Zamówienie

Zamów szkolenia

Warunki zamówień

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG SZKOLENIOWYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do szkoleń świadczonych przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa,
2. Ogólne Warunki Sprzedaży określają również warunki
i zasady świadczenia przez ORKE usług drogą elektroniczną,
tj. prowadzenia zdalnych szkoleń doskonalenia zawodowego w trybie webinar i e-learning, dostępu do materiałów szkoleniowych w tym zakresie OWS stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (§ 8. OWS).
3. Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępniane Zamawiającemu nieodpłatnie przed złożeniem zamówienia na szkolenie oraz na stronie internetowej www.orke.pl. Zamawiający ma prawo wydrukować treść niniejszego OWS, utrwalać go oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.
4. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszych OWS.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

1. Szkolenie – każde stacjonarne szkolenie lub wykład, szkolenia zdalne (Webinar na żywo, Warsztat/Wykład on-line, e-Wykład, Webinar nagrany, e-learning/ e-learning z trenerem) oraz szkolenia blended learning i inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze oferowane przez ORKE związane z tematyką zarządczo – edukacyjną i wychowawczą, organizowane lub współorganizowane przez ORKE, obejmujące w szczególności rejestrację Zamówienia, udostępnienie Platformy e-Akademia ORKE wraz z zasobami merytorycznymi dotyczącymi zamówionego Szkolenia przekaz treści merytorycznych, wydanie zaświadczeń, kierowane do placówek oświatowych lub jednostek samorządu terytorialnego, w którym zamawiającym jest szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna. Udział w szkoleniach zdalnych może dodatkowo wymagać konieczności skorzystania przez Uczestnika z platformy zewnętrznego dostawcy na warunkach określonych regulaminem tej platformy.
2. Warsztat stacjonarny – Szkolenie stacjonarne z udziałem trenera realizowane w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji ustalonej podczas składania zamówienia. Podczas szkolenia uczestnicy we współpracy z trenerem oraz w grupach ćwiczą nowe umiejętności lub wypracowują rozwiązanie jakiegoś problemu. Dopuszczalna liczba uczestników Warsztatu stacjonarnego to 25 osób. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób, bez uprzedniego zgłoszenia planowanej zwiększonej liczby uczestników maksymalnie do 2 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia, usługa zostanie przeprowadzona w formie Wykładu stacjonarnego, o ile liczba uczestników na to pozwoli, trener może wprowadzić elementy warsztatów, które będą dostosowane do ostatecznej liczby uczestników. Zasady rozliczenia za zmianę formuły szkolenia reguluje § 7 pkt 5.
3. Wykład stacjonarny – Szkolenie o charakterze prelekcji połączonej z panelem pytań i odpowiedzi. Ilość uczestników 1 grupy nie może przekraczać 150 osób.
4. Webinar na żywo – Szkolenie zdalne z udziałem trenera świadczone za pośrednictwem Platformy e – Akademia ORKE z, polegające na przekazywaniu przez trenera wiedzy uczestnikom, z wykorzystaniem prezentacji audio i wideo oraz umożliwiając uczestnikami interakcję za pomocą czatu na żywo. Ilość uczestników 1 grupy nie może przekraczać 30 osób. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób, bez uprzedniego zgłoszenia planowanej zwiększonej liczby uczestników maksymalnie do 2 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia, usługa zostanie przeprowadzona w formie Wykładu on-line. Zasady rozliczenia za zmianę formuły szkolenia reguluje § 7 pkt 6.
5. Warsztat on-line – Szkolenie zdalne z udziałem trenera świadczone za pośrednictwem Platformy e – Akademia ORKE , podczas którego uczestnicy we współpracy z trenerem oraz w grupach ćwiczą nowe umiejętności lub wypracowują rozwiązanie jakiegoś problemu, stosując interaktywne narzędzia oraz aplikacje. Ilość uczestników 1 grupy nie może przekraczać 25 osób. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób, bez uprzedniego zgłoszenia planowanej zwiększonej liczby uczestników maksymalnie do 2 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia, usługa zostanie przeprowadzona w formie Wykładu on-line. Zasady rozliczenia za zmianę formuły szkolenia reguluje § 7 pkt 6.
6. Wykład on-line – Szkolenie zdalne z udziałem trenera świadczone za pośrednictwem Platformy e – Akademia ORKE, polegające na przekazywaniu wiedzy w formie prelekcji przez trenera uczestnikom, którzy mają możliwość zadawania pytań na czacie po zakończeniu wykładu. Ilość uczestników 1 grupy nie może przekraczać 100 osób.
7. Webinar nagrany – Szkolenie zdalne bez udziału trenera świadczone za pośrednictwem Platformy e-Akademia ORKE, polegające na samodzielnej nauce i pozyskaniu wiedzy przez uczestnika poprzez odtworzenie nagranego webinaru. Ilość uczestników 1 grupy jest nieograniczona.
8. Szkolenie e-learning – Szkolenie zdalne bez udziału trenera świadczone za pośrednictwem Platformy e-Akademia ORKE, polegające na samodzielnej nauce i pozyskaniu wiedzy przez uczestnika z wykorzystaniem Materiałów zamieszczonych na platformie.. Informacje na temat platformy obsługującej Szkolenie e-learning każdorazowo znajdują się w opisie danego Szkolenia e-learning. Dopuszczalna liczba uczestników Szkolenia e-learning to 60 osób.
9. Szkolenie e-learning z trenerem – Szkolenie zdalne z udziałem trenera świadczone za pośrednictwem Platformy e-Akademia ORKE z przekierowaniem na zewnętrzną platformę służącą komunikacji z trenerem (spotkania o charakterze Warsztatu on-line lub Webinaru na żywo realizowane w czasie rzeczywistym). Szkolenie polega na połączeniu samodzielnej nauki i pozyskaniu wiedzy przez uczestnika z wykorzystaniem Materiałów zamieszczonych na platformie oraz pracy w grupach i we współpracy z trenerem ćwicząc nowe umiejętności lub wypracowując rozwiązanie jakiegoś problemu.
Dopuszczalna liczba uczestników Szkolenia e-learning z trenerem to 20 osób.
10. Szkolenie blended-learning – Szkolenie z udziałem trenera realizowane w formule łączonej:
• Zdalnie (w formie Szkolenia E-learning):
‒ poprzez platformę e-Akademia ORKE,
‒ samodzielna nauka i pozyskanie wiedzy przez uczestnika z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych w kursie;
• stacjonarnie (w formie Warsztatu stacjonarnego):
‒ w siedzibie zamawiającego lub w innej lokalizacji ustalonej podczas składania zamówienia,
‒ uczestnicy w grupach oraz we współpracy z trenerem ćwiczą nowe umiejętności lub wypracowują rozwiązanie jakiegoś problemu.
Istnieje możliwość realizacji całej usługi zdalnie, co zostaje ustalone z Zamawiającym podczas składania zamówienia.
Dopuszczalna liczba uczestników Szkolenia blended-learning to 25 osób.

