Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Warunki zamówień

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do szkoleń Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa
 2. Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
  2.1. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa, której organizatorem jest ORKE, w tym kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, sympozja i inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze organizowane lub współorganizowane przez ORKE, obejmujące w szczególności rejestrację Uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przekaz treści merytorycznych, wydanie zaświadczeń;
  2.2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.);
  2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2.4. Szkolenie otwarte – szkolenie adresowane do każdego Zamawiającego;
  2.5. Szkolenie zamknięte – szkolenie dedykowane dla placówek oświatowych lub jednostek samorządu terytorialnego, w którym zamawiającym jest szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, nie będąca Konsumentem;
  2.6. Zamówienie – zamówienie na Szkolenie, złożone przez Zamawiającego do ORKE za pośrednictwem konsultanta edukacyjnego, telefonicznie lub przez stronę www;
  2.7. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, niebędąca Konsumentem, w tym szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe albo Konsument;
  2.8. Potwierdzenie Zamówienia – proces akceptacji warunków Zamówienia  opisany w § 3 lub w § 4 OWS;.
  2.9. Uczestnik – osoba skierowana przez Zamawiającego i biorąca udział w Szkoleniu;
  2.10. OWS – niniejsze Ogólne warunki sprzedaży;
  2.11. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej.
  2.12. Organ prowadzący – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000595068, NIP 527 260 52 92, kapitał zakładowy 33.947.400,00 złotych (wpłacony w całości);
 3. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację
  niniejszych OWS.

 § 2. Zamówienie

 1. Zamówienie na Szkolenie może być złożone:
  1.1. u konsultanta edukacyjnego,
  1.2. u trenera ORKE,
  1.3. przez telefon – (+48) 22 36 83 801, (+48) 801 220 555 (koszt połączenia wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00;
 2. Zamówienie może zostać złożone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego.
 3. Zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego i ORKE po Potwierdzeniu Zamówienia.

§ 3. Potwierdzenie Zamówienia Szkolenia Zamkniętego

 1. Zamówienie otrzymane przez ORKE jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
 2. W Zamówieniu Zamawiający proponuje termin Szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia:
  3.1. ORKE potwierdza otrzymanie Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu;
  3.2 ORKE w terminie do 5 dni roboczych przed proponowaną datą Szkolenia kontaktuje się z Zamawiającym celem doprecyzowania szczegółów organizacyjnych i potwierdzenia ostatecznego terminu i godziny szkolenia,
  3.3 W terminie 1 dnia roboczego od ustalenia terminu Szkolenia zgodnie z ust. 3 punktem 3.2 powyżej, ORKE wysyła Zamawiającemu potwierdzenie warunków Zamówienia, w tym terminu Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu.
 4. W terminie 2 dni roboczych od wpływu potwierdzenia warunków Zamówienia od ORKE, Zamawiający potwierdza warunki Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Brak potwierdzenia warunków Zamówienia przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 4 powyżej oznacza akceptację Zamówienia przez Zamawiającego.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, lub zadłużenia Zamawiającego, ORKE ma prawo odmowy realizacji Zamówienia, o czym informuje Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Zamówienia.

§ 4. Potwierdzenie Zamówienia Szkolenia Otwartego

 1. Zamówienie otrzymane przez ORKE jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia ORKE niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu termin i miejsce Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5. Płatność

 1. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
 2. Faktura VAT jest wystawiana do 5 dni po realizacji Szkolenia.
 3. Płatność jest dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze VAT.
 4. Cena Szkolenia wraz z ilością uczestników zgłoszonych na szkolenie jest wskazana w Zamówieniu.
 5. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, Cena Szkolenia zostanie zwiększona o kwotę zgodną z aktualnym cennikiem dostępnym u konsultanta edukacyjnego, trenera lub na stronie www.orke.pl
 6. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej płatności.

§ 6. Szkolenie

 1. Szkolenie realizowane jest w miejscu i terminie ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia (Szkolenie Zamknięte) lub wskazanym w Zamówieniu (Szkolenie Otwarte).
 2. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzymuje zaświadczenie udziału w Szkoleniu.

§  7. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji Szkolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  2.1. Pocztą: Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Aleje Jerozolimskie
  96, 00-807 Warszawa,
  2.2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@orke.pl
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.
 4. ORKE nie udziela gwarancji na Szkolenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 8. Siła wyższa

ORKE nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Szkolenia są przedmiotem praw autorskich organu prowadzącego ORKE, firm współpracujących oraz innych podmiotów.
 2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.

