Zamówienie

Zamów szkolenia

Kompleksowe wspomaganie placówki oświatowej

Cel programu

Kompleksowe wspomaganie to proces diagnostyczno-rozwojowy regulowany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dzięki wspomaganiu możliwe jest wytyczenie celów rozwojowych placówki, w sposób zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz koncepcją lokalnej polityki oświatowej. Program pozwala wprowadzić zmiany, które przyczynią się do poprawy jakości edukacji i do wzmocnienia kompetencji nauczycieli. Realizacja kompleksowego wspomagania umożliwia dyrektorowi celowe gospodarowanie środkami budżetowymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Realizacja programu

Procesem kierują trenerzy wspomagania, współpracując z dyrektorem oraz radą pedagogiczną. Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb proponują oni odpowiednie formy wsparcia, na przykład cykle szkoleń i warsztatów, których wdrażanie jest monitorowane.

Adresaci

Programem mogą zostać objęte pojedyncze szkoły lub wszystkie placówki oświatowe w samorządzie. Działania są opracowywane i przeprowadzane w grupach składających się z dyrektora i nauczycieli, a także opcjonalnie rodziców lub uczniów. Zaangażowanie wszystkich uczestników w przedsięwzięcie i końcowe ustalenia, gwarantują realizację założonego planu. Zwiększa to też szansę na kontynuację procesu rozwojowego placówki po zakończeniu projektu,

Korzyści

 • Rozwiązanie problemów

  w wybranych obszarach pracy
 • Diagnoza

  potrzeb edukacyjnych szkoły
 • Rozwój kompetencji nauczycieli

  według założonego planu
 • Trwałe zmiany jakościowe

  w nauczaniu
 • Wzrost motywacji

  nauczycieli
 • Większa integracja

  rady pedagogicznej
 • Optymalizacja wydatków

  na doskonalenie zawodowe
 • Zwiększenie satysfakcji

  uczniów i rodziców z edukacji

Etapy realizacji programu

Wszystkie działania w ramach Pakietu KWS będą zrealizowane w ciągu 7 miesięcy od zadeklarowanej przez Zamawiającego daty rozpoczęcia.

 • Diagnoza potrzeb placówki

  • Wywiad z dyrektorem oraz radą pedagogiczną.
 • Opracowanie planu wspomagania

 • Wdrożenie zaproponowanych form wsparcia i monitoring:

  • Realizacja szkoleń
  • Monitorowanie prowadzonych działań i wprowadzanych zmian
 • Raport z rekomendacjami do dalszej pracy

 • Spotkanie podsumowujące

Zobacz, jak jest realizowane kompleksowe
wspomaganie placówek oświatowych
w szkołach samorządowych

Skontaktuj się z nami

 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • szkolenia@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem