Zamówienie

Zamów szkolenia

Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w Lublinie 2021-2022

Tytuł projektu:
„Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

Główny cel projektu

Podniesienie poziomu wiedzy u nauczycieli i pracowników placówek oświaty z terenu woj. lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji poprzez realizację szkoleń oraz usunięcie barier uniemożliwiających lub utrudniających skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania i doskonalenia nauczycieli w obszarach:

1. Dostęp nauczycieli i doradców metodycznych do technologii informatycznej.
2. Nabywanie wiedzy i umiejętności, nauczycieli, specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii oraz nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie wykorzystywania narzędzi aplikacyjnych.
3. Doradztwo metodyczne.
4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych; w okresie realizacji tj. do 31.12.2022 r.

Okres realizacji projektu:   01.04.2021 – 31.12.2022

Grupa docelowa projektu

1. 1 306 uczestników, w tym:

 • 1 096 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • 70 doradców metodycznych i 30 konsultantów zatrudnionych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • 30 pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • 80 pracowników bibliotek pedagogicznych działających na terenie województwa lubelskiego.

2. Instytucje i placówki systemu oświaty (364 podmioty):

 • 349 szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • 10 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • 4 biblioteki pedagogiczne.

3. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący się w szkołach na terenie województwa lubelskiego.


W ramach projektu przewidziane były następujące działania:

Zapewnienie szkoleń oraz narzędzi informatycznych umożliwiających sieciową pracę doradców metodycznych, konsultantów, nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz komunikację sieciową pomiędzy instytucjami realizującymi i wspierającymi proces edukacyjny.

Prowadzenie ośrodka wsparcia technicznego, który aktywnie wesprze wyznaczone osoby ze szkół i placówek oświaty przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania w formie zdalnej.

Doradztwo metodyczne z wykorzystaniem interaktywnych materiałów metodycznych zamieszczonych na platformie szkoleniowej z możliwością konsultacji online z metodykami dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zdigitalizowanie zasobów bibliotek pedagogicznych z terenu województwa lubelskiego.

 

Planowane efekty:

915  nauczycieli, którzy nabyli kompetencje po zakończeniu projektu, pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.


364 szkoły
i placówki systemu oświaty, objęte wsparciem w projekcie.

1 306 nauczycieli objętych wsparciem w projekcie, pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

 

W ramach podjętej współpracy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. zapewniły:

1) Opracowanie szczegółowych scenariuszy szkoleń e-learningowych.

2) Opracowanie Wizualizacji Szkoleń.

3) Opracowanie szkoleń z zakresu tematów:

 • Bezpieczna praca w systemie operacyjnym Microsoft Windows 10.
 • Obsługa urządzeń peryferyjnych.
 • Wykorzystanie Microsoft Teams Office 365 w pracy zdalnej.
 • Wykorzystanie Microsoft PowerPoint Office 365 do tworzenia multimedialnych prezentacji w przygotowaniu materiałów dydaktycznych.
 • Praca grupowa na plikach z wykorzystaniem Microsoft SharePoint Office 365 i Microsoft OneDrive Office 365.
 • Wykorzystanie Microsoft Word Office 365 w przygotowaniu materiałów dydaktycznych.
 • Wykorzystanie Microsoft Excel Office 365 w przygotowaniu materiałów.
 • Praca w kliencie poczty mailowej Microsoft Outlook.

4) Opracowanie pytań do pre-testów, post-testów oraz testu końcowego.

5) Przygotowanie animacji promocyjnej.

6) Możliwość przeprowadzenie 5 224 godzin konsultacji indywidualnych online z minimum 1306 uczestnikami szkoleń. Konsultacje prowadzone były online od stycznia do października 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00.

7) Przygotowanie 10 materiałów video.

8) Zamieszczenie szkoleń oraz materiałów video na platformie.

9) Udzielenie zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na szkolenia, pre-testy, post-testy, test końcowy oraz animację promocyjną.

10) Udzielenie zamawiającemu licencji.