System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Dzisiejsi uczniowie należą do pokolenia, które dorastało w otoczeniu nowych technologii. Planując lekcję, zajęcia dydaktyczne, bez względu na to, w jakich warunkach będą się odbywać – w pomieszczeniu szkolnym czy też w środowisku wirtualnym nauczyciel powinien zadać sobie pytanie, jakie efekty kształcenia chce osiągnąć. Pedagogika wymienia  trzy  podstawowe  grupy  celów  dydaktycznych,  które  dotyczą  zdobywania  wiedzy, umiejętności  oraz kształtowania postaw. Zaplanowane zdarzenie edukacyjne powinno prowadzić do uzyskania przez ucznia określonej wiedzy (co? gdzie? jakie?), rozumienia i umiejętności zastosowania tej wiedzy (jak?), a także wykształcenia pewnych postaw (dlaczego?). Szkolenie pomaga w sposób efektywny i zgodny z metodyką nauczania różnych przedmiotów zaplanować proces dydaktyczny z wykorzystaniem wielu środków multimedialnych.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest nauka właściwej organizacji pracy w szkole pod kątem wyboru odpowiednich zasobów sprzętowych oraz materiałów multimedialnych do realizacji określonych celów dydaktycznych.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą aktywnie pracować ze sprzętem multimedialnym, zgodnie z możliwościami i zasobami danej szkoły.

Zwróć uwagę na…

Gimnazjum w Düsseldorfie: podczas zajęć dzieci za pomocą skype’a prowadzą dyskusje z ekspertami w różnych dziedzinach w celu wykonania projektu. A jak wykorzystywane są nowoczesne urządzenia i rozwiązania multimedialne w Waszej szkole?

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Zwiększenie liczby zajęć z zastosowaniem materiałów multimedialnych.
 • Integracja,  współpraca  i  wymiana  doświadczeń  nauczycieli  w  zakresie  tworzenia  i  wykorzystania  gotowych edukacyjnych zasobów internetowych.

Korzyści dla dyrektora

 • Zwiększenie liczby nauczycieli stosujących nowoczesne technologie podczas lekcji.
 • Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w trakcie zajęć dydaktycznych.
 • Nauczyciele rozumieją i wyjaśniają uwarunkowania do wdrażania w szkole najnowszych trendów technologicznych wspomagających rozwijanie kluczowych kompetencji.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 04201, czas trwania: 3x45min

 • odpowiednio dobiera zasoby sprzętowe niezbędne do celów lekcji;
 • planuje zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz poznanych narzędzi TiK;
 • klasyfikuje, porządkuje, dobiera narzędzia TiK niezbędne do realizacji celów lekcji;
 • posługuje się zasobami sprzętowymi dostępnymi w szkole;
 • używa cyfrowe narzędzia w różnego typu procesach dydaktycznych;
 • potrafi wskazywać bariery efektywnego wykorzystania TiK na zajęciach dydaktycznych.