Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Przykład realizacji kompleksowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji cyfrowych

Pierwszy etap projektu

Start - debata oświatowa

Jest to spotkanie, podczas którego omawiane są pomysły samorządu oraz ekspertów ORKE na doskonalenie kompetencji cyfrowych w lokalnym środowisku oświatowym. Stanowi też dobrą okazję do przedstawienia miejsca i roli mediów elektronicznych w procesie edukacji w kontekście potrzeb kształcenia dla przyszłości. Proponowane tematy przewodnie debaty to: rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych niezbędnych w procesie lifelong learning, kształcenie myślenia algorytmicznego oraz profilaktyka
zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Drugi etap projektu

Wprowadzenie w proces - spotkanie wstępne
dla dyrektorów placówek

Ma na celu przygotowanie do wprowadzenia zmian w placówkach przed rozpoczęciem kompleksowego wspomagania. Trenerzy wspomagania poprowadzą dyskusję na temat postrzegania roli technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz edukacji cyfrowej w procesie uczenia i nauczania.

Trzeci etap projektu

realizacja kompleksowego wspomagania szkół

ETAPY WSPOMAGANIA:

Diagnoza pracy placówek samorządowych

– pod kątem kompetencji cyfrowych

Planowanie działań

– wybór kierunków
i określenie rezultatów planowanej zmiany dla szkoły, ucznia i nauczyciela.

Realizacja procesu wspomagania

– organizowanie różnych form wsparcia, wdrażanie cykli szkoleniowych w zakresie cyfrowego warsztatu pracy nauczycieli.

Ocena efektów

– włączenie obszarów wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy placówek.

W RAMACH KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ PO ZAKOŃCZENIU DIAGNOZY
MOŻLIWE DO REALIZACJI SĄ TRZY ŚCIEŻKI:

Ścieżka narzędziowo-technologiczna

– obejmująca tematykę z zakresu obsługi
i wykorzystania infrastruktury sprzętowej danej szkoły.

Ścieżka programowania

– rekomendowana dla wszystkich nauczycieli, wzbogacona środkami dydaktycznymi w postaci zestawów edukacyjnych Scottie Go! i Scottie Go! Kosmiczne kodowanie.

Ścieżka interaktywnej edukacji przedmiotowej

– w której ramach podejmowane są zagadnienia dotyczące wykorzystania narzędzi interaktywnych na zajęciach
i lekcjach przedmiotowych.

Czwarty etap projektu

Wymiana doświadczeń

Stworzenie sieci współpracy i samokształcenia, które pozwolą nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie możliwości, potrzeb
i wyzwań cyfrowej edukacji na zajęciach z różnych przedmiotów.

Piąty etap projektu

Zakończenie programu

Spotkanie dyrektorów placówek z trenerami -odbywa się po zakończeniu procesu i jest poświęcone omówieniu sposobów wykorzystania wyników kompleksowego wspomagania szkół w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szósty etap projektu

Festiwal nauki

Zwieńczeniem projektu może być festiwal nauki, będący impulsem do prezentacji twórczego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. Stanowi doskonałą okazję do przedstawienia w środowisku lokalnym dotychczasowych osiągnięć uczestników programu wspomagania.

Debata oraz festiwal mają charakter fakultatywny. Z pełnym przekonaniem jednak rekomendujemy ich przeprowadzenie. Zachęcamy do tego zwłaszcza samorządy chcące jak najbardziej uspołecznić działania w obszarze edukacji. Debata
i festiwal pozwalają dobrze zdiagnozować potrzeby społeczne i wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w rozwój szkół.

Współpracujemy już z ponad 50 samorządami w Polsce, które wspieramy między innymi w zakresie:

 • realizacji potrzeb doraźnych w regionie, takich jak szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli;
 • podnoszenia jakości pracy szkół poprzez realizację programów kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli);
 • optymalizacji kosztów związanych z doskonaleniem kadry oświatowej w regionie;
 • rozpoznania potrzeb środowiska – rodziców, dzieci
  i młodzieży;
 • promocji lokalnej edukacji;
 • ustalania celów i priorytetów działań zmierzających do realizacji zadań oświatowych samorządu.

Chcesz zrealizować podobny projekt?

Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci przygotują rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojego samorządu.

 • (+48) 801 220 555

  Pon - Pt - 9:00 - 17:00
  Sob 9:00 - 13:00
 • kontakt@orke.pl

  Odpowiadamy w ciągu 24 godzin w dni robocze
 • Zamów wizytę konsultanta