Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Pomagaj z głową. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Okres dorastania to najtrudniejszy czas w życiu człowieka. Współczesny nastolatek przejawia większą skłonność do zachowań problemowych, co stanowi duży problem w aspekcie medycznym, psychologicznym, edukacyjnym i społecznym. Zarówno zdrowie psychiczne, jak i zaburzenia są rezultatem oddziały wania bardzo złożonego kompleksu czynników: genetycznych, biologicznych, psychologicznych i społecznych, a także warunków ekonomicznych i rozmaitych wydarzeń życiowych. Dla dorastających osób zachowania problemowe są nieprawidłowymi sposobami radzenia sobie z przystosowaniem i pomagają zaspokajać najważniejsze potrzeby psychologiczne, tj. potrzebę miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności. Ponadto ułatwiają realizowanie ważnych celów rozwojowych (budowanie własnej tożsamości czy uzyskanie autonomii) oraz radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi przez redukcję lęku i frustracji. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i inne znaczące osoby dorosłe posiadały wiedzę na temat zachowań ryzykownych, umiały zdiagnozować problem i potrafiły odpowiednio na niego reagować.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Najważniejsze cele to: wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia służące do identyfikacji zachowań problemowych występujących wśród młodzieży oraz nabycie umiejętności reagowania w sytuacji wystąpienia zachowania ryzykownego.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

W szkoleniu na każdym poziomie występuje wprowadzenie teoretyczne, na podstawie którego, nauczyciele przekładają uzyskaną wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty w zakresie danej tematyki. Zdobywają doświadczenie po przeprowadzeniu ćwiczeń pod okiem trenera eksperta. Po zakończeniu danego poziomu podsumowują zdobyte wiadomości, co stanowi podstawę do samodzielnego opracowywania strategii działania w swojej placówce.

Zwróć uwagę na…

Termin „zachowania ryzykowne” jest używany w stosunku do wielu potencjalnie szkodliwych zachowań, m.in. ryzykownych zachowań  seksualnych, używania  substancji  psychoaktywnych, zaburzeń odżywiania, autoagresji (samookaleczeń), samobójstwa i wielu innych.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Wzmocnienie oddziaływań wychowawczych w celu zapobiegania wchodzeniu uczniów w zachowania ryzykowne.

Korzyści dla dyrektora

Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie oddziaływań wychowawczych. Zminimalizowanie szansy wystąpienia zachowań ryzykownych w szkole.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07161, czas trwania: 3x45min

 • wie, czym różni się zachowanie normatywne od zachowania ryzykownego;
 • zna rodzaje zachowań ryzykownych i problemy związane z każdym typem takiego zachowania;
 • posiada wiedzę na temat mechanizmów występowania zachowań ryzykownych;
 • zna czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące mające wpływ na wystąpienie zachowań problemowych;
 • zna skalę zjawiska zachowań ryzykownych;
 • zna psychologiczne, środowiskowe oraz rodzinne czynniki występowania zachowań ryzykownych, potrafią je rozróżniać i na ich podstawie analizować zachowania lub ryzyko ich powstawania wśród młodzieży;
 • potrafi wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce.

Poziom 2, kod poziomu: 07162, czas trwania: 3x45min

 • zna rodzaje zachowań ryzykownych i problemy związane z każdym typem takiego zachowania;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat problemowych zachowań związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń);
 • dysponuje pogłębioną wiedzą na temat zachowań ryzykownych występujących w obszarach aktywności seksualnej, zaburzeń odżywiania oraz samookaleczeń;
 • posiada wiedzę na temat mechanizmów występowania zachowań ryzykownych;
 • zna czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące mające wpływ na wystąpienie zachowań problemowych;
 • zna metody przeprowadzania rozmów z nastolatkiem i jego rodzicami o trudnych zachowaniach, zagrożeniach z nich wynikających oraz wiedzą, jak udzielać im wsparcia;
 • ma wiedzę na temat rozwoju więzi rodzic–dziecko oraz zachowań problemowych.