W całości i z osobna – strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej

Zamów szkolenie

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w realizacji indywidualizacji nauczania ze względu na szczególne potrzeby uczniów. Warsztat pomaga diagnozować potrzeby (reprezentację sensoryczną, szczególne uzdolnienia, szczególne trudności w nauce) oraz planować działania wykorzystujące elementy tutoringu, wsparcia rówieśniczego, rówieśniczego doradztwa, techniki warsztatowe itp. Szkolenie na poziomie pierwszym dotyczy głównie diagnozy oraz sposobów wzbogacania metod pracy z klasą, by dawały szansę uczniom o różnych potrzebach poznawczych. Koncentruje się raczej na pracy z grupą, a nie na konkretnym uczniu. Szkolenie na poziomie drugim odnosi się do potrzeb ucznia, ale w kontekście pracy z całą klasą. Szkolenie na poziomie trzecim obejmuje podstawy metodyki tutoringowej do pracy indywidualnej z uczniem oraz planowanie pracy rady pedagogicznej lub zespołu przedmiotowego nad wdrożeniem projektów służących wzmocnieniu indywidualizacji nauczania.

Cele:
Dostosowanie metod, technik i treści edukacyjnych do potrzeb zróżnicowanego zespołu.
Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

  • prowadzi zajęcia różnymi metodami, dostosowanymi do typów reprezentacji sensorycznej uczniów;
  • stosuje techniki pracy grupowej umożliwiające współpracę uczniom o różnym poziomie osiągnięć;
  • dobiera metody i techniki pracy ze względu na szczególne potrzeby uczniów związane z nauką.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

  • diagnozuje potrzeby zespołu klasowego związane ze zróżnicowanymi sposobami uczenia się;
  • planuje zróżnicowane metody i techniki pracy wynikające z różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
  • organizuje wsparcie rówieśnicze dla uczniów osiągających niższe wyniki

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

  • wprowadza elementy tutoringu do pracy z uczniami mającymi trudności w osiąganiu wyników oraz zdolnymi;
  • organizuje i ułatwia dyskusję w zespołach przedmiotowych i wychowawczych nad indywidualizacją nauczania;
  • dzieli się z innymi nauczycielami dobrymi praktykami w zakresie indywidualizacji nauczania.