Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak za pomocą zasobów elektronicznych osiągnąć jeszcze lepsze efekty w pracy dydaktycznej?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Zapoznają się z wiedzą na temat narzędzi  diagnozowania i monitorowania pracy szkoły.
 • Nauczą się, technik nauczania z uwzględnieniem kształtowania kompetencji uczniów.
 • Usystematyzują wiedzę na temat kompetencji kluczowych.
 • Poznają wytyczne dotyczące wdrożenia planu rozwoju szkoły z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 • Otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów prowadzenia zajęć, przygotowujących uczniów m.in. do przywoływanej w kompetencjach kluczowych aktywności społecznej, obywatelskiej, samodzielnego działania, podejmowania świadomych decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.

Program szkolenia został sformułowany w taki sposób, aby szczegółowo omówić z uczestnikami zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych w trakcie zajęć lekcyjnych. Pierwszy poziom cyklu stanowi wprowadzenie do problematyki zagadnienia.  Autorzy główny nacisk kładą na zmiany w zakresie listy kompetencji kluczowych. Wskazują przykładowe sposoby i techniki realizacji programów nauczania z ich uwzględnieniem. Stanowi to bardzo praktyczne i przydatne narzędzie w pracy nauczyciela i dyrektora. Istotnym elementem szkolenia są wybrane aspekty diagnozowania i monitorowania realizacji obowiązków szkoły w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji. Uczestnicy warsztatów uzyskają też wiedzę  o tym, jakie programy nauczania sprzyjają kształtowaniu  m.in. postaw obywatelskich i społecznych, wg standardów zgodnych z wykazem kompetencji kluczowych.

Co warte podkreślenia, podczas spotkania trener odwoła się do dotychczasowego doświadczenia nauczycieli. Jest ono ważne w procesie budowania nowych struktur wiedzy.  Tematyka szkolenia będzie realizowana poprzez ćwiczenia praktyczne i metody aktywne, ale także wymianę osobistych doświadczeń uczestników. Taka formuła umożliwi lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w bezpośredniej pracy z uczniami.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01301, czas trwania: 4x45min

 • zna uzasadnienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych;
 • potrafi dokonać samooceny swoich zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji kluczowych;
 • zna istotę definicji kompetencji kluczowych;
 • zna aspekt prawny wdrażania kompetencji kluczowych;
 • potrafi wskazać wiedzę, umiejętności i postawy przypisane do poszczególnych kompetencji kluczowych;
 • wskazuje konkretne działania nauczycieli i efekty tych działań po stronie ucznia;
 • potrafi analizować zdobyte umiejętności pod względem ich praktycznego wykorzystania w swojej pracy.