Zamówienie

Zamów szkolenia

Regulamin Clickmeeting

Regulamin świadczenia usługi webinaru przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. na platformie internetowej Click Meeting

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez WSiP S.A. usług drogą elektroniczną,
2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi pod adresem https://orke.pl/regulamin-clicmeeting-okre/ –nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

Pobierz dokument PDF

[Definicje]
§1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
1. Dane – dane osobowe Uczestnika podane przez Uczestnika podczas Rejestracji na Webinar organizowany przez Organizatora na Platformie Click Meeting,
2. Rejestracja – dobrowolny proces prowadzący do uzyskania przez Uczestnika dostępu do webinaru na Platformie Click Meeting,
3. Konsument – Uczestnik webinaru, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,
4. Platforma Click Meeting – system teleinformatyczny, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://wsip.clickmeeting.com/, którego właścicielem jest Click Meeting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
5. Regulamin – niniejszy regulamin,
6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Webinarze,
7. Umowa – umowa o nieodpłatne dla Uczestnika świadczenie przez WSiP Usługi,
8. Usługa – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Uczestnika w postaci zapewnienia możliwości uczestnictwa w Webinarium na Platformie Click Meeting po dokonaniu Rejestracji,
9. Webinar – usługa szkolenia internetowego organizowana przez Organizatora dla Uczestników na Platformie Click Meeting, świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Liczba Uczestników każdorazowo nie może przekroczyć 500 Uczestników,
10. Organizator – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836,

[Warunki świadczenia Usługi]
§2

1. Organizator świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Usługa ma dla Uczestnika charakter bezpłatny.
4. Rejestracja jest zawsze dobrowolna, ale konieczna w celu uzyskania dostępu do Webinaru i świadczenia Usługi.
5. W celu dokonania Rejestracji wymagane jest od Uczestnika wypełnienie odpowiedniego formularza, w tym:
a) podanie danych niezbędnych do dokonania Rejestracji, w tym danych identyfikujących Uczestnika;
b) akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Po dokonaniu Rejestracji, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na Webinar na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
7. Po zakończeniu Rejestracji Uczestnik otrzyma link umożliwiający udział w Webinarze wysłany na adres e-mail podany podczas Rejestracji wraz z informacją dotyczącą dostępu do usługi.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu i terminu Webinaru oraz warunków technicznych jego organizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

[Warunki techniczne dostępu do Usługi i korzystania z Platformy Click Meeting]
§3

1. Minimalne wymagania sprzętu Uczestnika niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi:
a) CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)
b) Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)
c) System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS
d) Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach
e) Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
a) niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Organizatora. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na dysponowanym przez siebie sprzęcie;
b) Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
c) z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.
3. Niedozwolone jest:
a) korzystanie z Platformy Click Meeting w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami,
b) podawanie się za innego Uczestnika,
c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub WSiP oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy Click Meeting,
d) utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z Webinarów, w tym wizerunku prowadzącego,
e) przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
f) umożliwianie dostępu do Usługi innej osobie niż Uczestnik, który dokonał Rejestracji.

[Prawa autorskie]
§4

1. Materiały przekazane i udostępniane Uczestnikom w ramach Usługi są przedmiotem praw autorskich Organizatora, firm współpracujących i innych podmiotów.
2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

[Reklamacje]
§5

1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związane ze świadczeniem Usługi przez Organizatora.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@orke.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres Organizatora.
3. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie, przy czym nie przedłuża to czasu na rozpatrzenie reklamacji.
5. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji lub za pośrednictwem innego trwałego nośnika

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§6

1. Do umowy o świadczenie Usługi na rzecz Uczestnika będącego Konsumentem stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 6. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się również do Uczestnika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Uczestnik może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo odstąpienia wygasa.
4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia np. drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@orke.pl, telefonicznie:(+48 ) 801 220 555 lub pisemnie – na adres Organizatora. Użytkownik może skorzysta ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Uczestnika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umów, w przypadku których Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu usługi przez Organizatora utraci prawo do odstąpienia od umowy.
7. Umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym.
8. Uczestnik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@orke.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres Organizatora.
9. Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Uczestnikiem Umowy:
a) w przypadku naruszenia Umowy przez Uczestnika w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu Rejestracji lub innych dokumentach wymaganych przez Organizatora w celu uzyskania dostępu do Usługi– ze skutkiem natychmiastowym,
b) w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
10. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora następuje na podstawie złożenia Uczestnikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Uczestnika podczas Logowania lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku, gdy podany przez Uczestnika adres e-mail jest niewłaściwy.
11. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem skutkuje utratą dostępu do Platformy Click Meeting.

[Ochrona danych osobowych]
§ 7

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a) zawarcie i wykonanie umowy w związku z realizacją webinaru na platformy Click Meeting – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy,
b) obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Webinaru.

3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach korzystania z platformy Click Meeting co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4. Odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy administratora danych,
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, (w tym w szczególności ClickMeeting sp. z o.o.), agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług.
5. Dobrowolność podania danych. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Webinarze.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo:
a) dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
b) Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
c) Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
d) do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie uży¬wanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
e) ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

[Postanowienia końcowe]
§8

1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy Click Meeting przez podmioty inne niż Organizator dostępne są na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal
2. Integralną częścią Regulaminu jest Formularz odstąpienia od Umowy stanowiący Załącznik nr 1,
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Uczestnika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem dotyczące świadczenia Usług w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
5. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uczestnik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów (rozumianych w szczególności jako wprowadzenie przez Organizatora usługi świadczenia Webinarów odpłatnych dla Uczestników), o czym Uczestnicy będą informowani przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie https://orke.pl/regulamin-clicmeeting-okre/. Nowa wersja Regulaminu wiąże Uczestnika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Uczestnik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na świadczenie Usługi w zakresie w jakim Uczestnik dokonał już Rejestracji. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
8. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@orke.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres Organizatora.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

________________________
Miejscowość, data
________________________
Imię i nazwisko Uczestnika

________________________
Adres Uczestnika

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Dział Reklamacji
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
e-mail: reklamacje@orke.pl
Telefon: (+48) 801 220 555
(+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja______________________________________________________(imię i nazwisko), niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w ramach Platformy Click Meeting.

Data zawarcia umowy/akceptacji Regulaminu______________________________________________.

_________________
Podpis Uczestnika
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy umowy dotyczącej treści cyfrowej nie dostarczanej na nośniku materialnym).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Dział Reklamacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, (+48) 801 220 555 wew. 6, (+48) 22 36 83 801, e-mail: korekty@wsip.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.