§ 10. Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych podanych przy składaniu Zamówienia jest organ prowadzący ORKE tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych*: iod@wsip.pl.
 2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
  2.1. realizacja Zamówienia – podstawa prawna – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
  2.2. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, (w tym profilowanie) – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
  2.3. marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Odbiorcy danych:
  3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,
 4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zamawiającemu przysługuje prawo:
  5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  5.4.* do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od WSiP danych osobowych Zamawiającego, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania Zamówienia. Zamawiający może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5.5. * do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
  5.6. *  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Obowiązuje od 25 maja 2018, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).

§ 11. Zamówienia składane przez Konsumenta

 1. Do Zamówienia składanego przez Konsumenta stosuje się pozostałe postanowienia OWS z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 11.
 2. Odstąpienie.
  2.1 Konsument ma prawo do odstąpienia od Zamówienia. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem jest przekazywany Konsumentowi wraz z formularzem Zamówienia.
  2.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Zamówienia) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (Szkolenia), jeżeli ORKE wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ORKE utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy  wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
  3.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
  3.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  3.4. Organ prowadzący nie posiada kodeksu dobrych praktyk.
 4. Do Zamówień składanych przez Konsumentów nie stosuje się postanowień § 5 punkt 6, § 8 OWS.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz, w przypadku Zamówienia składanego przez Konsumenta przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub z mocy prawa.
 4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, nie będącego Konsumentem,
  będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organu prowadzącego ORKE.
 5. ORKE ma prawo do zmiany OWS oraz formularza zamówienia. Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Obowiązuje do 24.05.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do szkoleń Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa
2. Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
2.1. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa, której organizatorem jest ORKE, w tym kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, sympozja i inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze organizowane lub współorganizowane przez ORKE, obejmujące w szczególności rejestrację Uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przekaz treści merytorycznych, wydanie zaświadczeń;
2.2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.);
2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.4. Zamówienie – zamówienie na Szkolenie, złożone przez Zamawiającego do ORKE za pośrednictwem konsultanta edukacyjnego, telefonicznie lub przez stronę www;
2.5. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, niebędąca Konsumentem, w tym szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo Konsument;
2.6. Potwierdzenie Zamówienia – proces akceptacji warunków Zamówienia przez WSiP oraz Zamawiającego, kończący się potwierdzeniem warunków Zamówienia przez WSiP (§ 3 ust. 3 punkt 3.1) albo Zamawiającego (§ 5) OWS.
2.7. Uczestnik – osoba skierowana przez Zamawiającego i biorąca udział w Szkoleniu;
2.8. OWS – niniejsze Ogólne warunki sprzedaży;
2.9. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej.
2.10. Organ prowadzący – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000595068, NIP 527 260 52 92, kapitał zakładowy 550.400,00 złotych (wpłacony
w całości);
3. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację
niniejszych OWS.

§ 2. Zamówienie

1. Zamówienie na Szkolenie może być złożone:
a. u konsultanta edukacyjnego,
b. przez telefon – (+48) 22 36 83 801 (koszt połączenia wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00;
2. Zamówienie może zostać złożone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego.
3. Zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego i ORKE po Potwierdzeniu Zamówienia.

§ 3. Potwierdzenie Zamówienia

1. Zamówienie otrzymane przez ORKE jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
2. W Zamówieniu Zamawiający proponuje termin Szkolenia.
3. Po otrzymaniu Zamówienia:
3.1. ORKE potwierdza otrzymanie Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu;
3.2 ORKE w terminie do 5 dni roboczych przed proponowaną datą Szkolenia kontaktuje się z Zamawiającym celem doprecyzowania szczegółów organizacyjnych i potwierdzenia ostatecznego terminu i godziny szkolenia,
3.3 W terminie 1 dnia roboczego od ustalenia terminu Szkolenia zgodnie z ust. 3 punktem 3.2 powyżej, ORKE wysyła Zamawiającemu potwierdzenie warunków Zamówienia, w tym terminu Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu.
4. W terminie 2 dni roboczych od wpływu potwierdzenia warunków Zamówienia od ORKE, Zamawiający potwierdza warunki Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Brak potwierdzenia warunków Zamówienia przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 4 powyżej oznacza akceptację Zamówienia przez Zamawiającego.
6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, lub zadłużenia Zamawiającego, ORKE ma prawo odmowy realizacji Zamówienia, o czym informuje Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Zamówienia.

