Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i umiejętności

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Program szkolenia został sformułowany w taki sposób, aby szczegółowo omówić z uczestnikami zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych w trakcie zajęć lekcyjnych. Pierwszy poziom cyklu stanowi wprowadzenie do problematyki zagadnienia.  Autorzy główny nacisk kładą na zmiany w zakresie listy kompetencji kluczowych. Wskazują przykładowe sposoby i techniki realizacji programów nauczania z ich uwzględnieniem. Stanowi to bardzo praktyczne i przydatne narzędzie w pracy nauczyciela i dyrektora. Istotnym elementem szkolenia są wybrane aspekty diagnozowania i monitorowania realizacji obowiązków szkoły w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji. Uczestnicy warsztatów uzyskają też wiedzę  o tym, jakie programy nauczania sprzyjają kształtowaniu  m.in. postaw obywatelskich i społecznych, wg standardów zgodnych z wykazem kompetencji kluczowych.

Co warte podkreślenia, podczas spotkania trener odwoła się do dotychczasowego doświadczenia nauczycieli. Jest ono ważne w procesie budowania nowych struktur wiedzy.  Tematyka szkolenia będzie realizowana poprzez ćwiczenia praktyczne i metody aktywne, ale także wymianę osobistych doświadczeń uczestników. Taka formuła umożliwi lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w bezpośredniej pracy z uczniami.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z informacjami na temat kompetencji kluczowych.
 • Podanie wytycznych dotyczących wdrożenia planu rozwoju szkoły z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 • Wskazanie technik nauczania z uwzględnieniem kształtowania kompetencji uczniów.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy nauczycieli na temat kompetencji kluczowych.
 • Poznanie zmian w obecnym i poprzednim wykazie.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat sposobów prowadzenia zajęć, przygotowujących uczniów m.in. do przywoływanej w kompetencjach kluczowych aktywności społecznej, obywatelskiej, samodzielnego działania, podejmowania świadomych decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.
 • Pozyskanie wiedzy na temat narzędzi  diagnozowania i monitorowania pracy szkoły.

 

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego : 4 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01301, czas trwania: 4x45min

 • zna uzasadnienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych;
 • potrafi dokonać samooceny swoich zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji kluczowych;
 • zna istotę definicji kompetencji kluczowych;
 • zna aspekt prawny wdrażania kompetencji kluczowych;
 • potrafi wskazać wiedzę, umiejętności i postawy przypisane do poszczególnych kompetencji kluczowych;
 • wskazuje konkretne działania nauczycieli i efekty tych działań po stronie ucznia;
 • potrafi analizować zdobyte umiejętności pod względem ich praktycznego wykorzystania w swojej pracy.