11. Platforma e-Akademia ORKE – Internetowa platforma zdalnego nauczania dostępna pod adresem https://e-akademia.orke.pl/ prowadzona i zarządzana przez WSiP, za pomocą której ORKE świadczy wszystkie usługi opisane w pkt 2-10.
12. Materiały szkoleniowe – zasoby merytoryczne przeznaczone dla uczestników Szkoleń dostępne na Platformie e-Akademia ORKE. W celu uzyskania dostępu do Materiałów szkoleniowych uczestnik Szkolenia zakłada konto na Platformie.
13. Konto – Indywidualne konto zakładane przez Uczestnika Szkoleń na Platformie e-Akademia ORKE w celu dostępu do szkoleń zdalnych, Materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń
ukończenia szkoleń. Zasady utworzenia Konta określa regulamin Platformy e-Akademia ORKE dostępny na stronie https://e-akademia.orke.pl/.
14. Produkt – Pakiet Kariera na Maksa, Zestaw edukacyjny „Scottie Go! Kosmiczne kodowanie”.
15. Szkolenie pakietowe – cykl szkoleń obejmujących więcej niż jedno Szkolenie; rabaty udzielone na szkolenia ujęte w zaplanowanym cyklu szkoleń nie łączą się z innymi rabatami i ofertami promocyjnymi ORKE/WSiP.
16. Szkolenie z Produktem – pojedyncze szkolenie zamknięte z określonego tematu zakupione z Produktem. Szkolenie z Produktem nie podlega rabatowi.
17. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.).
18. Zamówienie – zamówienie na Szkolenie lub Pakiet szkoleń, złożone przez Zamawiającego za pośrednictwem konsultanta edukacyjnego, telefonicznie lub przez stronę internetową www.orke.pl.
19. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
20. Potwierdzenie Zamówienia – proces akceptacji warunków Zamówienia opisany w § 4.
21. Uczestnik – osoba skierowana przez Zamawiającego na Szkolenie biorąca udział w Szkoleniu.
22. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Usług ORKE.
23. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej.
24. Organ prowadzący – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości); numer rejestrowy BDO: 000114836., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

