Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak za pomocą zasobów elektronicznych osiągnąć jeszcze lepsze efekty w pracy dydaktycznej?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • zapoznają się z wiedzą na temat narzędzi  diagnozowania i monitorowania pracy szkoły’
 • nauczą się, technik nauczania z uwzględnieniem kształtowania kompetencji uczniów’
 • usystematyzują wiedzę na temat kompetencji kluczowych’
 • poznają wytyczne dotyczące wdrożenia planu rozwoju szkoły z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych’
 • otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów prowadzenia zajęć, przygotowujących uczniów m.in. do przywoływanej w kompetencjach kluczowych aktywności społecznej, obywatelskiej, samodzielnego działania, podejmowania świadomych decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.

Program szkolenia został sformułowany w taki sposób, aby szczegółowo omówić z uczestnikami zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych w trakcie zajęć lekcyjnych. Pierwszy poziom cyklu stanowi wprowadzenie do problematyki zagadnienia.  Autorzy główny nacisk kładą na zmiany w zakresie listy kompetencji kluczowych. Wskazują przykładowe sposoby i techniki realizacji programów nauczania z ich uwzględnieniem. Stanowi to bardzo praktyczne i przydatne narzędzie w pracy nauczyciela i dyrektora. Istotnym elementem szkolenia są wybrane aspekty diagnozowania i monitorowania realizacji obowiązków szkoły w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji. Uczestnicy warsztatów uzyskają też wiedzę  o tym, jakie programy nauczania sprzyjają kształtowaniu  m.in. postaw obywatelskich i społecznych, wg standardów zgodnych z wykazem kompetencji kluczowych.

Co warte podkreślenia, podczas spotkania trener odwoła się do dotychczasowego doświadczenia nauczycieli. Jest ono ważne w procesie budowania nowych struktur wiedzy.  Tematyka szkolenia będzie realizowana poprzez ćwiczenia praktyczne i metody aktywne, ale także wymianę osobistych doświadczeń uczestników. Taka formuła umożliwi lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w bezpośredniej pracy z uczniami.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego : 4 × 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykład: 3 × 45 minut

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01301, czas trwania: 4x45min

 • zna uzasadnienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych;
 • potrafi dokonać samooceny swoich zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji kluczowych;
 • zna istotę definicji kompetencji kluczowych;
 • zna aspekt prawny wdrażania kompetencji kluczowych;
 • potrafi wskazać wiedzę, umiejętności i postawy przypisane do poszczególnych kompetencji kluczowych;
 • wskazuje konkretne działania nauczycieli i efekty tych działań po stronie ucznia;
 • potrafi analizować zdobyte umiejętności pod względem ich praktycznego wykorzystania w swojej pracy.