Zamówienie

Zamów szkolenia

Wybrani trenerzy Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie

 • Anna Banaszek

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, diagnosta i terapeuta, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji w zakresie czytania i pisania, czyli rozumienia i tworzenia informacji, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz psychologiczno-pedagogicznych.

 • Mirosława Berezowska

  Nauczyciel języka polskiego, certyfikowany edukator, trener i doradca kadry zarządzającej oświatą, trener wspomagania, wykładowca akademicki, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, w tym osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz dydakt

 • Dorota Bialik

  Magister filologii polskiej, certyfikowany trener metod szybkiego czytania i uczenia się oraz myślenia krytycznego, dyrektor szkoły, trener prowadzący szkolenia z kompetencji kluczowych, w tym: osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz kierowniczych i zarządczych.

 • Anna Bolechowska

  Nauczyciel języka polskiego i informatyki, wychowawca, certyfikowany trener, mentor, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji cyfrowych oraz osobistych, społecznych i z zakresu umiejętności uczenia się z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania

 • Barbara Borkowska

  Certyfikowany trener oświaty, tutor, trener wspomagania, menedżer oświatowy, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji diagnostycznych oceniania i wyników edukacyjnych, kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, kompetencji kierowniczych i zarządczych, a w szczególności w nadzorze pedagogicznym

 • Beata Bryś

  Dyplomowany nauczyciel języka polskiego i historii, doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener II stopnia, ekspert z zakresu kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, specjalizuje się we wdrażaniu nowych platform edukacyjnych.

 • Dorota Chabelska-Kubat

  Magister filologii polskiej, oligofrenopedagog, terapeuta, trener, wykładowca akademicki, wychowawca, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji z zakresu czytania i pisania, czyli rozumienia i tworzenia informacji oraz z kompetencji dydaktyczno-metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych.

 • Mariusz Domański

  Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwent studiów podyplomowych: Ewaluacja w edukacji oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Biegły sądowy. Ukończył Pomorską Akademię Liderów Edukacji 2020. Od 2018 roku EKSPERT MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR.

 • Andrzej Dominowski

  Nauczyciel dyplomowany, magister historii, doświadczony trener kompetencji cyfrowych i student psychologii. Uwielbia dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz uczyć się od innych. Cechuje go empatia, erudycja oraz opanowanie.

 • Anna Dras

  Trener edukacji włączającej, specjalizuje się w szkoleniach z tematyki bezpiecznej szkoły, relacji i dobrostanu, kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, a w szczególności kompetencji osobistych, społecznych i z zakresu umiejętności uczenia się oraz w edukacji medialnej i cyfrowej.

 • Donata Dzimińska

  Certyfikowany trener, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel informatyki, trener edukacji włączającej i kompetencji miękkich, nauczyciel akademicki, prowadzi szkolenia z kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz dydaktyczno-metodycznych.

 • Małgorzata Godlewska

  Psycholog, doktor nauk społecznych, trener grupowy i coach rozwoju. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych i osobistych, w tym głównie z: komunikacji, asertywności, emocji, motywacji, samoświadomości, kreatywności, zarządzania konfliktami oraz z umiejętności uczenia się.

 • Małgorzata Gwiazda-Elmerych

  Pedagog, certyfikowany trener, coach, mediator, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, a w szczególności osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz z kompetencji psychologiczno-pedagogicznych.

 • Izabela Juszkiewicz

  Pedagog, doradca zawodowy, certyfikowany trener, coach, specjalista w zakresie wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, autorka materiałów dydaktycznych w obszarach tematycznych związanych z kształtowaniem postaw proinnowacyjnych uczniów oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Anna Kaczmarska

  Nauczyciel dyplomowany, psychoterapeutka, trener wspomagania, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji psychologiczno-pedagogicznych oraz kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej,
  a w szczególności osobistych, społecznych i z zakresu umiejętności uczenia się, prowadzi treningi pamięci.

 • Krzysztof Kalinowski

  Nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego, dyrektor szkoły. trener wspomagania szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji cyfrowych, kierowniczych i zarządczych oraz z zakresu organizacji pracy szkoły

 • Piotr Kilańczyk

  Nauczyciel historii, doktor nauk humanistycznych, certyfikowany coach i team coach, trener i wykładowca akademicki, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich, w tym głównie: z komunikacji, motywacji, kreatywności, zarządzania sobą w czasie, pracy z agresją oraz kompetencji kluczowych.

 • Renata Konefał

  Nauczyciel języka polskiego, pedagog szkolny, doradca zawodowy, certyfikowany trener wspomagania i edukacji włączającej, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz z kompetencji psychologiczno-pedagogicznych.

 • Małgorzata Kotewicz

  Certyfikowany trener, coach, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener kompetencji miękkich, prowadzi szkolenia z obszaru kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktyczno-metodycznych.

 • Katarzyna Król

  Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, certyfikowany tutor, nauczyciel akademicki, prowadzi szkolenia z kompetencji w zakresie czytania i pisania, czyli rozumienia i tworzenia informacji, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności

 • Jolanta Kuropatwa

  Trener wspomagania kompetencji dydaktyczno-metodycznych, myślenia krytycznego, umiejętności społecznych, kreatywnego umysłu i oceniania kształtującego, coach, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i przedsiębiorczości, wieloletni dyrektor szkoły, wizytator i wicekurator oświaty.

