Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?

Zamów szkolenie

Program tego szkolenia opiera się na tezie, że nie istnieje konflikt interesów między nauczycielami a rodzicami uczniów, bo jednym i drugim zależy na dobru dzieci. Mamy natomiast do czynienia z konfliktem oczekiwań, którego źródłem jest niezrozumienie wzajemnych potrzeb. Podczas warsztatów uczestnicy spróbują ustalić, jak współpracować i organizować pracę placówki, aby partnerstwo w dobrym stylu spowodowało pogodzenie interesów każdej ze stron i stworzyło pole do efektywnej pracy w myśl zasady, że nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać, a niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, czas trwania: 3x45min.

  • określa sytuacje, w których rodzic narusza jego granice oraz identyfikuje związane z tym trudności;
  • reaguje asertywnie w takich sytuacjach i zachęca do rozmowy o dziecku;
  • jasno wyznacza granice swojej pomocy, oferując ją rodzicowi oraz określa warunki skutecznego oddziaływania wychowawczego.

Poziom 2, czas trwania: 3x45min.

  • diagnozuje swoje reakcje emocjonalne w sytuacji agresji słownej ze strony rodziców;
  • planuje potrzebne wsparcie lub rozwój niezbędnych kompetencji;
  • stosuje narzędzia komunikacyjne służące podtrzymywaniu konstruktywnej rozmowy, nawet w przypadku trudności wynikających z postawy rodzica;
  • w razie potrzeby odwołuje się do wiedzy o prawnych obowiązkach rodziców i konsekwencjach wynikających z niewywiązywania się z nich.

Poziom 3, czas trwania: 3x45min.

  • upowszechnia w szkole umiejętności związane z radzeniem sobie z trudnym rodzicem;
  • buduje grupy wsparcia nauczycieli mających na celu wypracowanie skutecznych modelów postępowania z trudnym rodzicem.