Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Kompleksowe Wspomaganie Szkoły

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych (KWS) ma na celu wsparcie szkoły w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki. Wsparcie stanowi odpowiedź na potrzeby całej organizacji, tj. uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz rodziców.

Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkoła otrzymuje propozycję form wsparcia, które mają stanowić narzędzie inicjujące zmiany oraz prowadzące do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Proces wprowadzania zmian prowadzi dedykowany Specjalista ds. wspomagania, który pełni funkcję zewnętrznego konsultanta/trenera, wspierającego szkołę i dyrektora na kolejnych etapach realizacji Planu wspomagania szkoły. Specjalista ds. wspomagania koordynuje działania projektu na etapie diagnostycznym, zadaniowym i realizacyjnym.

Na zakończenie programu wraz z podsumowaniem placówka otrzymuje wskazówki do dalszej pracy. Towarzyszymy szkole w całym, rocznym procesie doskonalenia.

Oferujemy dwa rodzaje procesu wspomagania szkoły w zależności od segmentu edukacyjnego dla którego jest dedykowany:

  • KWS dla szkół podstawowych
  • KWS dla szkół ponadpodstawowych

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół realizowane jest etapami. Wszystkie elementy procesu są realizowane w ciągu minimum 12 miesięcy od daty podpisania Zamówienia.

I ETAP – DIAGNOZA POTRZEB PLACÓWKI
Kompleksowy wywiad diagnostyczny pracy szkoły z uwzględnieniem priorytetowych kierunków rozwoju polityki oświatowej państwa. Rozpoznanie potrzeb szkoły oraz formułowania celów dalszego rozwoju.

II ETAP – PLANOWANIE DZIAŁAŃ
Przygotowanie Planu wspomagania szkoły zawierającego jej cele rozwojowe i propozycje działań wspomagających nauczycieli i dyrekcję.

III ETAP – REZLIZACJA PROCESU WSPOMAGANIA I OCENA EFEKTÓW
Organizacja różnych form wsparcia (np. szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje) i wdrożenie nowych rozwiązań, które rozwijają warsztat pracy nauczycieli. Specjalista ds. wspomagania monitoruje realizację form wsparcia oraz proces wdrażania zmian.

IV ETAP – PODSUMOWANIE
Opracowanie przez Specjalistę ds. wspomagania Sprawozdania z realizacji planu  wspomagania wraz ze wskazówkami dla placówki do dalszych działań.

5 KORZYŚCI DLA TWOJEJ SZKOŁY:

→ Diagnoza – wskazówki do dalszego doskonalenia pracy placówki,
→ Merytoryczna i organizacyjna opieka Specjalisty ds. wspomagania,
→ Wzrost motywacji nauczycieli do pracy i większa integracja rady pedagogicznej,
→ Trwałe zmiany jakościowe w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły,
→ Zwiększenie satysfakcji uczniów i rodziców z edukacji.