 • Rafał Kwiatkowski

  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz języka polskiego, coach, mediator, dyrektor szkoły, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, psychologiczno-pedagogicznych oraz kierowniczych i zarządczych.

 • Magdalena Lipiak

  Psycholog, doradca zawodowy, psychoterapeuta, certyfikowany trener biznesu, coach, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji kluczowych, w tym: osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości oraz kompetencji psychologiczno-pedagogicznych.

 • Dorota Ługowska

  Dyplomowany nauczyciel informatyki i techniki, certyfikowany trener kompetencji cyfrowych, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej oraz z kompetencji dydaktyczno-metodycznych, w tym w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się.

 • Agata Majcher

  Certyfikowany trener, coach, trenerka kompetencji miękkich, zarządzania marką i reputacją, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji kluczowych, w tym: osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, psychologiczno-pedagogicznych oraz kierowniczych i zarządczych.

 • Jolanta Małecka

  Nauczyciel języka polskiego, doradca zawodowy, certyfikowany trener oświaty, myślenia krytycznego oraz wspomagania, coach, nauczyciel akademicki, szkoli z kompetencji kluczowych, w tym: w zakresie czytania i pisania, czyli rozumienia i tworzenia informacji oraz osobistych, społecznych i w zakresie

 • Mateusz Marciniak

  Ekspert kompetencji kierowniczych i zarządczych, doświadczony dyrektor placówek oświatowych, z sukcesem budujący kreatywne zespoły pedagogiczne, nauczyciel historii, pedagog z powołania, certyfikowany trener biznesu, specjalizujący się w tematyce efektywnego zarządzania i motywowania.

 • Ewa Momot

  Dyrektor szkoły, trener wspomagania, socjoterapeuta, tutor, lider oświaty, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, psychologiczno-pedagogicznych oraz w zakresie organizacji pracy szkoły.

 • Monika Nycz

  Dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego i informatyki, dyrektor szkoły podstawowej, trenerka specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami oraz kompetencji kluczowych, koordynator projektów międzynarodowych Erasmus+

 • Agnieszka Ogiegło

  Nauczyciel matematyki i informatyki, wicedyrektor szkoły, egzaminator OKE, trener wspomagania, doradca i konsultant z zakresu matematyki, prowadzi szkolenia z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, w tym: matematycznych, cyfrowych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

 • Jowita Panek

  Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, terapeuta, trener uważności oraz regulacji emocji, nauczyciel informatyki, pedagog, wieloletni wicedyrektor szkoły, ekspert z zakresu kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych i zarządczych.

 • Dorota Podorska

  Ekspert w zakresie kompetencji dydaktyczno-metodycznych, trener coach, tutor, doradca zawodowy, dyplomowany nauczyciel języka polskiego, trener myślenia krytycznego, wspomagania i umiejętności społecznych, specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się.

 • Anna Romańska

  Certyfikowany trener, coach, tutor, trener wspomagania, koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji matematycznych i w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, z kompetencji cyfrowych oraz dydaktyczno-metodycznych.

 • Michał Ryba

  Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, koordynator szkolnych projektów unijnych, certyfikowany trener kompetencji cyfrowych, egzaminator OKE, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji cyfrowych i ich wykorzystaniu w procesie nauczania-uczenia się.

 • Lidia Sikora

  Pedagog i logopeda w poradni psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, terapeuta, edukator, trener wspomagania i edukacji włączającej, prowadzi szkolenia z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, dydaktyczno-metodycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych.

 • Mariusz Sobczak

  Prawnik, praktyk biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, certyfikowany trener biznesu i kompetencji miękkich, coach, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji cyfrowych, w zakresie przedsiębiorczości oraz organizacji pracy szkoły.

 • Piotr Sowa

  Licencjonowany ratownik medyczny i certyfikowany trener pierwszej pomocy po kursie instruktorskim Polskiej Rady Resuscytacji.

 • Ewa Stępień

  Magister filologii polskiej, certyfikowany trener, coach, dziennikarka, trener wspomagania, specjalizuje się w szkoleniach z obszaru z kompetencji kluczowych, w tym: osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz przedsiębiorczości.

 • Artur Sydlewski

  Certyfikowany trener kompetencji miękkich, coach, specjalizuje się w zarządzaniu projektami, etyce, filozofii, szkoli z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, w tym: osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się oraz przedsiębiorczości.

 • Ewa Szpot

  Certyfikowany trener kompetencji cyfrowych oraz wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli, koordynator sieci współpracy i samokształcenia, szkoli z kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, w tym: matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, jak również cyfrowych.

 • Aneta Teterycz

  Nauczyciel języka polskiego, wychowawca i terapeuta, certyfikowany trener i facylitator, coach, trener umiejętności poznawczych, specjalizuje się w obszarze kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, świadomości i ekspresji kulturalnej.

 • Marcelina Wnęk

  Pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, specjalizuje w rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli, prowadzi szkolenia z kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, psychologiczno-pedagogicznych oraz kierowniczych i zarządczych.

 • Anna Wojkowska

  Nauczyciel matematyki i informatyki, certyfikowany trener oświaty i wspomagania, mediator szkolny, specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji cyfrowych, psychologiczno-pedagogicznych oraz kierowniczych i zarządczych, a w szczególności w zarządzaniu zasobami ludzkimi i nadzorze pedagogicznym.