Zamówienie

Zamów szkolenia

Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Warunki zamówień

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG SZKOLENIOWYCH

       1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do szkoleń świadczonych przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa,
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży określają również warunki
  i zasady świadczenia przez ORKE usług drogą elektroniczną,
  prowadzenia zdalnych szkoleń doskonalenia zawodowego w trybie webinar i e-learning, w tym zakresie OWS stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (§ 8. OWS).
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępniane Zamawiającemu nieodpłatnie przed złożeniem zamówienia na szkolenie oraz na stronie internetowej www.orke.pl. Zamawiający ma prawo wydrukować treść niniejszego OWS, utrwalać go oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.
 4. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptacje niniejszych OWS.

       2. Definicje

  Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. Szkolenie – każde stacjonarne szkolenie (kursy, konferencje, szkolenia zamknięte, warsztaty, wykłady, sympozja) świadczone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz szkolenia zdalne (Szkolenie webinar, e-Wykład i Szkolenie e-learning) i inne przedsięwzięta o podobnym charakterze oferowane przez ORKE związane z tematyką zarządczo – edukacyjną i wychowawczą,  organizowane lub współorganizowane przez ORKE, obejmujące w szczególności rejestrację Zamówienia, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przekaz treści merytorycznych, wydanie zaświadczeń, kierowane do placówek oświatowych lub jednostek samorządu terytorialnego, w którym zamawiającym jest szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna;
 2. Szkolenie zamknięte – Szkolenie organizowane dla zamkniętej grupy Uczestników utworzonej na zamówienie Zamawiającego. Dopuszczalna liczba uczestników Szkolenia Zamkniętego to 25 osób. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób, bez uprzedniego zgłoszenia planowanej zwiększonej liczby uczestników maksymalnie do 2 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia, usługa zostanie przeprowadzona w formie wykładu, o ile liczba uczestników na to pozwoli, trener może  wprowadzić elementy warsztatów, które będą dostosowane do ostatecznej liczby uczestników;
 3. Wykład – Szkolenie o charakterze prelekcji połączonej z panelem pytań i odpowiedzi. Ilość uczestników 1 grupy nie może przekraczać 150 osób;
 4. e-Wykład – Szkolenie zdalne świadczone za pośrednictwem Platformy Click Meeting, polegające na transmisji na żywo prelekcji połączonej z panelem pytań i odpowiedzi za pośrednictwem czatu. Ilość uczestników 1 grupy nie może przekraczać 100 osób;
 5. Produkt – Pakiet Kariera na Maksa, Zestaw Scottie Go! lub zestaw edukacyjny „Scottie Go! Kosmiczne kodowanie”
 6. Szkolenie pakietowe – cykl szkoleń obejmujących więcej niż jedno Szkolenie; rabaty udzielone na szkolenia ujęte w zaplanowanym cyklu szkoleń nie łączą się z innymi rabatami i ofertami promocyjnymi ORKE/WSiP.
 7. Szkolenie z Produktem –pojedyncze szkolenie zamknięte z określonego tematu zakupione z Produktem. Szkolenie z Produktem nie podlega rabatowi;
 8. Szkolenie webinar – Szkolenie zdalne świadczone za pośrednictwem Platformy Click Meeting, polegające na transmisji na żywo szkolenia, umożliwiające Uczestnikowi interakcje z prowadzącym i innymi Uczestnikami poprzez zadawanie pytań (za pośrednictwem mikrofonu) lub pisemnie (za pośrednictwem czatu). Dopuszczalna liczba uczestników Szkolenia webinar to 30 osób.
 9. Szkolenie e-learning – Szkolenie zdalne świadczone za pośrednictwem Platformy Zdalne Nauczanie ORKE umożliwiające Uczestnikowi m.in. dostęp do nagrań, prezentacji i innych materiałów zamieszczonych na platformie. Dopuszczalna liczba uczestników Szkolenia e-learning to 20 osób.
 10. Platforma Click Meeting – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, należący do Click Meeting Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 A4 (80-387 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000604194, NIP 5842747535, REGON 363766502.
 11. Platforma Zdalne nauczanie ORKE internetowa platforma zdalnego nauczania dostępna pod adresem elearning.wsip.pl prowadzona i zarządzana przez WSiP, za pomocą której ORKE świadczy usługi Szkolenia e-learning.
 12. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.);
 13. Zamówienie – zamówienie na Szkolenie, złożone przez Zamawiającego za pośrednictwem konsultanta edukacyjnego, telefonicznie lub przez stronę internetową orke.pl;
 14. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;
 15. Potwierdzenie Zamówienia – proces akceptacji warunków Zamówienia opisany w § 4;
 16. Uczestnik – osoba skierowana przez Zamawiającego na Szkolenie biorąca udział w Szkoleniu;
 17. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży usług szkoleniowych;
 18. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej.
 19. Organ prowadzący – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości); numer rejestrowy BDO: 000114836., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

