Zamów kontakt z konsultantem, który przedstawi Ci szczegóły oferty ORKE

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Kontakt do Administratora danych – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Zasady przetwarzania danych osobowych

oraz Polityka cookies

Stacjonarne
Webinar
E-wykład
Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Tematyka szkolenia: Relacje i dobrostan
Zgodna z kierunkiem polityki oświatowej MEiN na 2021/22 rok

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:   

jak współpracować z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Przed nauczycielami stawia się wiele zadań – jedno z nich polega na współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Zdarza się, że przekonania rodziców lub stosowane przez nich metody kłócą się z podejściem nauczyciela. W takich sytuacjach – nazwijmy je trudnymi – należy szukać wspólnych płaszczyzn porozumienia, a jeśli (z różnych powodów) nie jest to możliwe, to przynajmniej kompromisu. Warto także wzbudzić w sobie szacunek dla osoby z odmiennym punktem widzenia. Ostatecznie cele nauczycieli i rodziców są w pewnym momencie zbieżne. Należy mieć na uwadze dobro ucznia – a komunikacja szkoły z rodzicami powinna temu sprzyjać.

Skoro (wg Silviny Bullrich): „Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu”, warto poznać asertywne techniki komunikowania się, przećwiczyć porozumiewanie się w trudnej sytuacji oraz nauczyć się pozyskiwać rodzica jako partnera w pracy wychowawczej.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • podwyższą swój  poziom  kompetencji  (wiedzy,  umiejętności  i  postaw) w zakresie współpracy z rodzicami;
 • poznają narzędzia służące asertywnej komunikacji;
 • otrzymają okazję do własnej refleksji nad relacjami nauczyciel–rodzic oraz identyfikacja swojej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy będą mogli dzielić się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Zakłada się, że będą pracować w małych grupach lub parach, aby maksymalnie mobilizować się do podejmowania wysiłku (przez zapobieganie zjawisku rozproszenia odpowiedzialności).

Zajęcia są prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi, takimi jak dyskusja, p tania coachingowe (refleksja), studia przypadków, bank pomysłów (wzory dokumentów).

Zwróć uwagę na…

Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna oraz zasady Nonviolent Communication (NVC, inaczej: porozumienie bez przemocy, język serca itd.) Marshalla Rosenberga;

Korzyści dla rady pedagogicznej

 • Nauczyciele biorący udział w warsztatach poznają zasady asertywnej komunikacji i najczęściej pojawiające się bariery komunikacyjne. Dowiedzą się, jak stworzyć plan współpracy z rodzicami i jak ją dokumentować. Będą potrafili prowadzić trudne rozmowy z rodzicami w sposób niewywołujący konfliktu. Wyznaczą bezpieczne dla siebie granice i będą potrafili chronić się w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Szkolenie podkreśla aspekty wynikające z przywileju ochrony nauczyciela, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
 • Szkolenie uświadamia uczestnikom potrzebę budowania dobrych i partnerskich relacji z rodzicami uczniów, wskazuje wprost, dlaczego nie warto etykietować rozmówców, oraz uczy, jak odważnie i skutecznie postępować w przypadku wystąpienia konfliktu.

Korzyści dla dyrektora

 • Placówka chroniona dokumentacją jako istotnym dowodem na podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
 • Znajomość obszarów wymagających samodoskonalenia nauczycieli w relacjach z rodzicami uczniów.
 • Pozyskanie rodziców jako partnerów szkoły.

Forma szkolenia:  stacjonarne lub online
Czas trwania webinaru: 2 × 45 minut
Czas trwania wykładu/ e-wykładu: 3 × 45 minut
Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 3 ×45 minut

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 07041, czas trwania: 3x45min

 • określa sytuacje, w których rodzic narusza jego granice oraz identyfikuje związane z tym trudności;
 • reaguje asertywnie w takich sytuacjach i zachęca do rozmowy o dziecku;
 • jasno wyznacza granice swojej pomocy, oferując ją rodzicowi oraz określa warunki skutecznego oddziaływania wychowawczego.

Poziom 2, kod poziomu: 07042, czas trwania: 3x45min

 • diagnozuje swoje reakcje emocjonalne w sytuacji agresji słownej ze strony rodziców;
 • planuje potrzebne wsparcie lub rozwój niezbędnych kompetencji;
 • stosuje narzędzia komunikacyjne służące podtrzymywaniu konstruktywnej rozmowy, nawet w przypadku trudności wynikających z postawy rodzica;
 • w razie potrzeby odwołuje się do wiedzy o prawnych obowiązkach rodziców i konsekwencjach wynikających z niewywiązywania się z nich.

Poziom 3, kod poziomu: 07043, czas trwania: 3x45min

 • doskonali metody pozyskiwania rodziców jako partnerów szkoły;
 • tworzy plan współpracy z rodzicami oraz doskonalą umiejętność dokumentowania swoich działań w tym zakresie;
 • zna standardy opracowania wzorów dokumentów w zakresie współpracy z rodzicami.