Zamówienie

Zamów szkolenia

Regulamin e-Akademii ORKE

Regulamin Platformy Szkoleniowej e-Akademia ORKE Sieć Współpracy Oświaty Samorządowej

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez WSiP S.A. usług drogą elektroniczną,
2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem https://orke.pl/regulamin-e-akademii-orke/
nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący

1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji na Platformie,
2. Rejestracja – dobrowolny proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Platformy,
3. Konsument – Użytkownik Platformy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,
4. Biblioteka Wiedzy – funkcjonalność Platformy zapewniająca Użytkownikom dostęp do materiałów szkoleniowych („Materiały”) pogrupowanych kategorii: prezentacje, analizy i komentarze, wzory dokumentów, zapisy filmowe zrealizowanych szkoleń, studium przypadku, akty prawne, orzecznictwo, pozostałe materiały,
5. Dzień roboczy – oznacza dzień pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
6. Konto – funkcjonalność Platformy służąca do korzystania z Usług, opatrzona unikatowym identyfikatorem i hasłem,
7. Platforma – oprogramowanie komputerowe stanowiące system teleinformatyczny, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem, e-akademiaorke.municipium.pl, którego współwłaścicielami są Międzykomunalna Spółką Akcyjną Municipium z siedzibą w Warszawie oraz Big Ant Farm Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku będący interaktywną i kompleksową platformą szkoleniową dającą możliwość uczestnictwa w szkoleniach metodą on-line oraz korzystania z bieżących i rozszerzających wiedzę materiałów szkoleniowych,
8. Regulamin – niniejszy Regulamin,
9. Treści – wszelkie treści zamieszczane w Platformie przez Użytkowników, w szczególności pytania zadawane wykładowcom prowadzącym szkoleń,
10. Usługodawca – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: kontakt@orke.pl , numer telefonu (+48) 22 36 83 801 (wew.8), (+48) 801 220 555; opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), w godzinach 9.00 – 17.00,
11. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uzyskująca dostęp do Platformy,
12. Umowa – umowa o nieodpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
13. Usługa– nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w postaci zapewnienia dostępu do Platformy oraz Treści na niej zawartej,
14. Szkolenie – usługa szkolenia obejmująca nagrania webinar o określonej tematyce prowadzone przez ekspertów Usługodawcy dostępna dla Użytkowników na Platformie, świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Użytkowników. Szkolenia mogą składać się na cyk kilku szkoleń.

§ 2. Warunki świadczenia Usługi i Rejestracja

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Usługa ma dla Użytkownika charakter bezpłatny.
4. Rejestracja jest zawsze dobrowolna, ale konieczna w celu uzyskania dostępu do Platformy i świadczenia Usługi.
5. Rejestracja w Platformie jest niezbędna dla możliwości korzystania z Platformy.
6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, w tym;
a) podania danych niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym Danych indentyfikujących Użytkownika w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail,
b) zaakceptowania niniejszego Regulaminu;
7. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany podczas Rejestracji link umożliwiający zalogowanie do Platformy. Logowanie następuje na podstawie adres email oraz utworzonego hasła.
8. Z chwilą otrzymania emaila zawierającego link do logowania dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
9. Po poprawnym zalogowaniu Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio do zakładki z planem wydarzeń na Platformie. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła. W przypadku gdy hasło zostałoby przejęte przez inne osoby należy o tym niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy oraz zawartej na niej materiałów na okres od daty Rejestracji do dnia 31.03.2022 roku.

2. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeśli:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, np. prowadzi działalność reklamową, narusza prawa osób trzecich itp.,
b) Użytkownik zgłosi żądanie wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy

1. Usługodawca informuje, że Platforma zawiera materiały chronione prawem, takie jak: znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, przyjęty układ i dobór kolorów, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.

2. Platforma oraz znajdujące się w Bibliotece Wiedzy Materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy oraz Materiałów w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, co w szczególności oznacza, że zabronione jest:

a) umożliwianie dostępu do Platformy innym osobom, w szczególności poprzez przekazaniem osobom trzecim własnych danych dostępowych (loginu lub hasła);

b) dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji, zmian, łączenia lub tłumaczenia Materiałów lub tworzenia prac pochodnych na ich podstawie;

c) jakiekolwiek kopiowanie, powielanie Materiałów w celach innych niż opisane w pkt. 3 powyżej;

d) zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskie lub dobra osobiste, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami
e) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub Usługodawcy oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy.

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich postępowania niezgodnego z prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

7. Usługodawca zastrzega czasową niedostępność Usług, co może być spowodowane koniecznością prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Platformy lub wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających świadczenie Usług, które są niezależne od Usługodawcy, w szczególności, choć niewyłącznie: awarie dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarie serwerów, nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnej, wystąpienie zjawisk siły wyższej.