       3. Zamówienie

 1. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptacje niniejszych OWS.
 2. Zamówienie na Szkolenie może być złożone:
  a) u konsultanta edukacyjnego,
  b) przez telefon – (+48) 22 36 83 801 (wew.8), (+48) 801 220 555 (koszt połączenia wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00;
  c) za pośrednictwem strony internetowej www.orke.pl
 3. Zamówienie może zostać złożone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego.
 4. Zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego i ORKE po Potwierdzeniu Zamówienia.
 5. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza, że cena, data, forma i miejsce szkolenia są mu znane i je akceptuje.
 6. Zamawiając Szkolenie zamknięte, Zamawiający podaje datę realizacji usługi lub wskazuje orientacyjny termin Szkolenia. Termin realizacji usługi nie może być wcześniejszy niż 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Termin orientacyjny wymaga doprecyzowania w terminie do 10 roboczych przed proponowaną datą realizacji usługi.

       4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na Szkolenie

 1. Zamówienie otrzymane przez ORKE jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia:
  a) ORKE w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu. Po przypisaniu trenera realizującego usługę, Zamawiający otrzymuje ponowne potwierdzenie realizacji usługi. W przypadku zamówienia na Szkolenie zdalne Zamawiający otrzymuje szczegółową instrukcję dotyczącą udziału w wybranym Szkoleniu.
  b) W przypadku, gdy Zamawiający podał orientacyjną datę realizacji usługi, ORKE w terminie do 10 dni roboczych przed proponowaną datą realizacji usługi kontaktuje się z Zamawiającym celem doprecyzowania ostatecznego terminu i godziny Szkolenia usługi.
 3. Do 3 dni roboczych przed uzgodnionym terminem realizacji usługi prowadzący, który będzie przeprowadzał Szkolenie kontaktuje się z Zamawiającym w celu doprecyzowania ustaleń dotyczących zakresu zamówionej usługi. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego oczekiwania będą rozbieżne względem zlecenia otrzymanego przez prowadzącego od ORKE, ORKE/konsultant edukacyjny skontaktuje się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia rozbieżności. Jeśli zakres zamówienia będzie wymagać zmiany Zamawiający ma możliwość zgłoszenia zmiany w Zamówieniu wyłącznie na zasadach opisanych w 6 pkt 6 i 7.) Akceptacja ze strony ORKE Zamówienia w zmienionej formie powoduje wysłanie ponownego potwierdzenia realizacji usługi.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym w Zamówieniu zakresie lub terminie, z przyczyn leżących po stronie trenera, których nie można było przewidzieć wcześniej, ORKE ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub zaproponować alternatywny termin realizacji usługi, o czym informuje Zamawiającego w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji usługi lub niezwłocznie w przypadku zdarzeń losowych.

       5. Szkolenia – zasady ogólne

 1. Szkolenie realizowane jest w miejscu, formie i terminie ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. Szkolenie pojedyncze będzie zrealizowane w poniższych ramach czasowych:
  a)przy zamówieniu złożonym do 31 października – szkolenie musi odbyć się do 31 grudnia (tego samego roku kalendarzowego w którym składane jest zamówienie).
  b)przy zamówieniu złożonym w okresie od 1 listopada do 31 marca (kolejnego roku kalendarzowego)- szkolenie musi odbyć się do 31 sierpnia).
 3. Szkolenia pakietowe będą zrealizowane w poniższych ramach czasowych:
  a) przy zamówieniu złożonym do 31 października- minimum 1 szkolenie musi odbyć się do 31 grudnia (tego samego roku kalendarzowego, w którym składane jest zamówienie) a pozostałe szkolenia z pakietu muszą zostać zrealizowane do 31 sierpnia (kolejnego roku kalendarzowego),
  b) przy zamówieniu złożonym w okresie od 1 listopada do 31 marca (kolejnego roku kalendarzowego)- – wszystkie szkolenia z pakietu muszą zostać zrealizowane do 31 sierpnia