§ 3. Zamówienie

1. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszych OWS.
2. Zamówienie na Szkolenie może być złożone:

a) u konsultanta edukacyjnego,
b) przez telefon – (+48) 22 422 30 01, (+48) 801 220 555 (koszt połączenia wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00;
c) za pośrednictwem strony internetowej www.orke.pl

3. Zamówienie może zostać złożone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego.
4. Zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego i ORKE po Potwierdzeniu Zamówienia.
5. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza, że cena, data, forma i miejsce szkolenia są mu znane i je akceptuje.
6. Zamawiając Szkolenie, Zamawiający podaje datę realizacji usługi lub wskazuje orientacyjny termin Szkolenia. Termin realizacji usługi nie może być wcześniejszy niż 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Termin orientacyjny wymaga doprecyzowania w terminie do 10 roboczych przed proponowaną datą realizacji usługi.

§ 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na Szkolenie

1. Zamówienie otrzymane przez ORKE jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
2. Po otrzymaniu Zamówienia:

a) ORKE w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia potwierdza rejestrację
zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez
Zamawiającego w Zamówieniu. Po przypisaniu trenera realizującego usługę, Zamawiający
otrzymuje potwierdzenie przygotowania usługi do realizacji, w którym przekazana zostaje
szczegółowa instrukcja dotycząca udziału w zamówionym Szkoleniu.
b) W przypadku, gdy Zamawiający podał orientacyjną datę realizacji usługi, ORKE w terminie
do 10 dni roboczych przed proponowaną datą realizacji usługi kontaktuje się z Zamawiającym
celem doprecyzowania ostatecznego terminu i godziny Szkolenia usługi.

3. Do 3 dni roboczych przed uzgodnionym terminem realizacji usługi prowadzący, który będzie
przeprowadzał Szkolenie kontaktuje się z Zamawiającym w celu doprecyzowania ustaleń
dotyczących zakresu zamówionej usługi. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego
oczekiwania będą rozbieżne względem zlecenia otrzymanego przez prowadzącego
od ORKE, Zamówione usługi zostają anulowane i następuje ponowne złożenie Zamówienia
zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym w Zamówieniu zakresie
lub terminie, z przyczyn leżących po stronie trenera, których nie można było przewidzieć
wcześniej, ORKE ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub zaproponować alternatywny
termin realizacji usługi, o czym informuje Zamawiającego w terminie maksymalnie do 3
dni roboczych przed planowanym terminem realizacji usługi lub niezwłocznie w przypadku
zdarzeń losowych.