§ 5. Funkcjonalności Platformy

1 Usługodawca zastrzega, że Użytkownik ma możliwość otrzymania odpowiedzi na wybrane przez Wykładowcę pytania, w Bibliotece Wiedzy, w terminie do 7 Dni roboczych od daty Szkolenia. Usługodawca zastrzega, że w szczególności bez odpowiedzi pozostawione będą pytania niezwiązane merytorycznie z tematem Szkolenia.
2 Po zakończeniu każdego szkolenia webinarowego Użytkownik otrzymuje możliwość wypełnienia testu sprawdzającego zdobytą wiedzę (test zamknięty, jednokrotnego wyboru).
3 Po zakończeniu cyklu szkoleń Użytkownik otrzyma dyplom poświadczający fakt ukończenia cyklu pod warunkiem uzyskania co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi z testów z poszczególnych szkoleń cyklu. Dyplom będzie dostępny do pobrania z Konta.
4 Platforma zapewnia Użytkownikowi możliwość wygenerowania zaświadczenia w formacie PDF, świadczącego o obecności na szkoleniu.
5 Użytkownik ma prawo korzystać z całej Biblioteki Wiedzy – tj. Materiałów dostępnych w ramach Platformy.
6 Część spośród dostępnych w Bibliotece Wiedzy Materiałów Użytkownik będzie mógł pobrać i zapisać w pamięci urządzenia lub innego nośnika. Informacja o możliwości pobrania będzie wskazana przy materiale, którego to dotyczy.
7 Platforma zapewnia funkcjonalność umożliwiającą korzystanie z niej przez:

a) osoby niepełnosprawne (słabowidzące): powiększona czcionka oraz kontrast koloru czcionki;
b) osoby korzystające z różnych urządzeń (smartfon, tablet; laptop, stacjonarny komputer),

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.
Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:

a) zawarcie i wykonanie umowy w związku z dostępem do Platformy, obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
b) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach korzystania z Platformy, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

3. Odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy administratora danych,
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie da¬nych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla admi¬nistratora danych, w szczególności podmioty takie, do¬stawcy usług IT, (w tym w szczególności Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium oraz Big Ant Farm Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku), agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kance¬larie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług.

4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rejestracji i dostępu do Platformy.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przy¬sługuje prawo:
a) dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia lub ich usunięcia.
b) Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
c) do wyrażenia sprzeciwu, w przypadku, gdy administrator danych przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro¬ną danych osobowych.

§ 7. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamacje związane ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: orke_info@municipium.com.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (login oraz adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji lub za pośrednictwem innego trwałego nośnika

§ 8 Warunki techniczne dostępu do Usługi i korzystania z Platformy
Minimalne wymagania sprzętu Użytkownika niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi stanowią Załącznik nr 2 do regulaminu

§9 Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy

1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo odstąpienia wygasa.
3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia np. drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@orke.pl lub pisemnie – na adres Usługodawcy Użytkownik może skorzysta ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
6. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres reklamacje@orke.pl lub pisemnie – na adres Usługodawcy
7. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania zawartej Użytkownikiem Umowy:
a) w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu Rejestracji lub innych dokumentach wymaganych przez Usługodawcę w celu uzyskania dostępu do Usługi– ze skutkiem natychmiastowym,
b) w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
8. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku, gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem skutkuje utratą dostępu Platformy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Integralną częścią Regulaminu jest Formularz odstąpienia od Umowy stanowiący Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.
2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Spory pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem dotyczące świadczenia Usług w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Platformy, w tym ilości oraz rodzaju Materiałów dostępnych w ramach Biblioteki Wiedzy.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

________________________
Miejscowość, data
________________________
Imię i nazwisko Użytkownika

________________________
Adres Użytkownika

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
ORKE
Dział Reklamacji
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
e-mail: reklamacje@orke.pl
Telefon: (+48) 801 220 555
(+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja ___________________(imię i nazwisko) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Platformy.

Data zawarcia umowy/akceptacji Regulaminu______________________________________________.

_________________
Podpis Użytkownika
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy umowy dotyczącej treści cyfrowej nie dostarczanej na nośniku materialnym).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Dział Reklamacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, (+48) 801 220 555 wew. 6, (+48) 22 36 83 801, e-mail: korekty@wsip.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne korzystania z Platformy

1. Komputer PC z systemem Windows lub Linux

procesor minimum Intel Core2Duo 2 GHz lub szybszy, AMD X4 2 GHz lub szybszy
pamięć minimum 4 GB
karta graficzna minimum 1 GB
monitor minimalna rozdzielczość 1280 x 1024

Wersje systemu:
nazwa wersje
Windows 7, 8, 8.1, 10
Ubuntu 16.04.+
Mint 18+

Obsługiwane przeglądarki:
nazwa wersja
Chrome 51+
Firefox 47+
Opera 38+
Edge 25+
Internet Explorer 11+

2. Komputer Mac z systemem OS X

procesor minimum Intel Core2Duo 2 GHz lub szybszy
pamięć minimum 4 GB
karta graficzna minimum 1 GB
monitor minimalna rozdzielczość 1280 x 1024

Wersje systemu:
nazwa wersje
OS X 10.11.+

Obsługiwane przeglądarki:
nazwa wersja
Chrome 51+
Firefox 47+
Opera 38+
Safari 9+

3. Urządzenia z systemem Android

procesor minimum czterordzeniowy 1.2 GHz lub szybszy
pamięć minimum 1 GB
ekran minimum 7″
minimalna rozdzielczość 1024 x 600

Wersje systemu:
nazwa wersje
Android 4.4.+

Obsługiwane przeglądarki:
nazwa wersja
Chrome –
Firefox –
Opera –

4. Urządzenia z systemem iOS

procesor minimum A6 lub nowszy
pamięć minimum 1 GB
ekran minimum 7″
minimalna rozdzielczość 1024 x 768

Wersje systemu:
nazwa wersje
iOS 9.3.+

Obsługiwane przeglądarki:
nazwa wersja
Chrome –
Firefox –
Opera Mini –
Safari –

5. Łącze internetowe

minimalna prędkość odbierania/wysyłania danych 1 Mbps / 128 Kbps
zalecana prędkość odbierania/wysyłania danych 2 Mbps / 256 Kbps