświatowym oraz organem prowadzącym? Zrozumienie lokalnych potrzeb edukacyjnych pozwoli na budowanie spójnej polityki oświatowej regionu, czego owocem będzie sukces wszystkich interesariuszy, którym zależy na rzetelnym wychowaniu dzieci i młodzieży.

ORKE buduje nowoczesny profil dyrektora szkoły, którego charakteryzują:

 

W jaki sposób pracujemy nad budowaniem profilu dyrektora szkoły, który jest partnerem dla nauczycieli, rodziców, uczniów, organu nadzorującego i prowadzącego?

Nasze propozycje metodologiczne to: definiowanie efektów i dobieranie do nich celów działania; praca nad umiejętnością zarządzania czasem; efektywne prowadzenie spotkań; metodyka zarządzania zmianą; reguły formułowania informacji zwrotnej; zarządzanie projektami; budżetowanie oraz zarządzanie w kontekście aktualnych wyzwań prawa oświatowego.

Proponowane ścieżki  szkoleniowe: