Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
Promocja, integracja, współpraca – szkoła w społeczności lokalnej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie ma umożliwić uczestnikom przeprowadzenie analizy dotychczasowych form współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym oraz wypracowanie nowych możliwych do wdrożenia form współpracy szkół z innymi podmiotami. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak – krok po kroku – tworzyć plan promocji w zarządzanej przez siebie placówce.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest wzmocnienie pozycji szkoły jako ważnego ośrodka lokalnej integracji.

Uczestnicy:

 • poznają dobre praktyki związane z działaniami na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym w innych szkołach;
 • zdiagnozują jakość dotychczasowej współpracy swojej placówki ze środowiskiem lokalnym;
 • określą strategiczne cele rozwoju współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • wzmocnią zaangażowanie nauczycieli we współpracę ze środowiskiem lokalnym;
 • zidentyfikują osoby, które mogą wspierać proces integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym;
 • przeanalizują czynniki sprzyjające integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz ją utrudniające;
 • uwzględnią wyniki tej analizy w planowaniu działań na rzecz współpracy;
 • stworzą plany skutecznych działań promocyjnych dla placówki, którą zarządzają.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Zajęcia warsztatowe mają charakter interaktywny, co umożliwia efektywną naukę. Po omówieniu zagadnień uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności praktyczne, a także uzyskają informacje zwrotne dotyczące własnego sposobu pracy i działania. Zostaną one przekazane dyskretnie, w sposób zapewniający poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia będą mogli wpływać na jego kształt (sugestie dotyczące dodatkowej tematyki, preferowanej ilości czasu poświęconego poszczególnym zagadnieniom itp.). Pod koniec każdego wątku uczestnicy poznają możliwości przełożenia tematyki kursu na praktykę szkolną.

Zwróć uwagę na…

Szkolenie pozwala zająć się uwarunkowaniami społecznymi i środowiskowymi konkretnej placówki i wypracować plan działań na rzecz jej promocji, zwłaszcza przez nawiązywanie współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o działania wykorzystujące zasoby lokalnych organizacji.
 • Wzmocnienie współpracy z rodzicami.

Korzyści dla dyrektora

 • Szkoła  zintegrowana  ze  środowiskiem  lokalnym:  rozwój  współpracy  z  rodzicami  oraz  z  innymi  podmiotami działającymi w najbliższym otoczeniu. Zaangażowanie nauczycieli na rzecz promocji szkoły.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 6 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09081, czas trwania: 6x45min

 • zna dobre praktyki innych szkół związane z działaniami na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym;
 • diagnozuje jakość obecnej współpracy swojej placówki ze środowiskiem;
 • określa strategiczne cele rozwoju współpracy ze środowiskiem;
 • angażuje nauczycieli we współpracę ze środowiskiem;
 • identyfikuje osoby w środowisku lokalnym, które mogą wspierać proces integracji szkoły ze środowiskiem;
 • analizuje czynniki sprzyjające i utrudniające integrację szkoły ze środowiskiem;
 • uwzględnia wyniki tej analizy w planowaniu działań na rzecz współpracy.