Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie stacjonarne
Szkolenie online
Myśl, jak myśleć – myślenie krytyczne – kompetencja przyszłości u Twojego ucznia w Twojej klasie

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Cele szkolenia

 • usystematyzowanie wiedzy na temat myślenia krytycznego
 • rozwijanie umiejętności kształcenia u uczniów kompetencji identyfikowania ukrytych założeń w rozumowaniu; unikania błędów logicznych; zadawania krytycznych pytań w analizie problemu; przeprowadzania wnioskowania logicznego
 • zastosowanie myślenia krytycznego do rozwoju kompetencji kluczowych.

Zwróć uwagę na…

Za ojca myślenia krytycznego uznaje się Sokratesa, który 2500 lat temu rozpoczął proces szczególnego zadawania pytań.  Filozof, stosował te pytania do swoich studentów, aby zachęcić ich do głębszej refleksji – „czy rzeczywiście wiesz, o czym mówisz?”Celem pytań Sokratycznych jest zakwestionowanie dokładności i kompletności myślenia, w taki sposób, aby zachęcić ludzi do głębszej refleksji, która zbliży ich do osiągnięcia wyznaczonego celu.Warsztat stanie się przestrzenią do odpowiedzi na pytanie: co dzięki myśleniu krytycznemu można osiągnąć podczas pracy z uczniami i dlaczego tak trudno myśleć krytycznie. Ponadto podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać myślenie krytyczne w klasie; poznają bariery w myśleniu logicznym. Przećwiczą narzędzie służące rozwijaniu kompetencji myślenia krytycznego – które pokaże związki przyczynowo- skutkowe.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat myślenia krytycznego
 • Zwiększenie katalogu metod stosowanych do motywowania uczniów do nauki
 • Budowanie kompetencji uczniów służących osiąganiu lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych

Korzyści dla dyrektora

 • Realizowanie programów nauczania uwzględniających rozwijanie kompetencji kluczowych
 • Inspiracja do działania i wprowadzania zmian w obszarze szkolnych programów nauczania
 • Nauczyciele zdobywają nowoczesną i sprawdzoną wiedzę w obszarze myślenia krytycznego

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego : 3 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01271, czas trwania: 4x45min

 • rozumie pojęcie myślenia krytycznego;
 • potrafi formułować polecenia dla uczniów zgodnie z metodyką sokratyjską;
 • zna wyznaczniki myślenia krytycznego;
 • stosuje narzędzia do sprawdzenia poprawności logicznego myślenia;
 • zna zasady konstruowania algorytmu weryfikującego poprawność wnioskowania (łańcuch logiczny);
 • potrafi modyfikować poznaną metodę wnioskowania logicznego (myślenie przyczynowo – skutkowe) zgodnie z własnymi potrzebami.

Poziom 2, kod poziomu: 01272, czas trwania: 4x45min

 • rozumie pojęcie myślenia krytycznego;
 • potrafi formułować polecenia dla uczniów zgodnie z metodyką sokratyjską;
 • zna wyznaczniki myślenia krytycznego;
 • stosuje narzędzia do sprawdzenia poprawności logicznego myślenia;
 • zna zasady konstruowania algorytmu weryfikującego poprawność wnioskowania (łańcuch logiczny);
 • potrafi modyfikować poznaną metodę wnioskowania logicznego (myślenie przyczynowo – skutkowe) zgodnie z własnymi potrzebami.

Poziom 3, kod poziomu: 01273, czas trwania: 4x45min

 • rozumie pojęcie myślenia krytycznego;
 • potrafi formułować polecenia dla uczniów zgodnie z metodyką sokratyjską;
 • zna wyznaczniki myślenia krytycznego;
 • stosuje narzędzia do sprawdzenia poprawności logicznego myślenia;
 • zna zasady konstruowania algorytmu weryfikującego poprawność wnioskowania (łańcuch logiczny);
 • potrafi modyfikować poznaną metodę wnioskowania logicznego (myślenie przyczynowo – skutkowe) zgodnie z własnymi potrzebami.