Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Uczestnicy  szkolenia  poznają  nowe  podejście  do  procesu  nauczania  i  wpływ,  jaki  mają  na  ten  proces  trzy grupy  zainteresowanych  osób: nauczyciele,  rodzice  i  dzieci.  Dowiedzą  się,  jak  kształtować  relacje  z  rodzicami i dziećmi, aby miały one pozytywny wpły w na proces nauczania i uczenia się, a jednocześnie przyczyniały się do lepszych osiągnięć uczniów.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

  • Wiedza dotycząca współpracy grup zainteresowanych procesem nauczania (rodzic, nauczyciel, dziecko).
  • Wiedza, jak każda z tych grup oddziałuje na pozostałe oraz jakie są efekty tych oddziaływań.
  • Umiejętność kształtowania relacji między tymi grupami w taki sposób, aby zmaksymalizować efekty kształcenia.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Kurs będzie prowadzony metodą pracy warsztatowe, co umożliwia wykorzystanie wiedzy uczestników szkolenia. Wybór takiej metody ułatwi uczestnikom zmianę własnych postaw (własne doświadczenie i praktyka stają się motywacją do zmiany).

Zwróć uwagę na…

Dobre praktyki w  Zespole Szkół nr 2 w Płocku, zajęcia prowadzi się zajęć na podstawie autorskich programów rozwijających kreatywność, nie ma tam ocen cyfrowych, klasówek czy odpytywania.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna potrafi wskazać różnorodne cele, do których dążą rodzice, uczniowie i nauczyciele oraz sposoby ich realizacji. Aktywnie tworzy środowisko współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami, mając na uwadze różnorodne interesy każdej z tych grup. Efektywnie przeciwdziała wszelkim czynnikom, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez uczniów.

Korzyści dla dyrektora

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych często czują, jakby byli między młotem a kowadłem – muszą mierzyć się z często rozbieżnymi celami rodziców, dzieci i nauczycieli. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak sobie radzić z takimi sytuacjami i jak ich unikać.

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09041, czas trwania: 6x45min

  • zna oczekiwania i potrzeby każdej z grup interesariuszy (nauczyciel, rodzic, dziecko);
  • ma świadomość różnorodności celów każdej z tych grup, potrafi je trafnie określić;
  • zna konsekwencje braku współpracy między rodzicami a nauczycielami w procesie nauczania;
  • potrafi budować poprawne relacje dyrektor – nauczyciel – rodzic, tak, aby zmaksymalizować osiągnięcia ucznia;
  • tworzy efektywną sieć współpracy różnych grup interesariuszy.