Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
warsztat online
wykład online
Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz poznać:

jakie są podstawy teoretyczne i prawne edukacji włączającej oraz zaplanować strategie wdrażania w macierzystej placówce modelu edukacji dla każdego ucznia?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne i harmonogram zmian systemowych w zakresie wdrażania modelu edukacji włączającej w polskich przedszkolach. szkołach, placówkach oświatowych.
 • Zrozumiesz, czym są wymiary dostępności i jak można je diagnozować w macierzystej placówce.
 • Poznasz, na czym polega edukacja włączająca oparta na modelu biopsychospołecznym i wynikająca z tego modelu ocena funkcjonalna.
 • Zaplanujesz strategię realizacji edukacji włączającej na poziomie szkoły oraz klasy zróżnicowanej.
 • Przeprowadzisz kolejne etapy oceny funkcjonalnej ucznia.
 • Zorganizujesz procesy dydaktyczne i wychowawcze na podstawie wyników oceny funkcjonalnej w duchu założeń inkluzji.

Ramowy program szkolenia

 1. Podstawy i istota edukacji włączającej – geneza, idea, cele.
 2. Kontekst prawny edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.
 3. Model biopsychospołeczny oparty na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) podstawą oceny funkcjonalnej w edukacji włączającej.
 4. Etapy oceny funkcjonalnej w szkole oraz planowanie działań na podstawie jej wyników.
 5. Praca nauczyciela w klasie zróżnicowanej – zadania, wyzwania, rozwiązania, przykłady dobrych praktyk.
 6. Profil kompetencyjny nauczyciela w edukacji włączającej – model, autodiagnoza własnego potencjału, planowanie rozwoju zawodowego.

Metodyka szkolenia:

Miniwykład ilustrowany prezentacją multimedialną, praca z tekstem źródłowym, praca z tekstem przewodnim, studium przypadku, film.
Ćwiczenia praktyczne wykonywane w parach i/lub w grupach (np. grupy eksperckie, metaplan, analiza SOFT, metoda trójkąta, piramida priorytetów, planowanie działań, rybi szkielet, mapa myśli (do wyboru przez trenera).
Burza mózgów.
Dyskusja.

Forma i czas trwania szkolenia: 

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min warsztat online /  do 25 osób  
2 × 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Materiały dla uczestników:

1. Instrukcje do ćwiczeń / teksty przewodnie.
2. Pakiet tekstów źródłowych.
3. Karty pracy.
4. Przykładowe narzędzia do prowadzenia oceny funkcjonalnej.
5. Prezentacja wykorzystywana podczas szkolenia w formacie PDF.
6. Bibliografia i netografia „Warto przeczytać, warto obejrzeć”.
7. E-narzędziownik, który zawiera praktyczne rozwiązania:

 • dokumenty współdzielone Google (szablony),
 • projekty zadań wykonywanych na tablicach wirtualnych (Jamboard/Whiteboard/Padlet),
 • projekty zadań wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi do głosowania (na przykład: Mentimeter, Kahoot, Quizizz, Forms),
 • narzędzia do tworzenia map myśli (na przkład: MindMapMaker, Gitmind, Mind42, Canva,  bezpłatne wersje XMind, Simplemind).