Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.

Zamów szkolenie

Zamawiam jako:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Propozycja udziału w naszym szkoleniu to okazja do kompleksowego poznania aktualnych przepisów prawa dotyczących oceny pracy nauczycieli. To również możliwość stopniowego kształcenia umiejętności przystosowania się do tych zmian oraz sporządzania dokumentów związanych z oceną. Program szkolenia pomoże również zaplanować zadania dotyczące stworzenia regulaminu określającego wskaźniki pracy nauczycieli.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Zmienione przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli to: rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, wprowadzenie dodatku finansowego za ocenę wyróżniającą, stworzenie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Są to szczególnie ważne zadania postawione zarówno przed dyrektorem, jak i nauczycielami.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Zaplanowane formuły pracy dobrano tak, aby uczestnicy efektywnie zapoznali się z aktualnym stanem wiedzy prawnej, wykształcili umiejętności wdrożenia poznanych zmian, zaplanowali zadania z nimi związane.

Zwróć uwagę na…

Pomimo  prawno-formalnego  charakteru  tematyki  szkolenia  zakres  jego  treści  ułatwia  radzie  pedagogicznej współpracę z dyrektorem bez zbędnych konfliktów. Dzieje się tak dzięki wspólnemu wypracowaniu wskaźników – przez ich dostosowanie do wymagań placówki.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Możliwość poznania zmian prawa oświatowego dotyczących oceny pracy nauczycieli.
 • Możliwość wykształcenia umiejętności przystosowania się do nowych zmian – więcej pomysłów to więcej szans.
 • Możliwość doskonalenia wzajemnej współpracy, pozwalająca na przydział zadań odpowiadający kompetencjom poszczególnych członków grupy.
 • Możliwość dzielenia się pomysłami i wybierania najlepszych z nich (np. podczas pracy nad wskaźnikami).
 • Możliwość nadania tego samego znaczenia określonym terminom (poprawa komunikacji).
 • Wspólna odpowiedzialność za stworzenie regulaminów oceny pracy nauczyciela.
 • Praca w miłej atmosferze, w otoczeniu innych osób.

Korzyści dla dyrektora

 • Możliwość pracy w grupie z własnymi pracownikami nad nowymi regulacjami funkcjonowania szkoły.
 • Możliwość skonsultowania (porównania) wybranych przez siebie metod rozwiązania zadania z pomysłami innych pracowników.
 • Możliwość dzielenia się pomysłami i wybierania najlepszych z nich (np. podczas pracy nad wskaźnikami).
 • Szansa na podniesienie jakości pracy zespołu nauczycieli przez ustalenie wskaźników wynikających ze specyfiki placówki.
 • Określenie mocnych i słabych stron placówki oraz wykorzystanie ich w doskonaleniu funkcjonowania szkoły.

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 05061, czas trwania: 4x45min

 • zna podstawy prawne procesu oceny,
 • zna zadnia własne i dyrektora placówki w procesie oceny,
 • zna kryteria oceny,
 • wie jak zapoznać się z przyjętymi w placówce wskaźnikami oceny,
 • przygotowuje się efektywnie do procesu oceny.