       6. Rezygnacje i zmiany dotyczące zamówienia

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z Zamówienia w terminie do 10 dni roboczych przed potwierdzoną datą Szkolenia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą Szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony pełnym kosztem usługi wynikającym z Zamówienia.
 3. Zamawiający informuje ORKE o rezygnacji z Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@orke.pl.
 4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek szkolenia wchodzącego w zamówiony pakiet wartość łącznego rabatu dla pakietu zostaje pomniejszona o wartość rabatu dla szkolenia, z którego Zamawiający rezygnuje.
 5. Do 10 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem Zamawiający może zgłosić zmiany dotyczące Szkolenia, które mogą dotyczyć:
  -terminu szkolenia (szkolenie nie może być przesunięte później niż 3 miesiące od pierwotnie ustalonej daty oraz później niż określone jest to w 5 pkt. 2 i 3),
  -ilości uczestników Szkolenia (zmiana wymaga akceptacji przez Zamawiającego, w drodze wiadomości e-mail, wartości/ceny zamawianej usługi)
  -tematyki Szkolenia
  -formy Szkolenia.
 1. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmianę w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem planowanej do realizacji usługi, ORKE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji ORKE ponownie kontaktuje się z Zamawiającym w celu ponownego, poprawnego przyjęcia Zamówienia.
 2. W zakresie danego Zamówienia, Zamawiający może dokonać zmiany tylko raz. W przypadku kolejnej zmiany na wniosek Zamawiającego, ORKE jest uprawnione do odstąpienia od realizacji usługi.

       7. Płatność

 1. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
 2.  Faktura VAT jest wystawiana do 5 dni po realizacji Szkolenia.
 3.  Płatność jest dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze VAT.
 4.  Cena Szkolenia wraz z liczbą uczestników zgłoszonych na szkolenie jest wskazana w Zamówieniu.
 5.  W przypadku wzięcia udziału w Szkoleniu zamkniętym większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, ORKE wystawi fakturę VAT jak za usługę Wykładu według cennika dostępnego u konsultanta edukacyjnego.
  W przypadku mniejszej ilości uczestników usługi niż zamówiona, cena usługi nie ulega zmianie. Podstawą do weryfikacji ilości uczestników Szkolenia jest lista obecności.
 6.  W przypadku wzięcia udziału w Szkoleniu webinar większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, ORKE wystawi fakturę VAT o wielokrotności wartości zamówionej usługi, adekwatnej do ilości obecnych osób, według cennika dostępnego u konsultanta edukacyjnego, wg zasady:

1-30 osób cena podstawowa
31-60 osób dwukrotność ceny podstawowej
61-90 osób trzykrotność ceny podstawowej
Podstawą do weryfikacji ilości uczestników Szkolenia webinar jest lista obecności (liczba zalogowanych uczestników webinaru).

7. W przypadku mniejszej ilości uczestników usługi niż zamówiona, cena usługi nie ulega zmianie. Podstawą do weryfikacji ilości uczestników jest lista obecności.
8.  Zamawiający może dokonać przedpłaty na Szkolenie, co zgłasza podczas składania Zamówienia u konsultanta edukacyjnego

      8. Warunki świadczenia Szkoleń zdalnych

Zasady świadczenia Szkoleń zdalnych określa Załącznik nr 1 do OWS.

        9. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający może złożyć reklamacje na Formularzu reklamacyjnym, który jest przekazywany Zamawiającemu wraz z formularzem Zamówienia lub przesyłając zgłoszenie poprzez Formularz kontaktowy na stronie orke.pl/kontakt („Wybierz dział”-> „Dział reklamacji”).
 3. Reklamacje można zgłaszać:
  a) Pocztą: Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
  b) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@orke.pl
 4. ORKE rozpatruje Reklamacje w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Zamawiający otrzymuje w powyższym terminie informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze albo trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail, chyba, że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
 6. ORKE nie udziela gwarancji na Szkolenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

       10. Siła wyższa
ORKE nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

       11. Prawa autorskie

1. Materiały przekazane i udostępniane Uczestnikom w ramach Szkoleń są przedmiotem praw autorskich Organu prowadzącego, firm współpracujących i innych podmiotów.
2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku,
w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

       12. Dane osobowe

 1. Niniejsza informacja ma zastosowanie do Danych Osobowych osób reprezentujących, pracowników, Zamawiających oraz Uczestników Szkoleń, które są udostępniane ORKE w związku ze świadczeniem Szkoleń oraz w ramach relacji biznesowych lub przekazywane samodzielnie przez Uczestników.