§ 5. Szkolenia – zasady ogólne

1. Szkolenie realizowane jest w miejscu, formie i terminie ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia.
2. Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu, tj. po potwierdzeniu zakończenia wskazanych aktywności w ramach danego Szkolenia, pobiera zaświadczenie bezpośrednio po zakończeniu szkolenia na Platformie e-Akademia ORKE.
3. Jeśli uczestnik w czasie trwania dostępności szkolenia na Platformie e-Akademia ORKE nie wygeneruje zaświadczenia może w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia zwrócić się do ORKE o wydanie zaświadczenia (zgłoszenie na adres kontakt@orke.pl).
4. Szkolenie pojedyncze będzie zrealizowane w poniższych okresach:
a) przy zamówieniu złożonym od 1 kwietnia do 31 października – szkolenie musi odbyć się do 31 grudnia (tego samego roku kalendarzowego w którym składane jest zamówienie).
b) przy zamówieniu złożonym w okresie od 1 listopada do 31 marca (kolejnego roku kalendarzowego) – szkolenie musi odbyć się do 30 czerwca.
5. Szkolenia pakietowe będą zrealizowane w poniższych ramach czasowych:
a) przy zamówieniu złożonym od 1 kwietnia do 31 października- wszystkie szkolenia z pakietu muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia (tego samego roku kalendarzowego), a dodatkowo przy zamówieniu złożonym od 1 kwietnia do 15 czerwca minimum 2 szkolenia muszą odbyć się do 30 czerwca (tego samego roku kalendarzowego)
b) przy zamówieniu złożonym w okresie od 1 listopada do 31 marca (kolejnego roku kalendarzowego) – wszystkie szkolenia z pakietu muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca
6. Rabat udzielony Zamawiającemu podczas sprzedaży jest powiązany z ustalonym terminem realizacji usługi, o którym mowa w ust. 3 powyżej i zostaje cofnięty w sytuacji zgłoszenia przez Klienta rezygnacji lub zmiany terminu realizacji usługi z winy Zamawiającego. Zmiana terminu nie dotyczy przypadku rezygnacji lub zmiany terminu usługi ze względu na wystąpienie siły wyższej (§ 10. Siła wyższa).

§ 6. Rezygnacje i zmiany dotyczące zamówienia

1. Zamawiający ma prawo do całkowitej rezygnacji z Zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia.
2. W przypadku szkolenia uwzględniającego pracę trenera Zamawiający ma prawo do rezygnacji z tej usługi do 10 dni roboczych przed potwierdzoną datą Szkolenia, wówczas nie ponosi kosztów połowy wartości Zamówienia przyjętego do realizacji.
3. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą Szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem usługi wynikającym z § 7. Pkt 4.
a) Zamawiający informuje ORKE o rezygnacji z Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@orke.pl.
b) W przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek szkolenia wchodzącego w zamówiony pakiet wartość łącznego rabatu dla pakietu zostaje pomniejszona o wartość rabatu dla szkolenia, z którego Zamawiający rezygnuje.
c) Do 10 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem Zamawiający może zgłosić zmiany dotyczące Szkolenia, które mogą dotyczyć:
– terminu szkolenia (szkolenie nie może być przesunięte później niż 3 miesiące od pierwotnie ustalonej daty oraz później niż określone jest to w § 5 pkt. 4 i 5),
– ilości uczestników Szkolenia (zmiana wymaga akceptacji przez Zamawiającego, w drodze wiadomości e-mail, wartości/ceny zamawianej usługi),
– formy szkolenia (zmiana wymaga akceptacji przez Zamawiającego, w drodze wiadomości e-mail, wartości/ceny zamawianej usługi).
d) W przypadku zmiany tematyki Szkolenia Zmówienie zostaje anulowane i następuje ponowne złożenie Zamówienia zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
e) Do 10 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem ORKE może zgłosić zmiany dotyczące formy realizacji Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z Siłą Wyższą, uniemożliwiających realizację szkolenia w formie określonej przez Zamawiającego. ORKE zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia w formie alternatywnej, np. zmiany szkolenia stacjonarnego na formę zdalną.
f) Jeżeli Zamawiający zgłosi zmianę w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem planowanej do realizacji usługi, ORKE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji ORKE ponownie kontaktuje się z Zamawiającym w celu ponownego, poprawnego przyjęcia Zamówienia.
g) W zakresie danego Zamówienia, Zamawiający może dokonać zmiany tylko raz. W przypadku kolejnej zmiany na wniosek Zamawiającego, ORKE jest uprawnione do odstąpienia od realizacji usługi.

