Zamówienie

Zamów szkolenie

O projekcie

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych.

POWR.02.10.00-00-5002/17

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., natomiast realizatorem jest Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

Czas trwania projektu: czerwiec 2017-maj 2019

Wartość projektu: 1 667 398,23 zł

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 1 405 283,23 zł

Cel projektu

Podniesienie jakości funkcjonowania 480 placówek oświatowych dzięki procesowi wspomagania w obszarze zdefiniowanych kompetencji kluczowych realizowanych przez 160 trenerów/trenerek wspomagania (120 kobiet i 40 mężczyzn) przeszkolonych w ramach projektu współpracowników/pracowników instytucji wspomagania w okresie 1.VI.2017-31.V.2019.

Czym jest „wspomaganie”?

Wspomaganie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikających z potrzeb szkoły lub placówki, obejmujących:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Cel zostanie osiągnięty poprzez 3 działania:

 1. Przeszkolenie 160 trenerek/trenerów wspomagania (120K/40M) w zakresie wybranych kompetencji kluczowych co w efekcie przygotuje trenerki/trenerów do:
 • prowadzenia kompleksowego wspomagania, tj. pracy z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami, które są zdiagnozowane i dostosowane do realnych potrzeb szkoły lub placówki,
 • prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (w obszarach problemowym i przedmiotowym),
 • udzielania wsparcia eksperckiego w toku prowadzonego procesu kompleksowego wspomagania.
 1. Prowadzenie dodatkowych działań wspierających trenerki/trenerów wspomagania w okresie prowadzenia kompleksowego wspomagania w szkołach i placówkach oświatowych (konsultacje indywidualne i grupowe, wsparcie eksperckie).
 1. Przeprowadzenie procesu kompleksowego wspomagania dla 480 szkół i/lub placówek przez 160 (120K/40M) przeszkolonych i przygotowanych trenerek/trenerów wspomagania do 31 V 2019.

Planowane efekty

 • Opracowanie 20 planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych i e-learningowych z zakresu kompetencji kluczowych;
 • Objęcie wsparciem, w tym przeszkolenie, 160 pracownic/pracowników systemu  wspomagania pracy szkoły oraz trenerek/trenerów, które/ -rzy w toku projektu nabędą umiejętności w zakresie wybranych kompetencji kluczowych oraz zdolność prowadzenia kompleksowego wspomagania;
 • Realizacja, dzięki wsparciu EFS, programu kompleksowego wspomagania przez 160 trenerek/trenerów wspomagania w 480 szkołach i placówkach zakończonego zgromadzeniem 480 oświadczeń o przeprowadzeniu wspomagania.