      2. Administratorem Danych Osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna („WSIP”) z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej


Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

a) realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzanie danych jest niezbędność przetwarzania danych w związku z realizacją umowy.

b) rozliczeniowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Ponadto Administrator danych będzie przetwarzał Dane Osobowe w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:
a) konieczność przetwarzania danych osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do realizacji usługi szkolenia w jego imieniu w związku z faktem, iż na potrzeby realizacji usługi szkoleniowej reprezentują oni Zamawiającego
b) kontakt w sprawach związanych z realizacją Zamówienia, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług;
c) ewentualne dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z realizacją Szkolenia. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

W przypadku Uczestników skierowanych przez Zamawiającego na Szkolenia realizacja Szkolenia, w tym ewidencja Uczestników, udokumentowanie przeprowadzenia Szkolenia, wydanie zaświadczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest wykonywanie działań związanych z realizacją umowy na szkolenie, a w przypadku, gdy szkolenie wynika z przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisu prawa.

 Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane, co najmniej przez okres realizacji Zamówienia, w którego realizację zaangażowane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. W sytuacjach, gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w Zamówieniem. Dane osób składających Zamówienie w imieniu Zamawiającego, jak również podawane w celach rozliczeniowych (np. adresy e-mail do przesyłania faktur, dane osoby wystawiającej fakturę) oraz dane Uczestników w postaci listy dołączanej do dokumentów rozliczeniowych, będą również przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane zawarte w prowadzonej ewidencji wydanych zaświadczeń będą przechowywane przez 6 lat.

 Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, numer faksu), a w przypadku reprezentantów również inne dane ujawnione w informacji odpowiadającej odpisowi z KRS.

W przypadku danych Uczestników, Administrator pozyskuje od Zamawiającego, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), a w przypadku Uczestników Szkoleń webinar Administrator dodatkowo rejestruje głos podczas szkolenia.

Odbiorcy Danych Osobowych

Pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych; podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych, m.in. w zakresie usług IT (w szczególności ClickMeeting Sp. z o. o.), usług doradczych, usług księgowych, nauki języków.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane, co do zasady od Zamawiającego. Zamawiający jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dotyczą Dane Osobowe o planowanym udostępnieniu ich danych do Administratora oraz o zakresie i powodach tego udostepnienia. Dane Osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia lub realizacji Umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację umowy.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania,
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Zamawiającego, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania Zamówienia. Zamawiający może przesłać te dane innemu administratorowi danych,
d) prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

    13. Zwroty

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu Produktów nabytych na zasadach określonych w OWS.
 2. Zwrot jest możliwy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktów Zamawiającemu. Po tym terminie WSiP nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów.
 3. W celu skorzystania z prawa zwrotu, Zamawiający jest zobowiązany do wysłania przed upływem 14-dniowego terminu drogą e-mailową na adres reklamacje@wsip.com.pl informacji o planowanym zwrocie, zawierającej następujące dane: • kod produktu • tytuł • ilość • numer faktury sprzedaży.
 4. WSiP, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia w zakresie planowanego zwrotu, dokona weryfikacji zgłoszenia i zwrotnie prześle Zamawiającemu informację w przedmiocie akceptacji możliwości zwrotu w całości lub w części albo o niedopuszczalności zwrotu.
 5. W terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od WSiP potwierdzenia odnośnie możliwości dokonania zwrotu, Zamawiający na swój koszt i odpowiedzialność dostarczy Produkty, w zakresie dopuszczonym przez WSiP, do magazynu WSiP: Alfa Logis sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie, Pass.
 6. Warunkiem przyjęcia przez WSiP zwrotu Produktów jest łącznie: a. dostarczenie przez Zamawiającego Produktów ułożonych w kartonach, w stanie nieuszkodzonym, w pełnych oryginalnych opakowaniach (w przypadku produktów sprzedawanych w boxach, pudełkach oraz innego rodzaju opakowaniach zbiorczych bezpośrednich), w tym brak uszkodzeń na zewnętrznej folii każdego z egzemplarzy i brak jakichkolwiek oznaczeń Zamawiającego, b. załączenie przez Zamawiającego kopii faktury potwierdzającej sprzedaż zwracanych Produktów, c. zaakceptowanie stanu dostarczonych Produktów przez WSiP.
 7. W przypadku, gdy WSiP uzna, iż zwracane przez Zamawiającego Produkty nie spełniają ww. warunków, o czym powiadomi mailowo Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do odbioru produktów z magazynu WSiP na swój koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od otrzymanej wiadomości, pod rygorem odesłania Produktów na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.
 8. Po przyjęciu zwrotu i po otrzymaniu przez WSiP z magazynu WSiP dokumentów potwierdzających przyjęcie zwrotu, WSiP, w ciągu 14 dni od przyjęcia zwrotu, wystawi na rzecz Zamawiającego faktury korygujące, obejmujące odpowiednią ilość prawidłowo zwróconych Produktów.
 9. Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania zwrotu Produktów do rąk konsultanta WSiP, zaś konsultant WSiP nie jest upoważniony do odbioru zwracanych Produktów. W przypadku dokonania zwrotu do rąk konsultanta WSiP, Zamawiający czyni to na własne ryzyko i niebezpieczeństwo, zaś WSiP nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

