Stacjonarne
warsztat stacjonarny
webinar na żywo
wykład online
Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej

Zamów szkolenie

Wybierz rodzaj szkolenia które chcesz zamówić:

Nauczyciele coraz częściej spotykają się w swoich klasach z uczniami, których pochodzenie etniczne jest inne niż polskie. Uczniowie ci pochodzą często z rodzin, które z jednej strony chcą funkcjonować w polskim otoczeniu kulturowym, a z drugiej chcą zachować poczucie tożsamości oraz więzi z własną, rodzimą kulturą. Niestety stwarza to wiele trudności. Pierwsza grupa trudności, z którymi mają do czynienia nauczyciele w swojej pracy wynika z różnicy językowej, pociąga za sobą konieczność indywidualizacji nauczania i organizowania wsparcia rówieśniczego oraz nauczycielskiego dla takiego ucznia. Kolejna grupa to trudności asymilacyjne wymagające wsparcia ucznia, który z natury rzeczy jest traktowany inaczej przez rówieśników oraz przygotowanie klasy do przyjęcia i naturalnego traktowania odmienności kulturowej. Kolejna grupa trudności jest związana z kontaktem z rodzicami ucznia, którzy często nie znają swoich praw i obowiązków, a bariera językowa może wywoływać nieporozumienia.

Wymienione problemy są właśnie przedmiotem szkolenia. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak sobie radzić z trudnościami. W szkoleniu zostaną wykorzystane konkretne przykłady. Obejmuje ono zarówno kontekst prawny, jak i metodyczny (elementy nauczania języka polskiego jako obcego) oraz wychowawczy (tolerancja dla odmienności, ułatwienie odnalezienia się w obcym kulturowo otoczeniu).

W szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”

Forma i czas szkolenia:

3 × 45 min wykład stacjonarny / do 150 osób
3 × 45 min wykład online / do 100 osób
4 × 45 min warsztat stacjonarny / do 25 osób
2 x 45 min webinar na żywo / do 30 osób

Program szkolenia

warsztat stacjonarny, kod poziomu: 07031, czas trwania: 4x45min

  • skutecznie przygotowuje grupę klasową do przyjęcia ucznia z innego kręgu kulturowego;
  • diagnozuje u ucznia trudności z przystosowaniem się do nowego kulturowo otoczenia;
  • udziela skutecznego wsparcia psychologicznego uczniowi;
  • organizuje wsparcie edukacyjne dla ucznia w zespole nauczycieli;
  • zna zasady wspomagania nauki języka polskiego i pomaga w tym zakresie uczniowi w konsultacji z nauczycielem języka polskiego.