Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Komiksowa lekcja. O tym jak zmotywować do nauki pokolenie cyfrowe uczniów

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie wraz z przypisanym do niego narzędziem jest unikalną na rynku szkoleń propozycją kształtowania wśród młodzieży patriotycznych postaw w kontekście wychowania ku wartościom. Wyjątkowość szkolenia podkreśla dodatkowo to, że proponowane metody pracy wzmacniają u dzieci i młodzieży samodzielność, kreatywność oraz innowacyjność.

Szkolenie oparto na publikacji „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”. Album składa się z kilkunastu komiksów opowiadających o okolicznościach powrotu Polski po 123 latach na mapy Europy. Komiksy opatrzono wstępami, artykułami i scenariuszami lekcji, dzięki czemu nauczyciele otrzymują cenną pomoc w efektywnym i efektownym nauczaniu.

Żyjemy w kulturze, którą cechują technicyzm i wizualne formy przekazu, dlatego  znajomość  języka  obrazu  (np.  infografik) staje się jednym z warunków rozumienia współczesnego świata i sprawnego funkcjonowania w nim.

Na szkołę naturalnie zostają nałożone zadania pomocy uczniom w  rozumieniu  otaczającej nas polisensorycznej  rzeczywistości. Wynika z tego potrzeba takiego przygotowania ucznia do życia, aby z powodzeniem funkcjonował w świecie pełnym słowno-ikonicznych komunikatów. Narzędziem efektywnie wspierającym takie działanie jest komiks, który niewątpliwie stał się istotną częścią współczesnej kultury i zyskuje coraz większe znaczenie jako dyscyplina sztuki.

„Komiks to medium przejściowe między kulturą druku a kulturą obrazu. Warto podkreślić – co w kontekście świętowanej w roku 2018 setnej  rocznicy  odzyskania  niepodległości  jest  szczególnie  cenne – że Polska ma prawie 90-letnią tradycję wydawania tej formy literackiej. Prekursorem jest tu ukazujący się od roku 1932, należący do kanonu polskiej literatury dziecięcej Koziołek Matołek autorstwa Kornela Makuszyńskiego z ilustracjami Mariana Walentynowicza”.*

* Janusz Morbitzer: O INNOWACJI W EDUK ACJI W KONTEKŚCIE KULTURY OBRAZU I KOMIKSU. Komiks jako narzędzie edukacyjne. W: 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości. Warszawa: WSiP, 2018 r.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie w prosty sposób uczy, jak „czytać obrazy” i „oglądać teksty ” przy jednoczesnym wykorzystaniu obu półkul mózgowych, czyli jak rozumieć  dziedzinę sztuki, jaką jest komiks. Ten tekst kultury znajduje się w spisie lektur szkolnych, a umiejętność jego czytania jest wymagana przez podstawę programową.

Komiks zostaje wykorzystany do prowadzenia spektakularnych zajęć wokół wychowania do wartości, kształtowania postaw patriotycznych, omawiania ważnych wydarzeń historycznych kraju.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Warsztatowa forma zajęć zwieńczona wspólnym stworzeniem komiksu.

Zwróć uwagę na…

Komiksowy hołd na 100-lecie odzyskania  niepodległości – wybitni rysownicy, scenarzyści, naukowcy, publicyści i eksperci połączyli siły i stworzyli dzieło na miarę 100-lecia odzyskania niepodległości. Na skrzyżowaniu obrazu i słowa po raz pierwszy spotkali się w jednej publikacji mistrzowie pióra i ołówka. więcej tutaj

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Uniwersalne narzędzie dydaktyczne – do wykorzystania podczas lekcji z większości przedmiotów szkolnych, w tym szczególnie historii, WOS-u, języka polskiego i języków obcych.
 • Komiks jako narzędzie pracy wychowawczej.
 • Wizualne ujęcie myśli, dźwięków, akcji, treści merytorycznych zamieni lekcję w zajęcia, które na długo zapadną w pamięć uczniów.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności dochodzenia do semantyki komunikatów wizualno-werbalnych dominujących w obecnej kulturze.
 • Kształtowanie kreatywności – komiks jako medium przekazujące komunikat niepełny, wymagający zaangażowania intelektualnego i uzupełnienia komunikatu przez odbiorcę, silnie oddziałujący na wyobraźnię.
 • Doskonalenie myślenia poza schematami – komiks, balansując między malarstwem i literaturą, jest formą sztuki pozostawiającą pole do interpretacji, nie narzuca przy tym odbiorcy jej gotowej wersji.
 • Doskonalenie pracy zespołowej – uczniowie samodzielnie projektują, tworzą, oceniają i wykorzystują komiks jako atrakcyjną dla nich formę poznawania wybranych fragmentów rzeczywistości.
 • Nauczanie przez sztukę (ang. artful learning), rozwijanie koncepcji kształcenia wielostronnego prof. Wincentego Okonia – nauczanie przez przeżywanie.

Korzyści dla dyrektora

 • Szkoła wychowująca ku wartościom – dyrektor otrzymuje gotowy do wprowadzenia pomysł na mądre i atrakcyjne uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości), a do tego realizuje założenia podstawy programowej oraz kierunki polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2018/2019.
 • Wsparcie edukacji medialnej przez kształcenie umiejętności właściwego rozumienia języka obrazu (najbardziej charakterystycznego języka mediów) i posługiwania się nim.
 • Kształtowanie wizerunku innowacyjnej szkoły wykorzystującej narzędzie dydaktyczne rozwijające i porządkujące myślenie przyszłych maturzystów.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01241, czas trwania: 4x45min

 • wykorzystuje Antologię komiksu „100 na 100” na godzinie wychowawczej, na zajęciach przedmiotowych;
 • rozumie czym jest komiks, jaka jest jego historia i cechy gatunku;
 • potrafi zastosować temat nowych, efektywnych strategii uczenia się i nowych możliwości pracy dydaktycznej w oparciu o wyniki badań z obszaru neuronauk;
 • potrafi odnieść komiks względem kompetencji kluczowych;
 • potrafili czytać i interpretować komiks.

Poziom 2, kod poziomu: 01242, czas trwania: 4x45min

 • potrafi stworzyć komiks o dowolnej tematyce w formie analogowej;
 • zna i stosuje aplikacje do tworzenia komiksów o dowolnej tematyce.