Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno-poznawczej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych (klas 1–3, 4–8) i stanowią uzupełnienie umiejętności dla osób pracujących z dziećmi z trudnościami w sferze funkcjonalno-poznawczej. Spotkania są prowadzone metodą warsztatową na podstawie materiałów przygotowanych przez trenera oraz przez nauczycieli – uczestników kursu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie nauczycieli do trafnego rozpoznawania u uczniów specyficznych trudności w szkole, pomocy im i kierowania ich do osób lub placówek zapewniających specjalistyczne wsparcie.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01171, czas trwania: 3x45min

  • wymienia i nazywa trudności szkolne / edukacyjne, które dostrzega u uczniów w swojej pracy zawodowej;
  • identyfikuje rodzaj zaburzeń u dziecka;
  • świadomie dobiera i ocenia narzędzia diagnostyczne;
  • nazywa trudności, które napotyka uczeń z konkretnymi problemami na lekcjach jego przedmiotu.

Poziom 2, kod poziomu: 01172, czas trwania: 3x45min

  • wymienia sposoby dostosowywania metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia na wybranych zajęciach lekcyjnych;
  • poznaje nowe metody pracy służące niwelowaniu deficytów i trudności szkolnych;
  • potrafi przygotować IPET dla uczniów z różnymi zaburzeniami powodującymi trudności edukacyjne.