Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Kompleksowe wspomaganie placówki oświatowej

Cel programu

Kompleksowe wspomaganie to proces diagnostyczno-rozwojowy regulowany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie dofinansowania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.Dzięki wspomaganiu możliwe jest wytyczenie średnio- i długoterminowych celów rozwojowych placówki, w sposób zgodny z koncepcją polityki oświatowej państwa oraz kierunkami lokalnej polityki oświatowej. Program pozwala wprowadzić zmiany, które przyczynią się do poprawy jakości edukacji i do podniesienia kompetencji nauczycieli. Realizacja kompleksowego wspomagania umożliwia dyrektorowi bardziej efektywne gospodarowanie środkami budżetowymi na doskonalenie zawodowe pracowników.

Realizacja programu

Procesem kierują trenerzy wspomagania przy ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły,
z zespołami zadaniowymi i nauczycielami. Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb proponują oni odpowiednie formy wsparcia, na przykład cykle szkoleń,
i warsztatów, których wdrażanie jest cały czas monitorowane.

Adresaci

Programem mogą zostać objęte pojedyncze szkoły lub wszystkie placówki oświatowe w samorządzie. Działania są opracowywane i przeprowadzane zespołowo przez grupy złożone z dyrektora i nauczycieli, a także rodziców lub uczniów. Zaangażowanie wszystkich uczestników w przedsięwzięcie i końcowe ustalenia, gwarantuje realizację założonego planu. Zwiększa też szansę na kontynuację procesu rozwojowego placówki po zakończeniu projektu.

Korzyści

 • Rozwiązanie problemów

  w wybranych obszarach pracy
 • Diagnoza

  potrzeb edukacyjnych szkoły
 • Rozwój kompetencji nauczycieli

  według założonego planu
 • Trwałe zmiany jakościowe

  w nauczaniu
 • Wzrost motywacji

  nauczycieli
 • Większa integracja

  rady pedagogicznej
 • Optymalizacja wydatków

  na doskonalenie zawodowe
 • Zwiększenie satysfakcji

  uczniów i rodziców z edukacji

Etapy realizacji programu

 • Diagnoza placówki

  • Wywiad z dyrektorem
  • Spotkanie z radą pedagogiczną
  • Spotkania zespołów zadaniowych
  • Opracowanie planu wspomagania
 • Wdrożenie zaproponowanych form wsparcia i monitoring

  • Realizacja szkoleń
   Nadzorowanie prowadzonych
   działań i wprowadzanych zmian
 • Raport

  • Sprawozdanie - zalecenia
   do dalszej pracy
 • Spotkanie podsumowujące

Zobacz, jak jest realizowane kompleksowe
wspomaganie placówek oświatowych
w szkołach samorządowych

Skontaktuj się z nami

 • (+48) 801 220 555

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • kontakt@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów wizytę konsultanta