Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak wykorzystać  założenia neuronauki, aby efektywnie organizować proces nauczania w szkole?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Otrzymają wiedzą i umiejętności umożliwiające zaplanowanie lekcji w kontekście projektowania uniwersalnego i wdrażania spersonalizowanych dostosowań wspomagających uczenie się uczniów.
 • Nauczą się planowania procesu edukacji i wspomagania uczniów w procesie uczenia się.
 • Nauczą się stosować w praktyce strategie nauczania sprzyjające realizacji wspólnych celów kształcenia i wychowania.
 • Otrzymają przykładowe scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacji.
 • Poznają konkretne metody oraz formy pracy służące identyfikacji potencjału uczniów i pracy w zróżnicowanej grupie.

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie pomaga nauczycielom kompleksowo zaplanować pracę na lekcjach z uwzględnieniem całościowego podejścia do  realizacji  podstaw y programowej  i  zasad  indywidualizacji  nauczania  odpowiednio  do  zróżnicowanych  potrzeb uczniów w zespole klasowym. Treści szkolenia oraz przykładowe rozwiązania ułatwią organizację zajęć ukierunkowanych na zespołowe uczenie się, dobór strategii wspierających uczniów w trakcie bieżącej pracy.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w kontekście rozwoju strategii dydaktycznych wspierających indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej. Szkolenie przygotowuje nauczycieli do realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz planowaniem działań wspomagających rozwijanie potencjału każdego ucznia.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

W trakcie szkolenia nauczyciele poznają formalne i merytoryczne uwarunkowania pracy w zróżnicowanej grupie. Wykorzystają dotychczasową wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w pracy z grupą i podejmowaniu działań na rzecz uczniów. W praktycznych ćwiczeniach doświadczą działania na rzecz zespołowej, wielospecjalistycznej i zintegrowanej współpracy w planowaniu działań dydaktycznych i wychowawczych odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w zespole uczniowskim.

 

Korzyści dla dyrektora

 • Szkoła podejmie działania zapewniające realizację założeń edukacji włączającej, respektującej prawo wszystkich uczniów do edukacji wysokiej jakości. Działania podejmowane przez nauczycieli będą wspierać proces uczenia się, co sprzyja poprawie wyników nauczania. Nauczyciele i specjaliści będą umieli wykorzystać zróżnicowane metody prac y pomocne w zaspokajaniu potrzeb uczniów, grupy i oddziału. Szkoła staje się organizacją uczącą się, spełniającą wymagania prawa w zakresie organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, realizacji podstaw y programowej – odpowiednio do zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele potrafią wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – co zapewnia spełnienie wymagań podlegających nadzorowi pedagogicznemu i ewaluacji zewnętrznej.

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

 

Forma szkoleniowa:

4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
3 × 45 min wykład stacjonarny /  do 150 osób
3 × 45 min wykład online /  do 100 osób
2 x 45 min webinar na żywo  / do 30 osób

Poziom I  stacjonarny – dedykowany jest dla klas szkół podstawowych
Poziom II stacjonarny – dedykowany jest dla klas szkół ponadpodstawowych

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 01031, czas trwania: 4x45min

 • prowadzi zajęcia różnymi metodami, dostosowanymi do typów reprezentacji sensorycznej uczniów;
 • stosuje techniki pracy grupowej umożliwiające współpracę uczniom o różnym poziomie osiągnięć;
 • dobiera metody i techniki pracy ze względu na szczególne potrzeby uczniów związane z nauką.

 

Poziom 2, kod poziomu: 01032, czas trwania: 4x45min

 • diagnozuje potrzeby zespołu klasowego związane ze zróżnicowanymi sposobami uczenia się;
 • planuje zróżnicowane metody i techniki pracy wynikające z różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • organizuje wsparcie rówieśnicze dla uczniów osiągających niższe wyniki.