§ 7. Płatność

1. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
2. Zasady wystawiania Faktur VAT:
a) w przypadku Szkolenia e-learning – faktura VAT opiewająca na pełną kwotę zamówionego Szkolenia jest wystawiana do 5 dni roboczych po przekazaniu Zamawiającemu dostępu do Platformy e-Akademia ORKE
b) W przypadku każdego innego szkolenia (tj. usługi uwzględniającej pracę trenera) FV wystawiana jest w jednej z dwóch opcji wskazywanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia:
i. w podziale na dwie FV: Pierwsza FV na połowę wartości zamówionego Szkolenia jest wystawiana do 5 dni roboczych po przekazaniu Zamawiającemu dostępu do Platformy e-Akademia ORKE; Druga FV na połowę wartości zamówionego Szkolenia jest wystawiana do 5 dni roboczych po zakończeniu Szkolenia.
ii. jedna FV: FV na pełną wartość zamówionego Szkolenia jest wystawiana do 5 dni roboczych po zakończeniu Szkolenia.
3. Płatność jest dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze VAT.
4. Cena Szkolenia wraz z liczbą uczestników zgłoszonych na szkolenie jest wskazana w Zamówieniu.
5. W przypadku wzięcia udziału w Szkoleniu zamkniętym większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, ORKE wystawi fakturę VAT jak za usługę Wykładu według cennika dostępnego u konsultanta edukacyjnego. Faktura wskazana w § 7 ust. 2 lit. b) ii zostanie powiększona o różnicę pomiędzy wartością Wykładu a Szkolenia zamkniętego. W przypadku mniejszej ilości uczestników usługi niż zamówiona, cena usługi nie ulega zmianie. Podstawą do weryfikacji ilości uczestników Szkolenia jest lista obecności.
6. W przypadku wzięcia udziału w Szkoleniu webinar większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, ORKE wystawi fakturę VAT wskazaną w § 7 ust. 2 lit. b) ii o wartości powiększonej o wielokrotność wartości zamówionej usługi, adekwatnej do ilości obecnych osób, według cennika dostępnego u konsultanta edukacyjnego, wg zasady:

  • 1-30 osób cena podstawowa
  • 31-60 osób dwukrotność ceny podstawowej
  • 61-90 osób trzykrotność ceny podstawowej

Podstawą do weryfikacji ilości uczestników Szkolenia webinar jest lista obecności (liczba zalogowanych uczestników webinaru).

7. W przypadku mniejszej ilości uczestników usługi niż zamówiona, cena usługi nie ulega zmianie. Podstawą do weryfikacji ilości uczestników jest lista obecności.
8. Zamawiający może dokonać przedpłaty na Szkolenie, co zgłasza podczas składania Zamówienia u konsultanta edukacyjnego.

§ 8. Warunki świadczenia Szkoleń zdalnych

Zasady świadczenia Szkoleń zdalnych określa Załącznik nr 1 do OWS.

§ 9. Reklamacje

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia zakończenia reklamowanej usługi.
2. Zamawiający może złożyć reklamacje na Formularzu reklamacyjnym, który jest przekazywany Zamawiającemu wraz z formularzem Zamówienia lub przesyłając zgłoszenie poprzez Formularz kontaktowy na stronie www.orke.pl/kontakt („Wybierz dział”-> „Dział reklamacji”).
3. Reklamacje można zgłaszać:
a) Pocztą: Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
b) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@orke.pl
4. ORKE rozpatruje Reklamacje w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.
5. Zamawiający otrzymuje w powyższym terminie informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze albo trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail, chyba, że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
6. ORKE nie udziela gwarancji na Szkolenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10. Siła wyższa

ORKE nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

§ 11. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści zawarte w Materiałach szkoleniowych przekazanych lub udostępnionych Uczestnikowi w związku ze Szkoleniem, mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Organowi prowadzącemu lub podmiotom współpracującym z Organem prowadzącym na podstawie zawartych umów, a w przypadku utworów, które Organ prowadzący eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych tych osób. Udostępnienie Uczestnikowi wszystkich materiałów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotom trzecim, następuje z poszanowaniem praw własności intelektualnej tych podmiotów.
2. Uczestnik ma prawo korzystania z otrzymanych lub udostępnionych materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

