Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. O zespołowym tworzeniu wskaźników oceny pracy nauczycieli

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie przygotowuje dyrektorów szkół oraz inne uprawnione osoby do zespołowego wypracowywania wskaźników oceny  pracy  stosowanych  w placówce.  Może  być  również  wykorzystane  jako  forma  organizacji  tego  procesu z zainteresowanymi osobami (nauczycielami, właściwymi pracownikami JST, wicedyrektorami).

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest poznanie podstaw prawnych procesu oceny. Uczestnik szkolenia zna kryteria oceny zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresem informacji zawartych w karcie oceny pracy, ze składem i sposobem powoływania zespołu oceniającego oraz z trybem postępowania odwoławczego.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie  będzie  miało  formę  wykładu  opisującego  i  wyjaśniającego  uczestnikom  kolejne  etapy  procesu  oceny, przeplatanego  pytaniami aktywizująco-sprawdzającymi.  Ponadto  zostanie  przeprowadzone  ćwiczenie  warsztatowe, zakładające aktywne współuczestnictwo uczestników szkolenia.

Zwróć uwagę na…

Od 1 września 2018 r. ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana w procedurze awansu zawodowego. Długość tej ścieżki uzależniono od jakości pracy nauczyciela, wskutek czego nauczyciele wyróżniający się będą dodatkowo premiowani.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Znajomość i współtworzenie systemu oceny pracy nauczyciela. Uczestnicy warsztatów znają konsekwencje uzyskania oceny z nowego katalogu ocen.

Korzyści dla dyrektora

Dyrektor potrafi zorganizować i efektywnie przeprowadzić proces zespołowego wypracowywania wskaźników oceny pracy nauczyciela.

 

Uczestnik po szkoleniu:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 05091, czas trwania: 4x45min

  • zna podstawy prawne procesu oceny,
  • zna kryteria oceny,
  • potrafi zorganizować i efektywnie przeprowadzić proces zespołowego wypracowywania wskaźników.