Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Wychowanie
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEN na 2020/21 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak współpracować z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Przed nauczycielami stawia się wiele zadań – jedno z nich polega na współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Zdarza się, że przekonania rodziców lub stosowane przez nich metody kłócą się z podejściem nauczyciela. W takich sytuacjach – nazwijmy je trudnymi – należy szukać wspólnych płaszczyzn porozumienia, a jeśli (z różnych powodów) nie jest to możliwe, to przynajmniej kompromisu. Warto także wzbudzić w sobie szacunek dla osoby z odmiennym punktem widzenia. Ostatecznie cele nauczycieli i rodziców są w pewnym momencie zbieżne. Należy mieć na uwadze dobro ucznia – a komunikacja szkoły z rodzicami powinna temu sprzyjać.

Skoro (wg Silviny Bullrich): „Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu”, warto poznać asertywne techniki komunikowania się, przećwiczyć porozumiewanie się w trudnej sytuacji oraz nauczyć się pozyskiwać rodzica jako partnera w pracy wychowawczej.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • podwyższą swój  poziom  kompetencji  (wiedzy,  umiejętności  i  postaw) w zakresie współpracy z rodzicami
 • poznają narzędzia służące asertywnej komunikacji
 • otrzymają okazję do własnej refleksji nad relacjami nauczyciel–rodzic oraz identyfikacja swojej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy będą mogli dzielić się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Zakłada się, że będą pracować w małych grupach lub parach, aby maksymalnie mobilizować się do podejmowania wysiłku (przez zapobieganie zjawisku rozproszenia odpowiedzialności).

Zajęcia są prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi, takimi jak dyskusja, p tania coachingowe (refleksja), studia przypadków, bank pomysłów (wzory dokumentów).

Zwróć uwagę na…

Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna oraz zasady Nonviolent Communication (NVC, inaczej: porozumienie bez przemocy, język serca itd.) Marshalla Rosenberga;

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Nauczyciele biorący udział w warsztatach poznają zasady asertywnej komunikacji i najczęściej pojawiające się bariery komunikacyjne. Dowiedzą się, jak stworzyć plan współpracy z rodzicami i jak ją dokumentować. Będą potrafili prowadzić trudne rozmowy z rodzicami w sposób niewywołujący konfliktu. Wyznaczą bezpieczne dla siebie granice i będą potrafili chronić się w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Szkolenie podkreśla aspekty wynikające z przywileju ochrony nauczyciela, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
 • Szkolenie uświadamia uczestnikom potrzebę budowania dobrych i partnerskich relacji z rodzicami uczniów, wskazuje wprost, dlaczego nie warto etykietować rozmówców, oraz uczy, jak odważnie i skutecznie postępować w przypadku wystąpienia konfliktu.

Korzyści dla dyrektora

 • Placówka chroniona dokumentacją jako istotnym dowodem na podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
 • Znajomość obszarów wymagających samodoskonalenia nauczycieli w relacjach z rodzicami uczniów.
 • Pozyskanie rodziców jako partnerów szkoły.

Forma szkolenia:  stacjonarne lub online
Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut
Czas trwania wykład/ e-wykład: 3 x 45 minut
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 x 45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07041, czas trwania: 3x45min

 • określa sytuacje, w których rodzic narusza jego granice oraz identyfikuje związane z tym trudności;
 • reaguje asertywnie w takich sytuacjach i zachęca do rozmowy o dziecku;
 • jasno wyznacza granice swojej pomocy, oferując ją rodzicowi oraz określa warunki skutecznego oddziaływania wychowawczego.

Poziom 2, kod poziomu: 07042, czas trwania: 3x45min

 • diagnozuje swoje reakcje emocjonalne w sytuacji agresji słownej ze strony rodziców;
 • planuje potrzebne wsparcie lub rozwój niezbędnych kompetencji;
 • stosuje narzędzia komunikacyjne służące podtrzymywaniu konstruktywnej rozmowy, nawet w przypadku trudności wynikających z postawy rodzica;
 • w razie potrzeby odwołuje się do wiedzy o prawnych obowiązkach rodziców i konsekwencjach wynikających z niewywiązywania się z nich.

Poziom 3, kod poziomu: 07043, czas trwania: 3x45min

 • doskonali metody pozyskiwania rodziców jako partnerów szkoły;
 • tworzy plan współpracy z rodzicami oraz doskonalą umiejętność dokumentowania swoich działań w tym zakresie;
 • zna standardy opracowania wzorów dokumentów w zakresie współpracy z rodzicami.