Zamów wizytę konsultanta, który przedstawi szczegóły oferty

Dane zamawiającego

Dane organizacji

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl.

Szkolenie online
Zarządzanie przez budowanie zespołu – czy rada pedagogiczna może być zespołem?

Zamów szkolenie

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy chcą lepiej wykorzystać potencjał tkwiący w pracy zespołowej nauczycieli. Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystywać metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w zarządzaniu. Zespoły realizujące wspólne cele mają specyficzne cechy oraz rytm funkcjonowania, który jest przewidywalny i można na niego oddziaływać. Mimo że każdy zespół rady pedagogicznej ma specyficzny charakter, istnieją ogólne zasady, dzięki którym jego członkowie mogą lepiej współdziałać ze sobą, a podziały i koalicje wewnętrzne nie paraliżują wspólnej pracy. Ważną korzyścią wynikającą ze szkolenia może być trafne odczytywanie możliwości członków rady pedagogicznej, nawet tych, którzy na co dzień kojarzą się raczej z oporem i niechęcią do wspólnej pracy.

Cele:
Wzmocnienie współpracy między dyrektorem a nauczycielami sprzyjającej przyjmowaniu przez nauczycieli współodpowiedzialności za placówkę.

 

Szkolenie jest realizowane w formie stacjonarnej i jako webinar.

Czas  trwania szkolenia stacjonarnego: 8 x 45 minut

Czas trwania webinaru: 2 x 45 minut

 

Po szkoleniu uczestnik:

Program szkolenia

Poziom 1, kod poziomu: 09021, czas trwania: 8x45min

  • wzmacnia indywidualny potencjał każdego z nauczycieli;
  • zachęca zespół do współdziałania tak aby osiągnąć efekt synergii;
  • wykorzystuje różnice w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczeń i predyspozycji, pozwalając nauczycielom uzupełniać się i sprawnie wymieniać się zadaniami;
  • motywuje nauczycieli do większej efektywności i podnoszenia jakości pracy;
  • rozbudza pomysłowość oraz innowacyjność, przyśpiesza proces odnajdywania twórczych rozwiązań;
  • doprowadza do szybkiej weryfikacji proponowanych rozwiązań i decyzji oraz sprawnego odnajdywania i eliminowania błędów;
  • wspiera działania i decyzje członków zespołu, zapewnia poczucie bezpieczeństwa;
  • dzieli się odpowiedzialnością za jakość i rozwój szkoły z nauczycielami.