Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Program szkolenia stanowi praktyczną analizę przepisów prawa oświatowego w przełożeniu na działania podejmowane przez przedszkola, szkoły i placówki, mające na celu przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wymaganej dokumentacji i realizację zadań wyznaczonych w procesie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

 • Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Znajomość zasad prowadzenia diagnozy przez obserwację pedagogiczną.
 • Umiejętność  interpretacji  informacji  zawartych  w  orzeczeniu  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego z przełożeniem na wymagania zawarte w IPET.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu z elementami wykładu z wykorzystaniem dokumentów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwróć uwagę na…

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – co oznacza?
 • WOPFU i IPET – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, szkoły.
 • WOPFU – zasady opracowania, metody zbierania danych.
 • Obserwacja pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia.
 • IPET – od analizy orzeczenia do praktycznych działań.
 • Analiza składowych IPET – jak rozumieć dostosowania, zintegrowane działania nauczycieli, działania i współpracę z rodzicami, gdzie szukać wsparcia?
 • Ocena efektywności prowadzonych działań, czyli co dalej?

Korzyści dla rady pedagogicznej

Nauczyciele wiedzą, jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i znają wymagania formalne związane z organizacją kształcenia specjalnego.

Korzyści dla dyrektora

 • Zintegrowane działania wobec ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Nauczyciele po zakończeniu szkolenia potrafią konstruować WOPFU i IPET na podstawie wymaganych danych.

 

Kod 01231 – dla przedszkola

Kod 01232 – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01231, czas trwania: 4x45min

 • utrwali wiedzę  na temat wymogów prawa oświatowego wobec przedszkoli dotyczących opracowania i realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka;
 • zna zasady  prowadzenia diagnozy poprzez obserwację pedagogiczną;
 • posiada umiejętność  interpretacji informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z przełożeniem na wymagania zawarte w IPET;
 • zna wymagania formalne związane z organizacją kształcenia specjalnego.

Poziom 2, kod poziomu: 01232, czas trwania: 4x45min

 • utrwali wiedzę  na temat wymogów prawa oświatowego wobec szkół podstawowych/ lub ponadpodstawowych dotyczących opracowania i realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka;
 • wie, jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zna zasady  prowadzenia diagnozy poprzez obserwację pedagogiczną;
 • posiada umiejętność  interpretacji informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z przełożeniem na wymagania zawarte w IPET;
 • zna wymagania formalne związane z organizacją kształcenia specjalnego.