Zamówienie

Zamów szkolenia

Regulamin e-Akademii ORKE SWOS

Regulamin Platformy Szkoleniowej e-Akademia ORKE Sieć Współpracy Oświaty Samorządowej

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836. Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, email: jst@orke.pl, (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 (opłata według cennika właściwego operatora).
2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem https://orke.pl/regulamin-e-akademii-orke/ nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
1. Biblioteka Wiedzy – materiały przeznaczone dla Użytkownika dotyczące tematyki samorządowej pogrupowane według kategorii: prezentacje, analizy i komentarze, wideo, studium przypadku, akty prawne, orzecznictwo,
2. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Platformy,
3. Dzień roboczy – oznacza dzień pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
4. Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do Platformy. Hasło składa się z minimum 8 znaków i zawiera co najmniej jedną literę i co najmniej jedną cyfrę.
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
6. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Platformy opatrzony unikatowym identyfikatorem i hasłem,
7. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca w swoim imieniu z WSiP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
8. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Platformy.
9. Platforma – oprogramowanie komputerowe stanowiące system teleinformatyczny, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępna pod adresem, https://e-akademia.orke.pl, dająca możliwość uczestnictwa w szkoleniach metodą on-line oraz korzystania z bieżących i rozszerzających wiedzę materiałów szkoleniowych,
10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy,
11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
12. Treści – wszelkie treści zamieszczane w Platformie przez Użytkowników, w szczególności pytania zadawane wykładowcom prowadzącym szkoleń.
13. Umowa – umowa zawarta na czas nieoznaczony pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Konta. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy. Umowa zawierana jest w języku polskim,
14. Usługa– nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w postaci zapewnienia dostępu do Platformy oraz Zasobów na niej zawartej,
15. Usługodawca – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), oświadczające, że posiadają status dużego przedsiębiorcy numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: kontakt@orke.pl , numer telefonu (+48) 22 422 30 01(wew.8), (+48) 801 220 555; opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), w godzinach 8.00 – 16.00,
16. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Zasobów i usług Platformy, na zasadach w nich określonych po wcześniejszej akceptacji postanowień Regulaminu,
17. WSiP – oznacza Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 zł (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, posiadający status dużego przedsiębiorcy.
18. Zasoby – umieszczone na Platformie materiały edukacyjne, w szczególności Biblioteka Wiedzy.

§ 2. Ogólne warunki korzystania z Platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Korzystać z Platformy może każdy Użytkownik posiadający Konto, który zaakceptował Regulamin.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
4. Użytkownikom nie wolno:
• Korzystać z kont innych Użytkowników,
• Udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
• Zamieszczać w ramach Platformy treści bezprawnych,
5. Rejestracja jest zawsze dobrowolna, ale konieczna w celu uzyskania dostępu do Platformy i świadczenia Usługi.
6. Treści zawarte na Platformie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej.
7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania Zasobów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

 

§ 3. Rejestracja

1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://orke.pl/formularz-zapisu-swos/
2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu (obowiązkowy tylko w przypadku zaznaczenia zgody na kontakt sms/telefon)
d) zajmowane stanowisko,
e) nazwę i adres samorządu, w którym pełni funkcje,
f) oraz akceptuje Regulamin.
4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że na podany adres e-mail może dokonać Rejestracji jeden Użytkownik.
5. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj” powoduje wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany podczas Rejestracji link umożliwiający zalogowanie do Platformy. Logowanie następuje na podstawie adresu email oraz utworzonego hasła.
7. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy. Użytkownik może w każdym momencie dokonać weryfikacji i skorygowania swoich danych za pośrednictwem Konta.
8. Po poprawnym zalogowaniu Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio do Zasobów na Platformie. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła. W przypadku gdy hasło zostałoby przejęte przez inne osoby należy o tym niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

 

§ 4 Usługi Platformy

1. Platforma oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z usług bezpłatnych świadczonych w ramach Platformy.
2. Korzystanie z usług Serwisu wymaga podłączenia do Internetu.
3. W celu Logowania Użytkownik wpisuje adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz hasło.

