Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
MEN
Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Wychowanie i wartości
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

jak zorganizować pomoc dla ucznia uzależnionego lub zagrożonego uzależnieniem?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu otrzymają:

 • Wiedzę na temat jak rozpoznać zagrożenie uzależnieniem lub symptomy uzależnienia u konkretnego ucznia.
 • Dowiedzą się, jak zaplanować profilaktykę problemową w klasie.
 • Poznają przykłady szkolnych procedur profilaktycznych.
 • Nauczą się reagować w sytuacji naruszania ustalonych procedur profilaktycznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli świadomych występowania problemów związanych z uzależnieniami, zainteresowanych stosowaniem profilaktyki w codziennej pracy z uczniami.
Jego tematyka odnosi się do nowoczesnej koncepcji w zakresie profilaktyki uzależnień, tzw. profilaktyki problemowej.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:  stacjonarna lub online

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 4 x 45 minut
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07051, czas trwania: 4x45min

 • rozpoznaje zachowania uczniów, które mogą sugerować ryzyko uzależnienia;
 • pogłębia diagnozę sytuacji z udziałem innych nauczycieli  oraz rodziców;
 • konsultuje się ze specjalistami w sprawie uczniów wykazujących symptomy uzależnienia.

Poziom 2, kod poziomu: 07052, czas trwania: 4x45min

 • planuje pracę wychowawczą związaną z profilaktyką problemową uzależnień zgodnie z dostępnymi wzorcami;
 • dzieli się z rodzicami wiedzą o źródłach uzależnień i metodach wychowawczych, pomagającym im zapobiegać;
 • dzieli się z rodzicami wiedzą na temat psychologicznego mechanizmu uzależnienia, rozpoznawania jego symptomów na wczesnym etapie.

Poziom 3, kod poziomu: 07053, czas trwania: 4x45min

 • uczestniczy w planowaniu i organizacji wraz z innymi nauczycielami szkolnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom;
 • promuje postawę wrażliwości na zjawisko uzależnienia, nie tylko od środków psychoaktywnych, ale także Internetu, skrajnych emocji itp.