Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak wykorzystać najnowsze odkrycia neuronauki w procesie nauczania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • poznają strategię pracy z uczniami zakładającą inicjację twórczego rozwiązywania problemów;
 • nauczą się wzmacniać ciekawość poznawczą uczniów wpływając na zwiększenie efektywności kształcenia;
 • udoskonalą umiejętności wychowawcze i zastosują je w codziennej pracy;
 • poznają sposoby wspierania rozwoju ucznia i samodzielności poznawczej ucznia.

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Autorem programu szkolenia jest uznany autorytet w dziedzinie odkryć neuronauki – doktor Marek Kaczmarzyk. Program szkolenia wspiera nauczycieli w opracowywaniu pomysłów na prowadzenie aktywnych lekcji i zajęć, w efekcie których zostaje wzmocniona ciekawość i samodzielność poznawcza uczniów. Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat postępu neuronauki w kontekście codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem perspektywy ewolucyjnej.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy będą zapraszani do aktywności wspierających uczenie się przyjazne mózgowi. Różnorodność form i metod pracy stosowanych w trakcie szkolenia podnosi świadomość uczestników w zakresie biologicznego podłoża zmian  zachodzących  w  mózgu.  Pozwala  zrozumieć  znaczenie  aktywności  w  efektywnym  uczeniu  się  oraz  ilustruje sposób, w jaki „uczą się” neurony. Dzięki temu uczestnicy szkolenia lepiej zrozumieją potrzeby uczniów, takie jak potrzeba odpoczynku i zmiany aktywności.

Korzyści dla dyrektora

 • Zainicjowanie bądź wzmocnienie ciekawości poznawczej uczniów wpływającej na zwiększenie efektów kształcenia szkoły.
 • Budowanie innowacyjnej społeczności szkolnej nastawionej na stosowanie różnych metod i technik rozwijających twórcze myślenie.
 • Wzmocnienie wizerunku szkoły jako instytucji efektywnie kształcącej swoich podopiecznych.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
3 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01081, czas trwania: 3x45min

 • zna podstawy neuropsychologii rozwojowej oraz umie wykorzystać tę wiedzę, aby
  efektywnie pracować z uczniami;
 • zna przebieg wczesnych etapów rozwoju ośrodkowego układu nerwowego;
 • potrafi zdefiniować pojęcie neurodydaktyki oraz określić możliwe do osiągnięcia cele;
 • rozumie znaczenie wiedzy o mózgu dla efektywnego nauczania i uczenia się.

Poziom 2, kod poziomu: 01082, czas trwania: 3x45min

 • projektuje proces dydaktyczny z wykorzystaniem wiedzy o związkach pomiędzy uwagą a pamięcią w kierunku efektu motywacyjnego;
 • określa podstawowe parametry treści nauczania oraz sposobów ich przekazywania utrudniających zacieranie engramów pamięciowych;
 • rozróżnia u ucznia różne typy pamięci oraz dostosowuje przekaz do dominujących
  kompetencji w tym zakresie;
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii dotyczącą pracy mózgu do projektowania zajęć z uczniami.

Poziom 3, kod poziomu: 01083, czas trwania: 3x45min

 • wyjaśnia mechanizm powstawania zjawisk lustrzanych i ich znaczenie przystosowawcze;
 • rozumie zjawiska skalowania mechanizmów lustrzanych;
 • dostosowuje swoje działania wychowawczo-dydaktyczne do możliwości rozwojowych swoich wychowanków.