§ 5. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony niezwłocznie zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym, niezbędnym zakresie.
3. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem każdego kanału komunikacji, w szczególności drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie poprzez Formularz kontaktowy na stronie www.orke.pl/kontakt („Wybierz dział”-> „Dział reklamacji”), na następujący adres e-mail: reklamacje@orke.pl lub telefonicznie: (+48) 22 422 30 01, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
4. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji w ww. terminie drogą elektroniczną lub w innej formie spełniającej wymogi trwałego nośnika.

 

§ 6. Warunki techniczne dostępu do Usługi i korzystania z Platformy

1. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest:
a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
b) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowana i aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer;
d) włączona obsługa Java Script oraz cookies.
2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany właściwości i funkcjonalności Serwisu w celu dostosowania do aktualnych i wspieranych standardów. Zmiany mogą obejmować: zastąpienie dotychczasowego oprogramowania nowszą wersją, [inne, sprecyzowane przypadki]. WSiP poinformuje Użytkowników w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkowników do Serwisu lub korzystanie z niego, WSiP poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz o prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje, jeżeli WSiP zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Serwisu zgodnego z Umową, w stanie niezmienionym.
4. Użytkownik mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy wysyłając e-mail na adres eakademia@orke.pl

 

§ 7. Odpowiedzialność

1. WSiP ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za zgodność świadczenia z Umową, tj. zapewnienie w pełni poprawnego działania Platformy. WSiP zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2. Jeżeli świadczenie jest niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową. WSiP może odmówić doprowadzenia świadczenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
3. Jeżeli świadczenie jest niezgodne z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności świadczenia z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla WSiP;
b) WSiP nie doprowadził świadczenia do zgodności z Umową;
c) brak zgodności świadczenia z Umową występuje nadal, mimo że WSiP próbował doprowadzić świadczenia do zgodności z Umową;
d) brak zgodności świadczenia z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z doprowadzenia do zgodności z Umową;
e) z oświadczenia WSiP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on świadczenia do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z WSiP, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.
5. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:
a) następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
b) prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji oraz korzystania z Platformy.

 

§ 8 Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy

1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01.
2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący : (i) konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) lub (ii) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia w dowolnej formie, przykładowo drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@orke.pl telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta i brakiem dostępu do Platformy.
4. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
5. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia, na przykład drogą elektroniczną na adres: reklamacje@orke.pl telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 lub pisemnie – na adres WSiP.
6. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
a) w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych zasobów, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na zaprzestanie naruszeń – po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu do zaniechania naruszeń;
b) w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
7. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie spełniającej wymogi trwałego nośnika, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
8. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
2. Integralną częścią Regulaminu jest Formularz odstąpienia od Umowy stanowiący Załącznik nr 1.
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Konta w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość złożenia skargi online za pomocą systemu internetowego rozstrzygania sporów (ODR – Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat tej procedury. Adres poczty elektronicznej WSiP na potrzeby kontaktu w związku z ODR: szkolenia@orke.pl. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, dobre obyczaje, mając na względzie zasady współżycia społecznego, Regulamin może ulec zmianie w zakresie warunków i zasad korzystania z Konta, usług i funkcjonalności oferowanych przez platformę. Wskazane zmiany mogą zostać wprowadzone z istotnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa, zmian technologicznych/aktualizacji mających na celu polepszenie funkcjonowania Konta, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wejściem w życie zmian przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie internetowej Konto WSiP oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli od daty jej otrzymania przez Użytkownika do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
7. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@orke.pl telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 lub pisemnie na adres WSiP.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2023 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

________________________
(miejscowość i data)
_________________________
(imię, nazwisko Konsumenta)
___________________________________
(adres Konsumenta)
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Dział Reklamacji
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
e-mail: reklamacje@orke.pl
Telefon: (+48) 801 220 555
(+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych)

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ja______________________________________________________ (imię i nazwisko, adres Użytkownika), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie przez WSiP usługi drogą elektroniczną w ramach Platformy Szkoleniowej e-Akademia ORKE Sieć Współpracy Oświaty Samorządowej.

 

Data zawarcia umowy: ______________________________________________.

_______________________________
podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy umowy dotyczącej treści cyfrowej nie dostarczanej na nośniku materialnym).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Dział Reklamacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, (+48) 801 220 555 wew. 6, (+48) 22 36 83 801, e- mail: korekty@wsip.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.