§ 12. Dane osobowe

1. Niniejsza informacja ma zastosowanie do Danych Osobowych osób reprezentujących, pracowników, Zamawiających oraz Uczestników Szkoleń, które są udostępniane ORKE w związku ze świadczeniem Szkoleń oraz w ramach relacji biznesowych lub przekazywane samodzielnie przez Uczestników.
2. Administratorem Danych Osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna („WSIP”) z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych:

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:
a) realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzanie danych jest niezbędność przetwarzania danych w związku z realizacją umowy.
b) rozliczeniowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Ponadto Administrator danych będzie przetwarzał Dane Osobowe w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:
a) konieczność przetwarzania danych osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do realizacji usługi szkolenia w jego imieniu w związku z faktem, iż na potrzeby realizacji usługi szkoleniowej reprezentują oni Zamawiającego;
b) kontakt w sprawach związanych z realizacją Zamówienia, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług;
c) ewentualne dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z realizacją Szkolenia.
Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku Uczestników skierowanych przez Zamawiającego na Szkolenia realizacja Szkolenia, w tym ewidencja Uczestników, udokumentowanie przeprowadzenia Szkolenia, wydanie zaświadczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest wykonywanie działań związanych z realizacją umowy na szkolenie, a w przypadku, gdy szkolenie wynika z przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, podstawą
prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisu prawa.

Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane, co najmniej przez okres realizacji Zamówienia, w którego realizację zaangażowane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. W sytuacjach, gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w Zamówieniem. Dane osób składających Zamówienie w imieniu Zamawiającego, jak również podawane w celach rozliczeniowych (np. adresy e-mail do przesyłania faktur, dane osoby wystawiającej fakturę) oraz dane Uczestników w postaci listy dołączanej do dokumentów rozliczeniowych, będą również przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane zawarte w prowadzonej ewidencji wydanych zaświadczeń będą przechowywane przez 6 lat.

Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, numer faksu), a w przypadku reprezentantów również inne dane ujawnione w informacji odpowiadającej odpisowi z KRS. W przypadku danych Uczestników, Administrator pozyskuje od Zamawiającego, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
a w przypadku Uczestników Szkoleń zdalnych Administrator dodatkowo może rejestrować głos podczas szkolenia.

Odbiorcy Danych Osobowych

Pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych, m.in. w zakresie usług IT (w szczególności Click-Meeting Sp. z o. o.), usług doradczych, usług księgowych.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane, co do zasady od Zamawiającego. Zamawiający jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dotyczą Dane Osobowe o planowanym udostępnieniu ich danych do Administratora oraz o zakresie i powodach tego udostepnienia. Dane Osobowe
mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia lub realizacji Umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację umowy.

§ 13. Zwroty

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu Produktów nabytych na zasadach określonych w OWS.
2. Zwrot jest możliwy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktów Zamawiającemu. Po tym terminie WSiP nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów.
3. W celu skorzystania z prawa zwrotu, Zamawiający jest zobowiązany do wysłania przed upływem 14-dniowego terminu drogą e-mailową na adres reklamacje@wsip.com.pl informacji o planowanym zwrocie, zawierającej następujące dane: • kod produktu • tytuł • ilość • numer faktury sprzedaży.
4. WSiP, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia w zakresie planowanego zwrotu, dokona weryfikacji zgłoszenia i zwrotnie prześle Zamawiającemu informację w przedmiocie akceptacji możliwości zwrotu w całości lub w części albo o niedopuszczalności zwrotu.
5. W terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od WSiP potwierdzenia odnośnie możliwości dokonania zwrotu, Zamawiający na swój koszt i odpowiedzialność dostarczy Produkty, w zakresie dopuszczonym przez WSiP, do magazynu WSiP, ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie, Pass.
6. Warunkiem przyjęcia przez WSiP zwrotu Produktów jest łącznie: a. dostarczenie przez Zamawiającego Produktów ułożonych w kartonach, w stanie nieuszkodzonym, w pełnych oryginalnych opakowaniach (w przypadku produktów sprzedawanych w boxach, pudełkach oraz innego rodzaju opakowaniach zbiorczych bezpośrednich), w tym brak uszkodzeń na zewnętrznej folii każdego z egzemplarzy i brak jakichkolwiek oznaczeń Zamawiającego, b. załączenie przez Zamawiającego kopii faktury potwierdzającej sprzedaż zwracanych Produktów, c. zaakceptowanie stanu dostarczonych Produktów przez WSiP.
7. W przypadku, gdy WSiP uzna, iż zwracane przez Zamawiającego Produkty nie spełniają ww. warunków, o czym powiadomi mailowo Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do odbioru produktów z magazynu WSiP na swój koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od otrzymanej wiadomości, pod rygorem odesłania Produktów na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.
8. Po przyjęciu zwrotu i po otrzymaniu przez WSiP z magazynu WSiP dokumentów potwierdzających przyjęcie zwrotu, WSiP, w ciągu 14 dni od przyjęcia zwrotu, wystawi na rzecz Zamawiającego faktury korygujące, obejmujące odpowiednią ilość prawidłowo zwróconych Produktów.
9. Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania zwrotu Produktów do rąk konsultanta WSiP, zaś konsultant WSiP nie jest upoważniony do odbioru zwracanych Produktów. W przypadku dokonania zwrotu do rąk konsultanta WSiP, Zamawiający czyni to na własne ryzyko i niebezpieczeństwo, zaś WSiP nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

