Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Nowy uczeń w klasie – wyzwania dla szkoły, nauczyciela i rodzica

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Współczesny świat jest światem mobilnym, w którym właściwie granice nie stanowią już przeszkody. Polska jest z jednej strony atrakcyjnym krajem dla uchodźców i emigrantów (jest to jeden z elementów szkolenia), z drugiej zaś widzimy również dużą mobilność rodzin wewnątrz naszego państwa. Zmiana miejsca zamieszkania i szkoły dla dzieci młodszych może być wydarzeniem atrakcyjnym (choć nie zawsze), ale dla młodzieży w okresie dojrzewania, dla której podstawą identyfikacji jest grupa rówieśnicza, przeprowadzka może oznaczać trudne, niekiedy traumatyczne przeżycie. Jeżeli dołączymy do tego informacją, że niekiedy sytuacja przeprowadzki jest związana z kryzysowymi sytuacjami w życiu rodziny, w tedy i dla dziecka, i dla rodzica, a w szkole w szczególności dla nauczyciela i klasy, może ona stanowić źródło stresu, nieadekwatnych zachowań i reakcji.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Nauczyciele zdobędą kompendium wiedzy na temat integracji nowego ucznia z zespołem klasowym, rozwiną umiejętności prowadzenia integracji klasowej, komunikacji z rodzicami, obserwacji aktualnego stanu klasy i jej wewnętrznej struktury.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w akty wnych formach pracy, z uwzględnieniem posiadanych przez nich wiedzy i doświadczenia.

Zwróć uwagę na…

Chińscy rodzice w ogóle nie przychodzą do szkoły, bo w tamtejszej kulturze to nie w ypada. Ukraińscy rodzice potrzebują bardzo dokładnych wskazówek, jaki materiał należy przerabiać z dzieckiem w domu, bo na Ukrainie, równie czynnie jak szkoła są zaangażowani w proces uczenia dzieci.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Nauczyciele poszerzą swoje kompetencje psychospołeczne związane z tematyką integracji nowego ucznia w klasie – rozumienia zjawiska i ewentualnych trudności z tym związanych, empatycznego reagowania, wprowadzania działań profilaktycznych bądź szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Utrwalą sposoby integrowania klasy, poszukiwania i wykorzystywania zasobów poszczególnych uczniów, poszerzą wiedzę na temat pracy w środowisku wielokulturowym.

Korzyści dla dyrektora

Grono pedagogiczne przygotowane na sytuacje wy wołane nowymi wyzwaniami społeczeństwa wielokulturowego: przygotowanie się nauczyciela, a także samego ucznia i jego rodziców pozwala uniknąć trudności adaptacyjnych lub przynajmniej je złagodzić. W długotrwałej perspektywie ułatwia to i przyspiesza aklimatyzację, umożliwia uniknięcie lub złagodzenie ogólnoklasowego kryzysu, a ostatecznie wpływa na wyniki osiągane w nauce, zgodnie z zasadą, że w zintegrowanym i stabilnym otoczeniu oraz przyjaznej atmosferze dziecko uczy się lepiej.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07151, czas trwania: 4x45min

  • posiada kompendium wiedzy na temat integracji nowego ucznia z zespołem klasowym;
  • dysponuje umiejętnością prowadzenia integracji klasowej, komunikacji z rodzicami, obserwacji aktualnego stanu klasy i jej wewnętrznej struktury;
  • poszerza wiedzę z zakresu integracji międzykulturowej;
  • zdobędzie kompetencje umożliwiające wspieranie ucznia w procesie integracji.