Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

Zamów szkolenie

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Program szkolenia wspiera nauczycieli w opracowywaniu pomysłów na prowadzenie aktywnych lekcji i zajęć, w efekcie których zostaje wzmocniona ciekawość i samodzielność poznawcza uczniów. Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat postępu neuronauki w kontekście codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem perspektywy ewolucyjnej.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem najnowszych odkryć neuronauki.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy będą zapraszani do aktywności wspierających uczenie się przyjazne mózgowi. Różnorodność form i metod pracy stosowanych w trakcie szkolenia podnosi świadomość uczestników w zakresie biologicznego podłoża zmian  zachodzących  w  mózgu.  Pozwala  zrozumieć  znaczenie  aktywności  w  efektywnym  uczeniu  się  oraz  ilustruje sposób, w jaki „uczą się” neurony. Dzięki temu uczestnicy szkolenia lepiej zrozumieją potrzeby uczniów, takie jak potrzeba odpoczynku i zmiany aktywności.

Zwróć uwagę na…

Autorem programu szkolenia jest uznany autorytet w dziedzinie odkryć neuronauki – doktor Marek Kaczmarzyk.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Wzmocnienie ciekawości poznawczej uczniów wpływającej na zwiększenie efektywności kształcenia.
 • Poznanie strategii pracy z uczniami zakładającej inicjację twórczego rozwiązywania problemów.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych w codziennej pracy i sposobów na wspieranie rozwoju ucznia.
 • Postawienie na rozwój samodzielności poznawczej ucznia.

Korzyści dla dyrektora

 • Zainicjowanie bądź wzmocnienie ciekawości poznawczej uczniów wpływającej na zwiększenie efektów kształcenia szkoły.
 • Budowanie innowacyjnej społeczności szkolnej nastawionej na stosowanie różnych metod i technik rozwijających twórcze myślenie.
 • Wzmocnienie wizerunku szkoły jako instytucji efektywnie kształcącej swoich podopiecznych.

 

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01081, czas trwania: 3x45min

 • zna podstawy neuropsychologii rozwojowej oraz umie wykorzystać tę wiedzę, aby
  efektywnie pracować z uczniami;
 • zna przebieg wczesnych etapów rozwoju ośrodkowego układu nerwowego;
 • potrafi zdefiniować pojęcie neurodydaktyki oraz określić możliwe do osiągnięcia cele;
 • rozumie znaczenie wiedzy o mózgu dla efektywnego nauczania i uczenia się.

Poziom 2, kod poziomu: 01082, czas trwania: 3x45min

 • projektuje proces dydaktyczny z wykorzystaniem wiedzy o związkach pomiędzy uwagą a pamięcią w kierunku efektu motywacyjnego;
 • określa podstawowe parametry treści nauczania oraz sposobów ich przekazywania utrudniających zacieranie engramów pamięciowych;
 • rozróżnia u ucznia różne typy pamięci oraz dostosowuje przekaz do dominujących
  kompetencji w tym zakresie;
 • wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii dotyczącą pracy mózgu do projektowania zajęć z uczniami.

Poziom 3, kod poziomu: 01083, czas trwania: 3x45min

 • wyjaśnia mechanizm powstawania zjawisk lustrzanych i ich znaczenie przystosowawcze;
 • rozumie zjawiska skalowania mechanizmów lustrzanych;
 • dostosowuje swoje działania wychowawczo-dydaktyczne do możliwości rozwojowych swoich wychowanków.