Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
4 x P czyli praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz poznać:   

regulacje prawne dotyczące udzielania oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Pogłębią umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznej wraz z formułowaniem właściwych dostosowań wymagań edukacyjnych do trudności ucznia.
 • Otrzymają materiały dydaktyczne będące praktycznym przewodnikiem dla każdego nauczyciela i specjalisty wspierające projektowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.
 • Poznają praktyczne wskazówki organizacji i realizacji zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 • Wzmocnią swoje kompetencje w zakresie praktycznej realizacji wymagań wynikających z przepisów prawa w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Poznają przepisy prawne regulujące organizację działań dedykowanych uczniom objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wymagania dotyczące prowadzonej dokumentacji oraz oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.  Szkolenie wraz z praktycznymi wskazówkami wpisuje się w zakres wymagań wobec wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi definiowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Korzyści dla dyrektora

 • zwiększenie efektywności w rozpoznawaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom;
 • podniesienie jakości oferowanego wsparcia obszarze opieki i wychowania;
 • wzmocnienie umiejętności poruszania się w aktach prawnych regulujących organizację i realizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07131, czas trwania: 4 x 45 min

 • zna przepisy prawa regulujące organizacje i realizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadząc obserwacje pedagogiczne rozpoznaje przyczyny edukacyjnych niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły;
 • planuje proces organizacji i realizacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z jej dokumentowaniem;
 • dostosowuje wymagania wobec ucznia uwzględniając prowadzoną obserwację pedagogiczną oraz posiadaną dokumentację w postaci orzeczenia lub opinii.