Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauk a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Warto poznać założenia neuronauki, aby efektywnie organizować proces nauczania w szkole.

W trakcie kursu uczestnicy otrzymają znaczny zasób wiedzy praktycznej oraz wskazówki, jak wprowadzić elementy neuroedukacji w szkole. Poznają  proste  sposoby  rozwiązywania podstawowych problemów z uczniami. To metody sprawdzone w wielu szkołach, w których prowadzono projekt unijny Umiem się uczyć. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają  się  z  podstawowymi  pojęciami  neuroedukacji,  czyli  projektowania  procesu dydaktycznego  zgodnie z wynikami neuronauki.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

W czasie szkolenia uczestnicy:

  • poznają  zasady  budowania  dobrego  klimatu,  integracji  grupy  i  wykorzystania  kontraktu  grupowego (neurostandard nr 1 w praktyce);
  • wykorzystają w praktyce pojęcia i określenia: zastój psychofizyczny, model procesu uczenia się (od NN do NK); pomoc edukacyjna; cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się;
  • zastosują metody „nauczania partycypacyjnego” (asocjogram, skojarzenia, „magnes pomysłów”), prowokacje (antyinstrukcja), analizę logiczną (programowanie realizacji zmian), burzę mózgów, gry, quizy oraz ćwiczenia, które pomagają się uczyć.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Ćwiczenia integracyjne; praktyczne ćwiczenia, które pomagają się uczyć. Refleksja nad procesem uczenia się na modelu, poznanie „schodków pamięci”.

Zwróć uwagę na…

Szkolenie podbudowuje podstawami naukow ymi konieczność aktywizowania uczniów oraz ich partycypacji w procesie uczenia się. Wskazuje na wiele prostych metod w ykorzysty wania wiedzy neurobiologicznej w planowaniu akty wności uczniów. Skutkuje to zachęceniem uczniów do poszukiwania efekty wnych i now ych metod pracy.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Wzbogacenie warsztatu edukacyjnego o nowe metody, które pozwalają wzmacniać akty wność poznawczą uczniów i zachęcają ich do ponoszenia odpowiedzialności za swój rozwój.

Korzyści dla dyrektora

Zwiększenie motywacji nauczycieli do poszukiwania efektywnych metod nauczania i uczenia się. Wzmocnienie proaktywności uczniów w procesach edukacyjnych. Wzmocnienie motywacji nauczycieli do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań metodycznych.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Uczestnik po szkoleniu

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01261, czas trwania: 4x45min

  • zna podstawowe pojęcia neuroedukacji, czyli projektowania procesu dydaktycznego zgodnie z wynikami neuronauk;
  • zna praktyczne ujęcia pojęć: Zastój psychofizyczny. Model procesu uczenia się (od NN do NK). Pomoc edukacyjna. Cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się.
  • zna zastosowanie metod „nauczania partycypacyjnego” (Asocjogram (skojarzenia, „magnes pomysłów”); Prowokacje (Antyinstrukcja); Analiza Logiczna (programowanie realizacji zmian); Burza Mózgów, Gry, quizy oraz ćwiczenia, które pomagają się uczyć).