§ 14. Promocje i Pakiety Szkoleń

W przypadku składania zamówienia w ramach promocji, której organizatorem jest ORKE lub Pakietów Szkoleń, do Zamówienia na Szkolenie mają zastosowanie również warunki danej Promocji albo zasady realizacji Pakietów Szkoleń.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub z mocy prawa.
4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organu prowadzącego ORKE.
5. ORKE ma prawo do zmiany OWS oraz formularza zamówienia. Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.

________________________________________
Załącznik nr 1 Warunki świadczenia Szkoleń zdalnych oraz dostęp do Materiałów szkoleniowych na Platformie e-Akademia ORKE

1. Uczestnictwo w każdym Szkoleniu wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu Platformy e-Akademia ORKE dostępnego na stronie internetowej www.orke.pl oraz utworzenia przez Uczestnika indywidualnego Konta na Platformie e-Akademia ORKE.
2. W zakresie nieuregulowanym w poniższych Warunkach świadczenia Szkoleń zdalnych, zastosowanie mają postanowienia OWS.
3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Uczestników o zasadach Szkoleń realizowanych na Platformie
e-Akademia ORKE , dostępu do Materiałów szkoleniowych na Platformie e-Akademia ORKE oraz obowiązkach Uczestników wynikających z w/w OWS oraz do zapewnienia przestrzegania przez Uczestników postanowień niniejszego Załącznika. ORKE w potwierdzeniu realizacji Zamówienia wysyłanym po przypisaniu trenera przesyła Zamawiającemu na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia instrukcje uczestnictwa w wybranym Szkoleniu wraz z linkiem i hasłem dostępu do Platformy e-Akademia ORKE.
4. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania Szkolenia zdalnego:
a) CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)
b) Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)
c) System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS
d) Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach
e) Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach

5. Z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego. Dla prawidłowego odbioru i uczestnictwa w Szkoleniu zdalnym, sugeruje się uczestnictwo w Szkoleniu przy użyciu sprzętu komputerowego.
6. Niedozwolone jest:
a) korzystanie Platformy e-Akademia ORKE w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami,
b) podawanie się za innego Uczestnika Szkolenia oraz Użytkownika Platformy e-Akademia ORKE, ,
c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub ORKE oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy e-Akademia ORKE,
d) utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunku Trenera,
e) przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
f) umożliwianie uczestnictwa w Szkoleniach zdalnych oraz dostępie do Platformy e-Akademia ORLE innej osobie niż Uczestnik skierowany przez Zamawiającego na Szkolenie zdalne.
7. ORKE ponosi odpowiedzialność za jakość świadczeń wynikających z realizacji usługi Szkoleń zdalnych.
8. ORKE nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy e-Akademia ORKE w sposób sprzeczny z OWS, Regulaminem tej platformy lub przepisami prawa,
b) brak zastosowania przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych.
9. ORKE ma prawo do przerwania świadczenia usług Szkoleń zdalnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego OWS, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania w związku ze Szkoleniem zdalnym.