§ 4. Płatność

1. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
2. Faktura VAT jest wystawiana do 5 dni po realizacji Szkolenia.
3. Płatność jest dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze VAT.
4. Cena Szkolenia wraz z ilością uczestników zgłoszonych na szkolenie jest wskazana w Zamówieniu.
5. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, Cena Szkolenia zostanie zwiększona o kwotę zgodną z aktualnym cennikiem dostępnym u konsultanta edukacyjnego, trenera lub na stronie www.orke.pl
6. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej płatności.

§ 5. Szkolenie

1. Szkolenie realizowane jest w miejscu i terminie ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia (Szkolenie Zamknięte) lub wskazanym w Zamówieniu (Szkolenie Otwarte).
2. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzymuje zaświadczenie udziału w Szkoleniu.

§ 6. Reklamacje

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji Szkolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje można zgłaszać:
2.1. Pocztą: Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Aleje Jerozolimskie
96, 00-807 Warszawa,
2.2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@orke.pl
3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.
4. ORKE nie udziela gwarancji na Szkolenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7. Siła wyższa

ORKE nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

§ 8. Prawa autorskie

1. Materiały przekazane Uczestnikom w trakcie Szkolenia są przedmiotem praw autorskich organu prowadzącego ORKE, firm współpracujących oraz innych podmiotów.
2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania
z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przy składaniu Zamówienia jest organ prowadzący ORKE.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu obsługi Zamówienia,
informowania o produktach i usługach organu prowadzącego ORKE oraz w celach archiwalnych.
3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe podane podczas składania Zamówienia mogą zostać wykorzystane w celu informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących z organem prowadzącym ORKE, działających na rynku edukacyjnymi wydawniczym. Powyższa zgoda może być cofnięta przez Zamawiającego w dowolnym momencie.
4. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Organ prowadzący gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Organ prowadzący jest zobowiązany do ujawniania informacji o Zamawiającym osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest
wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw lub do podjęcia działań
w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.

§ 10. Zamówienia składane przez Konsumenta

1. Do Zamówienia składanego przez Konsumenta stosuje się pozostałe postanowienia OWS z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 10.
2. Odstąpienie.
2.1 Konsument ma prawo do odstąpienia od Zamówienia. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem jest przekazywany Konsumentowi wraz z formularzem Zamówienia.
2.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Zamówienia) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (Szkolenia), jeżeli ORKE wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ORKE utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
3.2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych  polubownych sądów konsumenckich (DzU 2001, nr 113, poz. 1214).
3.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3.4. Organ prowadzący nie posiada kodeksu dobrych praktyk.
4. Do Zamówień składanych przez Konsumentów nie stosuje się postanowień § 4 punkt 5–7, § 7 OWS.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz, w przypadku Zamówienia
składanego przez Konsumenta przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub
w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji
Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub z mocy prawa.
4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, nie będącego Konsumentem,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organu prowadzącego ORKE.
5. ORKE ma prawo do zmiany OWS oraz formularza zamówienia. Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
miejscowość i data,
imię, nazwisko i adres Konsumenta

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Dział Reklamacji
Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
e-mail: potwierdzam@wsip.com.pl
Telefon: (+48) 801 220 555 wew. 6
(+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAMÓWIENIA )
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy / Zamówienia)
Ja …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres Konsumenta)
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży (Zamówienia) następujących Szkoleń: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy (Zamówienia)
Dotyczy Konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy (Zamówienia)
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (Zamówienia) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy (Zamówienia) wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy
(Potwierdzenia Zamówienia).

Prawo do odstąpienia od umowy (Zamówienia) zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (Szkolenia), jeżeli WSiP wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WSiP utraci prawo odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (Zamówienia), muszą Państwo poinformować Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Dział Reklamacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, (+48) 801 220 555 wew. 6, (+48) 22 36 83 801 (koszt połączenia wg taryfy operatora), e-mail: potwierdzam@wsip.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (Zamówienia) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Zamówienia), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy (Zamówienia), wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy (Zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Zamówienia).

Skutki odstąpienia od umowy (Zamówienia)

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy (Zamówienia)
zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (Zamówienia). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.