  14. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub z mocy prawa.
 4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, , będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organu prowadzącego ORKE.
 5. ORKE ma prawo do zmiany OWS oraz formularza zamówienia. Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.Załącznik nr 1 Warunki świadczenia Szkoleń zdalnych

 1. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Uczestników o zasadach realizacji Szkolenia webinar, e-Wykładu i Szkolenia e-learning oraz dotyczących ich obowiązkach wynikających z w/w OWS oraz do zapewnienia przestrzegania przez Uczestników postanowień niniejszych warunków.
 2. W zakresie nieuregulowanym w poniższych Warunkach świadczenia Szkoleń zdalnych, zastosowanie mają postanowienia OWS.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu e-learning wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu Platformy Zdalne Nauczanie ORKE dostępnego na stronie internetowej oraz utworzenia przez Uczestnika indywidualnego konta na Platformie Zdalne Nauczanie ORKE. W ramach szkolenia e-learning może zachodzić potrzeba korzystania z platform zewnętrznych dostawców. W zakresie przetwarzania danych osobowych przez te platformy zastosowanie znajdują ich regulaminy.
 4. Szkolenie webinar i e-Wykład odbywa się na Platformie Click Meeting.
 5. ORKE w potwierdzeniu realizacji Zamówienia wysyłanym po przypisaniu trenera przesyła Zamawiającemu na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia instrukcje uczestnictwa w wybranym Szkoleniu zdalnym.
 6. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania Szkolenia zdalnego:
  a) CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)
  b) Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)
  c) System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS
  d) Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach
  e) Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach
 7.  Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż:
  a) niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez ORKE, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na dysponowanym przez siebie sprzęcie;
  b) Uczestnik Szkolenia zdalnego powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
 8.  Z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego. Dla prawidłowego odbioru i uczestnictwa w Szkoleniu zdalnym, sugeruje się uczestnictwo w Szkoleniu przy użyciu sprzętu komputerowego.
 9.  Niedozwolone jest:
  a) korzystanie z Platformy Click Meeting i Platformy Zdalne Nauczanie ORKE w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami,
  b) podawanie się za innego Uczestnika Szkolenia zdalnego,
  c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub ORKE oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy Click Meeting lub Platformy Zdalne Nauczanie ORKE,
  d) utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunku Trenera,
  e) przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
  f) umożliwianie uczestnictwa w Szkoleniach zdalnych innej osobie niż Uczestnik skierowany przez Zamawiającego na Szkolenie zdalne.
 10.  ORKE ponosi odpowiedzialność za jakość świadczeń wynikających z realizacji usługi Szkoleń zdalnych.
 11.  ORKE nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy Click Meeting oraz Platformy Zdalne nauczanie ORKE w sposób sprzeczny z OWS, Regulaminami tych platform lub przepisami prawa,
  b) brak zastosowania przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych.
 12.  ORKE ma prawo do przerwania świadczenia usług Szkoleń zdalnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego OWS, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania w związku ze Szkoleniem zdalnym.