Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Uczeń zdolny – jak wspomagać go w rozwoju?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/2021 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

w jaki sposób pracować z uczniem zdolnym?
które obszary jego rozwoju wymagają szczególnej troski?
jak konstruować i przeprowadzać ćwiczenia, aby wspierać naturalny potencjał dziecka?

To szkolenie jest dla Ciebie!

To przykładowe pytania, na które uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać odpowiedzi. Podczas spotkania zostaną też omówione sposoby wspierania ucznia zdolnego i różne formy pracy z nim.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Zestaw wskazówek w zakresie rozpoznawania i pracy z uczniem zdolnym.
 • Dowiedzą się, jakie metody i techniki pracy są skuteczne i efektywne w pracy z uczniem zdolnym.
 • Nabędą umiejętności niezbędne do wspierania potencjału intelektualnego ucznia, w codziennej pracy.
 • Ocenią własne kompetencje do pracy z uczniami zdolnymi.
 • Poznają różnicę pomiędzy zdolnością a talentem wg metodologii Instytutu Gallupa.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkoleniowa:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

 

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01041, czas trwania: 3x45min

 • diagnozuje potrzeby dzieci uzdolnionych;
 • rozpoznaje czynniki utrudniające lub uniemożliwiające rozwój talentu;
 • rozpoznaje czynniki sprzyjające rozwojowi talentu.

Poziom 2, kod poziomu: 01042, czas trwania: 3x45min

 • indywidualizuje zadania pod kątem zdiagnozowanych zdolności uczniów;
 • stymuluje rozwój zdolnych uczniów przez wzmacnianie ich kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Poziom 3, kod poziomu: 01043, czas trwania: 3x45min

 • skutecznie pracuje ze zróżnicowaną grupą klasową, uwzględniając potrzeby uczniów zdolnych;
 • stymuluje u uczniów rozwój ich zainteresowań i zdolności twórczych;
 • kształtuje w oczach uczniów ich pozytywny obraz samych siebie;
 • rozwija umiejętności interpersonalne uczniów.

 

Opiekunem merytorycznym szkoleń: Indywidualizacja i specjalne potrzeby edukacyjne, jest Izabela Juszkiewicz.
Pedagog, doradca zawodowy, certyfikowany trener oraz coach, specjalista w obszarach wspierania
rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, autor materiałów dydaktycznych w obszarach związanych
z kształtowaniem postaw proinnowacyjnych u uczniów oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.