Zamówienie

Zamów szkolenia

Przykład realizacji kompleksowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji cyfrowych

Pierwszy etap projektu

Start - debata oświatowa

Jest to spotkanie, podczas którego omawiane są pomysły samorządu oraz ekspertów ORKE na doskonalenie kompetencji cyfrowych w lokalnym środowisku oświatowym. Stanowi też dobrą okazję do przedstawienia miejsca i roli mediów elektronicznych w procesie edukacji w kontekście potrzeb kształcenia dla przyszłości. Proponowane tematy przewodnie debaty to: rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych niezbędnych w procesie lifelong learning, kształcenie myślenia algorytmicznego oraz profilaktyka
zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Drugi etap projektu

Wprowadzenie w proces - spotkanie wstępne
dla dyrektorów placówek

Ma na celu przygotowanie do wprowadzenia zmian w placówkach przed rozpoczęciem kompleksowego wspomagania. Trenerzy wspomagania poprowadzą dyskusję na temat postrzegania roli technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji cyfrowej w procesie uczenia i nauczania.

Trzeci etap projektu

realizacja kompleksowego wspomagania szkół

ETAPY WSPOMAGANIA:

Diagnoza pracy placówek samorządowych

– pod kątem kompetencji cyfrowych

Planowanie działań

– wybór kierunków
i określenie rezultatów planowanej zmiany dla szkoły, ucznia i nauczyciela.

Realizacja procesu wspomagania

– organizowanie różnych form wsparcia, wdrażanie cykli szkoleniowych w zakresie cyfrowego warsztatu pracy nauczycieli.

Ocena efektów

– włączenie obszarów wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy placówek.

W RAMACH KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ PO ZAKOŃCZENIU DIAGNOZY
MOŻLIWE DO REALIZACJI SĄ TRZY ŚCIEŻKI:

Ścieżka narzędziowo-technologiczna

– obejmująca tematykę z zakresu obsługi
i wykorzystania infrastruktury sprzętowej danej szkoły.

Ścieżka programowania

– rekomendowana dla wszystkich nauczycieli, wzbogacona środkami dydaktycznymi w postaci zestawów edukacyjnych Scottie Go! i Scottie Go! Kosmiczne kodowanie.

Ścieżka interaktywnej edukacji przedmiotowej

– w której ramach podejmowane są zagadnienia dotyczące wykorzystania narzędzi interaktywnych na zajęciach
i lekcjach przedmiotowych.

Czwarty etap projektu

Wymiana doświadczeń

Stworzenie sieci współpracy i samokształcenia, które pozwolą nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie możliwości, potrzeb
i wyzwań cyfrowej edukacji na zajęciach z różnych przedmiotów.

Piąty etap projektu

Zakończenie programu

Spotkanie dyrektorów placówek z trenerami -odbywa się po zakończeniu procesu i jest poświęcone omówieniu sposobów wykorzystania wyników kompleksowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szósty etap projektu

Festiwal nauki

Zwieńczeniem projektu może być festiwal nauki, będący impulsem do prezentacji twórczego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. Stanowi doskonałą okazję do przedstawienia w środowisku lokalnym dotychczasowych osiągnięć uczestników programu wspomagania.

Debata oraz festiwal mają charakter fakultatywny. Z pełnym przekonaniem jednak rekomendujemy ich przeprowadzenie. Zachęcamy do tego zwłaszcza samorządy chcące jak najbardziej uspołecznić działania w obszarze edukacji. Debata
i festiwal pozwalają dobrze zdiagnozować potrzeby społeczne i wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w rozwój szkół.

Współpracujemy już z ponad 50 samorządami w Polsce, które wspieramy między innymi w zakresie:

 • realizacji potrzeb doraźnych w regionie, takich jak szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli;
 • podnoszenia jakości pracy szkół poprzez realizację programów kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli);
 • optymalizacji kosztów związanych z doskonaleniem kadry oświatowej w regionie;
 • rozpoznania potrzeb środowiska – rodziców, dzieci
  i młodzieży;
 • promocji lokalnej edukacji;
 • ustalania celów i priorytetów działań zmierzających do realizacji zadań oświatowych samorządu.

Chcesz zrealizować podobny projekt?

Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci przygotują rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojego samorządu.

 • (+48) 695 850 144

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • szkolenia@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów kontakt z konsultantem