Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
nagrany webinar
MEiN
Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak zorganizować pomoc dla ucznia uzależnionego lub zagrożonego uzależnieniem?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się, jak rozpoznać zagrożenie uzależnieniem lub symptomy uzależnienia ucznia,
 • dowiesz się, jak zaplanować profilaktykę problemową w klasie,
 • poznasz przykłady szkolnych procedur profilaktycznych,
 • nauczysz się reagować w sytuacji naruszania ustalonych procedur profilaktycznych.

Ramowy program szkolenia:

MODUŁ I

 1. Różnice między potocznie rozumianą profilaktyką uzależnień a koncepcją profilaktyki problemowej.
 2. Charakterystyka uzależnień z wykorzystaniem kryteriów diagnostycznych.
 3. Różnice pomiędzy używaniem ryzykownym, problemowym i uzależnieniem. Różnice pomiędzy uzależnieniami od substancji i behawioralnymi.
 4. Rodzaje uzależnień – od substancji i behawioralnych. Różnicowanie pomiędzy zaburzeniami wchodzącymi do kategorii uzależnień i innymi zaburzeniami.
 5. Substancje psychoaktywne, ich podział i charakterystyka.
 6. Sygnały wskazujące na to, że dziecko ma problem z uzależnieniem.

MODUŁ II

 1. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka uzależnień od substancji i behawioralnych (z naciskiem na e-uzależnienia), w tym generyczne i specyficzne czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
 2. Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej pod kątem tematyki uzależnień w zespołach nauczycielskich (wychowawczych) oraz radzie pedagogicznej, a także z dziećmi i rodzicami.
 3. Dostosowanie rodzaju organizowanych zajęć do danej grupy wiekowej uczniów. Prowadzenie zajęć wśród uczniów
  w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
 4. Ćwiczenia metodyczne. Prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki problemowej uzależnień na każdym poziomie kształcenia. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach prowadzonych przez trenera.

MODUŁ III

 1. Przegląd procedur reagowania w przypadku pojawienia się w szkole substancji psychoaktywnych lub przypominających substancje psychoaktywne bądź podejrzeń, że uczeń znajduje się pod wpływem takich substancji (strategie proponowane przez MEN, PARPA oraz Komendę Stołeczną Policji).
 2. Opracowanie procedur reagowania w szkole.
 3. Analiza szkolnych programów wychowawczych i szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych pod kątem zagadnień związanych z profilaktyką problemową uzależnień – nauka korygowania błędów i nieścisłości.
 4. Współpraca szkoły z rodzinami uczniów:
  − bariery psychologiczne w relacjach nauczyciel – rodzic,
  − wypracowanie spójnych dla rodziców i nauczycieli sposobów reagowania w zakresie eliminowania ryzyka wystąpienia uzależnień.
 5. Przegląd programów wychowawczo-profilaktycznych.
 6. Poszukiwanie pomocy i sposób kierowania osób z ryzykiem uzależnienia bądź uzależnionych do specjalistów.

Metodyka szkolenia:

warsztaty, dyskusja, debata, burza mózgów, analiza filozoficzna, poszukiwanie wartości, symulacje, studia przypadków, analizy praktyczne, rozwiązywanie problemów.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób
2 x 45 min webinar nagrany  / do 100 osób

Materiały dla uczestników:

1. Karty pracy

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07051, czas trwania: 4x45min

 • rozpoznaje zachowania uczniów, które mogą sugerować ryzyko uzależnienia;
 • pogłębia diagnozę sytuacji z udziałem innych nauczycieli  oraz rodziców;
 • konsultuje się ze specjalistami w sprawie uczniów wykazujących symptomy uzależnienia.

Poziom 2, kod poziomu: 07052, czas trwania: 4x45min

 • planuje pracę wychowawczą związaną z profilaktyką problemową uzależnień zgodnie z dostępnymi wzorcami;
 • dzieli się z rodzicami wiedzą o źródłach uzależnień i metodach wychowawczych, pomagającym im zapobiegać;
 • dzieli się z rodzicami wiedzą na temat psychologicznego mechanizmu uzależnienia, rozpoznawania jego symptomów na wczesnym etapie.

Poziom 3, kod poziomu: 07053, czas trwania: 4x45min

 • uczestniczy w planowaniu i organizacji wraz z innymi nauczycielami szkolnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom;
 • promuje postawę wrażliwości na zjawisko uzależnienia, nie tylko od środków psychoaktywnych, ale także Internetu, skrajnych emocji itp.