Zamówienie

Zamów szkolenia

Kompleksowe wspomaganie placówki oświatowej

Cel programu

Kompleksowe wspomaganie to proces diagnostyczno-rozwojowy regulowany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie dofinansowania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.Dzięki wspomaganiu możliwe jest wytyczenie średnio- i długoterminowych celów rozwojowych placówki, w sposób zgodny z koncepcją polityki oświatowej państwa oraz kierunkami lokalnej polityki oświatowej. Program pozwala wprowadzić zmiany, które przyczynią się do poprawy jakości edukacji i do podniesienia kompetencji nauczycieli. Realizacja kompleksowego wspomagania umożliwia dyrektorowi bardziej efektywne gospodarowanie środkami budżetowymi na doskonalenie zawodowe pracowników.

Realizacja programu

Procesem kierują trenerzy wspomagania przy ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły,
z zespołami zadaniowymi i nauczycielami. Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb proponują oni odpowiednie formy wsparcia, na przykład cykle szkoleń,
i warsztatów, których wdrażanie jest cały czas monitorowane.

Adresaci

Programem mogą zostać objęte pojedyncze szkoły lub wszystkie placówki oświatowe w samorządzie. Działania są opracowywane i przeprowadzane zespołowo przez grupy złożone z dyrektora i nauczycieli, a także rodziców lub uczniów. Zaangażowanie wszystkich uczestników w przedsięwzięcie i końcowe ustalenia, gwarantuje realizację założonego planu. Zwiększa też szansę na kontynuację procesu rozwojowego placówki po zakończeniu projektu.

Korzyści

 • Rozwiązanie problemów

  w wybranych obszarach pracy
 • Diagnoza

  potrzeb edukacyjnych szkoły
 • Rozwój kompetencji nauczycieli

  według założonego planu
 • Trwałe zmiany jakościowe

  w nauczaniu
 • Wzrost motywacji

  nauczycieli
 • Większa integracja

  rady pedagogicznej
 • Optymalizacja wydatków

  na doskonalenie zawodowe
 • Zwiększenie satysfakcji

  uczniów i rodziców z edukacji

Etapy realizacji programu

 • Diagnoza placówki

  • Wywiad z dyrektorem
  • Spotkanie z radą pedagogiczną
  • Spotkania zespołów zadaniowych
  • Opracowanie planu wspomagania
 • Wdrożenie zaproponowanych form wsparcia i monitoring

  • Realizacja szkoleń
   Nadzorowanie prowadzonych
   działań i wprowadzanych zmian
 • Raport

  • Sprawozdanie - zalecenia
   do dalszej pracy
 • Spotkanie podsumowujące

Zobacz, jak jest realizowane kompleksowe
wspomaganie placówek oświatowych
w szkołach samorządowych

Skontaktuj się z nami

 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • jst@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem