Planowanie i realizacja lekcji multimedialnej

Zamów szkolenie

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat tworzenia scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na etapach: planowania, realizacji oraz ewaluacji zajęć.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • możliwości realizacji lekcji z wykorzystaniem TIK;
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia w zakresie stosowania nowych technologii;
 • omówienie tendencji w edukacji mających wpływ na TIK;
 • prezentacja zasad dotyczących opracowywania scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK;
 • realizacja przykładowych scenariuszy zajęć zgodnie z proponowanymi tematami.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04051, czas trwania: 3x45min

 • omawia oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady projektowania zajęć z wykorzystaniem TIK;
 • potrafi określić potrzebę oraz zakres stosowania nowych technologii edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych;
 • planuje zajęcia dydaktyczne z TIK;
 • tworzy scenariusz zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK;
 • planuje sposób realizacji zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK;
 • planuje zasady ewaluacji zajęć z wykorzystaniem TIK;
 • wskazuje bariery efektywnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK;
 • wymienia mierniki efektywnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.